Ngaahi saati fakamatala mo e ngaahi nāunau | Posters and resources

‘Oku ma‘u atu ‘a e ngaahi saati fakamatala mo e ngaahi ma‘u‘anga tokoni ‘i ho‘omou lea fakafonuá.

‘Oku mau ‘oatu ha ngaahi fa‘ahinga nāunau kehekehe ke poupou ki he ngaahi pisinisí, ngaahi ‘api ngāué, ngaahi komiunitií mo e ngaahi kautahá ke nau fakahoko atu ‘aki ‘a e tu‘unga ‘o e Fa‘unga Malu‘i meí he COVID-19 (COVID-19 Protection Framework).

‘E lava ke ke tukuhifo (download) mo pulusi ‘a ‘emau ngaahi faka‘ilongá, ngaahi fakavaká (templates), saati fakatātaá, vitioó, mo e ngaahi ‘ata meí he mītia fakasōsialé mei he‘emau Resource Toolkit (Ma‘u‘anga Me‘angāué).

Te ke lava foki ‘o toe ‘ota ha‘o ngaahi tatau ta‘etotongi ‘o ‘emau ngaahi nāunaú mo e koloa tu‘uakí (collateral) mei he‘emau Bluestar Portal (external link).

Ko hono tukuhifo ‘o e ngaahi saati fakatātaá mo e nāunaú – Resource Toolkit

  1. Hū atu ki he toolkit.covid19.govt.nz (external link)  (external link)pea ngāue‘aki ‘a e me‘a lomi Login/Register ke kamata‘i‘aki ha‘o ‘akauni.
  2. Ngāue‘aki ‘a e puha fekumí ke fakahū atu ki ai ‘a e ngaahi tefito‘i lea ‘oku kaunga ki he nāunau ‘okú ke kumi ki aí. Ko e peesi ‘initanetí ‘oku ‘i he Lea Faka-Pilitāniá ia. Ko ia ai, kapau ‘okú ke fekumi ki ha nāunau kuo ‘osi liliu lea, kumi ‘a e ngaahi fo‘i lea faka-Pilitānia (hangē ko e face coverings, contact tracing, testing, mo e alā me‘a peheé). Te ke toe lava foki ‘o fekumi ki he lea faka-Tongá ke kumi ai ‘a e ngaahi nāunau kotoa pē ‘oku ma‘u atú.
  3. Hili ho‘o lomi‘i ‘a e Search ‘e lava ke ke toe fakafāsi‘i hifo ‘a e ngaahi ola ‘okú ke ma‘ú ‘o ngāue‘aki ‘a e ngaahi me‘a sivi filifili ‘oku ‘i he lisi fakaholoholo hifó (drop-down filters). 
  4. Hili pē ho‘o ma‘u ‘a e me‘a ‘okú ke faka‘amu ki aí, tukuhifo ia, vahevahe atu ia pe tānaki atu ia ki ha kato kapau ‘okú ke tukuhifo ha ngaahi nāunau kehekehe.

Ko hono ‘ota atu ‘o ha ngaahi nāunau ke pulusi – Bluestar Portal

‘Ota ta‘etotongi atu ha nāunau tu‘uaki ma‘a ho‘o pisinisí, kautaha fakakomiunitií pe kātoangá ‘o fakafou ‘i he‘emau kataloka ‘i he ‘initanetí pea ‘ai ke tiliva fakahangatonu atu ‘a e ngaahi nāunaú ni kiate koe, ki ho‘o pisinisí pe kulupu fakakomiunitií.

Hū atu ki he Bluestar Portal (external link).

Last updated: