Maghanda at manatiling ligtas | Prepare and stay safe

Protektahan ang iyong sarili at ang ibang tao laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagsunod sa pinakabagong payo sa kalusugan.

May makukuhang mga poster at mapagkukunan sa inyong wika

Makakapagbigay kami ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga negosyo, lugar ng trabaho, komunidad at organisasyon na maglapat ng mga setting ng Balangkas ng Proteksyon para sa COVID-19.

Maaari mong i-download at i-print ang aming mga logo, template, poster, video at social media tile mula sa aming Resource Toolkit.