Isku karantiilkaguriga | Isolating at home

Haddii laga helo COVID-19, waxaad waxaa laga rabaa inaad is karantiisho.

Waxaad u baahan tahay inaad is karantiisho

Waxaa kaliya oo aad u baahantahay inaad is gooniyeyso haddii lagaa helo baaritaanka COVID-19. 

Is karantiilisa waxay noqon kartaa xaga gurigaaga ama hoy ku habboon oo kale, 

Intee in leeg ayaad u baahan tahay inaad is karantiisho

Waxaad u baahaneysaa inaad is gooniyeysid ugu yaraan 7 maalmood adiga oo ka soo kabsanayo COVID-19. Haddii aad weli xanuusanaysp, joog gurigaaga Ku bilow xisaabinta 7 maalmood laga bilaabo maalinta ebar (0). Maalinta 0 waa maalinta astaamahaaga ay bilaabmeen ama aad heshay natiijada baadhitaanka lagaa helay (haddii aanad qabin wax astaamo ah).

Maxay is go’doomintu ku lug leedahay.

Is-karantiilka macnaheedu waxa weeye joogida xaga guriga wakhtiga oo dhan waxaa lagaaga baahan yahay inaad halkaas joogto, laga reebo asbaabaha qaar aad u xadidan inaad baxdo. Sidoo kale waxya la macno tahay qaadashada dareenka wanaagsan ee qiimaynta si aad isaga ilaaliso xidhiidhka ee kuwan aad la nooshahay.

Talada is go’doominta:

 • Guriga joog ama hoygaaga, hala wadaagin qolkaga kuwa kale, oo soo geli xamaamkaaga haddii ay suuragal tahay.
 • Ku jimicso guriga ama gudaha beertaada haddii aad karto, ama dibada gudaha xaafadaada meel ka fog dadka kale. Kuma jimicsan kartid wax xarumaha la wadaago ah, sida berkada dabaasha dad waynaha.
 • Xadid xidhidhka aad la leedahay kuwa kale ee aad la nooshay. Haddii aanad karin, wa ainaad u jirsataa ugu yaraan 1.5 mitir oo aad xidhtaa maaskaraha wejiga daboola sankaaga iyo afka marka aad u dhowdahay kuwa kale.
 • Hala wadaagin sheeyada kuwa kale ee qoyskaaga ah.
 • Dharkaaga dhaqo.
 • Ha u oggolaan booqdayaal gudaha gurigaaga.
 • Nadiifi oo jeermiska ka dil oogooyinka si caadi.
 • Fur daaqada si aadu kordhiso qulqulka hawada darayga ah gudaha.
 • Soo hel saaxiibada ama qoyska si ay uga tagaan cuntadda, dawo qorida ama sheeyada lama huraanka ah albaabkaaga, ama saadka hala diro.

Haddii aanad awoodin inaa is karantiisho xaga guriga.

Haddii aanay adiga badbaado kuu ahayn inaad is karantiisho xaga guriga, habbayn kale ayaa kuu habboonaan kasta. Waxaad codsan kartaa tan addoo maraya foomka onlaynka ah. 

Haddii aad la nooshahay qof kaas oo qabay COVID-19

Haddii aad la nooshahay qof qabo COVID-19, waxaan ku talineynaa inaad is baartid maalin walba oo 5 maalmood ah. Haddii lagaa helo baaritaanka, raac dhammaan sharciyada is gooniyeynta.

Haddiiba lagaa waayo baaritaanka maalin walba, waad aadi kartaa gurigaaga.

Waxaan ku talineynaa inaad xiratid maaskaro markii aad banaanka ka joogtid gurigaaga, gaar ahaan haddii aad booqaneysid dadka nugul (sida waayeelka ama dadka difaaca liito), haddii aad isticmaashid gaadiidka dadweynaha, ama haddii aad ku jirtid boos gudaha ee dadka badan.

Haddii aad u baahan tahay adeegyada taageerada guriga

Adeegyada daryeelka lama huraanka ah, sida isticmaalka musqusha, dhaqida iyo quudinta, way sii socon karana.

qoyska ee xaalada, daryeelayaasha waa inay isticmaalaan nadaafada wanaagsan ee gacanta iyo kala fogaanshaha jidhka marka ay suuragal tahay. Haddii aanay suuragal ahayn, waa inay xidhaan qalabka ilaalinta sida goloofyada la daadiyo iyo maaskarayaasha.

Maqcluumaadka shaqaalaha taageerada (external link)

Haddii aadu baahan tahay inaad tagto cusbitaalka

Haddii adiga ama qofka, aad daryeelayso uu qabo astaamaha darran soo wac 111 isla markaaba. Astaamaha daran waxaa ka mid ah:

 • ay adag tahay in la neefsado
 • dareema miyir beel, suuxid ama ay adag tahay in la tooso
 • buluug hareerta afka ama aad u midan xun iyo qabow
 • qaba xanuunka daran ee xabadka.

Haddii aad qabto jiro daran oo dheeraad ah oo aad u baahan tahay daryeelka cusbitiaalka, waxaad u baahan doontaa wakhti dheeraad ah ka hor intaanad ku noqon guriga oo aanad bilaabin hawlaha caadiga ah. Tan waxaa loo qiimayn doonaa qaab xaalad ilaa xaalad ah xirfad yaqaanka caafimaadka.

Kharashyada cafaimaadka la xidhiidha COVID-19 waa bilaash.

Haddii aad u baahan tahay taageero

Dad badan waxay awoodi doonaan inay maareeyaan is maamulka wata caawimada ka timid saaxiibada iyo qoyska laakiin waxaa jirta caawimada la heli karo haddii aad u baahato.

Taageerad qoysaska iyo shakhsiyaadka

Taageerada ganacsiytada (external link)

Taageerada dheeraadka ah haddii aad qabto COVID-19 ama aad is karantiimaynayso

Last updated: at