Gagana Samoa | Samoan

Faamatalaga i galuega o faatino i Niu Sila e tali atu ai i le COVID-19 i le Gagana Samoa.

Saili atili nisi faamatalaga

E maua nisi faamatalaga ma punaoa mo tagata Pasifika mai le upegatafailagi a le Ministry for Pacific Peoples.

Last updated: at