Ӧs la iḁtiḁt ma noh pär ka ū | Prepare and stay safe

Sḁkior la ‘inea rogrog ne mou se COVID-19 ma tē ne ‘äe la pō la rē la noh ӧsӧs ma iḁtiḁt la tḁria mah ma raksa ne ‘af‘af ta.

Matanitū ta ‘ut‘åk vahia te‘ ne foh ofrḁu fakmür ne mou se COVID-19; terån 7 ne kop pḁu la noh pū‘atā mafoh ne mou se kḁp‘åk ne masks la la‘ ås se ut garueag ne mou se måür fakforo. 

Hat se te‘ ne rogrog ‘atakoa ne rak'åk sin

‘Ḁmis täe garue ‘e ‘on ‘ihete‘ la a‘fo‘oua rogrog ne nā se web page. Figalelei ma sḁkior hӧ‘ hoi‘ḁkim la sḁkior hoi‘åk se rogrog fo‘ou ma puer‘åk lelei. 

Last updated: at