ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ / Wearing a face mask

ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਉਮਾਤੁਆ (kaumātua), ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾਜ਼/ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

  • ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
  • COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

  • ਬੱਸਾਂ, ਕਮਿਊਟਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ, ਫਲਾਈਟਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ
  • ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ
  • ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਥਾਂਵਾਂ
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ।

ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ (RATs) ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੈਲਥਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਈਟ ਲੱਭੋ।

ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲੱਭੋ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਹੈਲਥਪੁਆਇੰਟ (external link)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ P2/N95 ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

COVID-19 ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

Last updated: at