Te buoka ibukim ao am utu | Support for individuals and families

Karekei rongorongon taian buoka te mwane ao te kamwengaraoi inanon tain butinakon te COVID-19 n te aonnaba.

Marurungin am iango

Ngkana ko namakinna bwa ko a rotaki n am kanganga nako, e kakawaki bwa ko na maroro ma taan rabakau ibukin te kuakua.

Arom ni kawakina marurungin am iango

Iai bwai aika ti bane ni kona ni karaoi ni kateimatoa marurungin ara iango ma marurungin aia iango raora aika a bati n tangiraki:

  • Teimatoa n reitaki ma raraom ao am utu — aio ae kakawaki ibukin kateimatoan marurungin ara iango ao ni buoka aron ara namakin bwa ti mano man te kanganga, ni kauarerekea te rawawata ao te nakonnano.
  • Kinai raoi am namakin aika a reke — bon te bwai ae e riiriki i nanon maeura namakinan rakan kukureira, rawawatara, te ingainga, te raraoma ao te maku. Kariaia bwanan nanom n anganna ana tai ni kinai ao ni kabwaranakoi taian namakin n rabwatan.
  • Kateimatoa am taneiai n arona are ko wawaki iai — kataia ni wakin arom ni maium aika a na teimatoakataia n aki karaka arom aika a aki kamarurung n aron kakaean raun nanom man karakan te amwamwarake, mooi, te moko ke te moko te bwaiti ae maeu man te iti.
  • Kakawaria aomata aika ko a ataia bwa a na bae ni kainnanoa te ibuobuoki — ngkana ko ikarekebai nakoia nake iai namakinan te rawawata ke te tabeaianga irouia n tibwatibwa mangaia ao e na kona ni uaana nakoim ao nakon raom are ko buokia.
  • Kauarerekea am tai n onrain — tuoi kaongora n te rerio ma te tv ao te intanete inanon taai aika ko kataui n aron tetaina ke uatai n tebongina.

Antai ae ko kona maroro mangaia

Iai rain n tareboon ni ibuobuoki aika a tauraoi ibukin karekean rongorongon taian buoka ao ibukin buokaia te koraki ibukin kamarurungan aia iango. Taian tieweti a tauraoi 24 te aoa ni katoa bong, 7 te bong n te wiki.

Karekei rain ni ibuobuoki ibukin kamarurungan te iango

Tieweti ao taian buoka

Akea te kanganga ngkana ko bubuti buokam. Ngkai ti ikarekebai ni mwakuri n totokoa te aoraki aio iai aomata ao botaki ni mwakuri aika a kona ni buoka kainnanom. Aikai taian taeka ni ibubuoki, buoka boutoka riki tabeua, ao boutoka ngkana ko kainnanoi. Ngkana ko aki ota n te taetae ni I-Matang, ko kona ni bubuti karekean te tia raitaeka ibukin buokam ngkana ko tarebooni ana botaki nako te tautaeka.

Last updated: