Kabonganan nangoan te ubu | Wearing a face mask

Kakaea nako bwa ningai ae ko kainanoia bwa kona kabongana nangoan te ubu ao e kanga arom n otanna n akea boona.

Nangoan te ubu a ibuobuoki n totokoa butinakon te COVID-19 man kauarerekean mwaitin te manaoraki:

  • e butinako iroun temanna ae iai irouna te COVID-19
  • e ikenaki irouia aomata ake irarikia. 

Iai taabo tabo tabeua ake ko na kainanoaki bwa kona kabongana nangoan te ubu, n aron taabo ni kuakua (GPs, onaoraki, a bati riki.). Kakoaua raoi bwa kona atai rongorongo aika a boou ibukin kaetieti ibukin nangoan te ubu.

Te tabo raa ae ko riai ni kabongana iai nanongan te ubu 

Ko kona ni karekei nangoan ubu aika akea booia ngkana ko anai am RATs man te tabo n ake ana rikoaki iai. Ngkana e na riai te ananga ni kai reke n te aoraki ae kakaiaki, ao ko kona ni karekei nangoan taian ubu aika taian P2/N95 aika akea booia.

Otana am bwai n tutuo ae te Rapid Antigen Tests ao akea boona (external link)

Last updated: at