Kawakinam ao te tiku n onoti | Care and isolation

Iai te buoka ao taeka ni ibuobuoki ake a tauraoi ngkana e reke iroum manin te COVID-19 ao ko kainnanoa te tiku ni kaonotiko.

E a tia te Tautaeka ni kanakoi nikiran taian kaetieti ibukin marurungin te botanaomata ni kaeti ma te COVID-19; 7-te bong ae ko riai ni kaokorokoe riai bwainan te nangoa n ubu ibukiia taan roko nakon te tabo ni kuakua. 

Wareka te katanoata ae bwanin 

Ti mwakuri ngkai n kabooui rongorongo iaon te iterana ni baa iaon te inanete aio. Manga oki riki n te tai ae aki maan ibukin kaetieti ni kairiri aika a kaboouaki. 

Last updated: at