ફેસ કવરિંગ પહેરવું | Wearing a face mask

જાણો ક્યારે તમારે ફેસ કવરિંગ પહેરવાની જરૂર છે અને તમે તેને મફતમાં કેવી રીતે ઓર્ડર કરી શકો છો.

ફેસ માસ્ક વાયરસના કણોની સંખ્યા ઘટાડીને કોવિડ -19(COVID-19) ના ફેલાવાને રોકવામાં મદદ કરે છે:

  • કોવિડ -19 (COVID-19)થી પીડિત વ્યક્તિ દ્વારા ફેલાય છે
  • તેમની નજીકના લોકો દ્વારા શ્વાસમાં લેવામાં આવે છે.

કેટલીક જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં તમારે ફેસ કવરિંગ પહેરવું પડી શકે છે, જેમ કે હેલ્થકેર સેટિંગ્સ (જીપી, હોસ્પિટલો વગેરે). ખાતરી કરો કે તમે કવરિંગ આવશ્યકતાઓ સાથે અદ્યતન રહો છો.

જ્યાં તમારે ફેસ કવરિંગ પહેરવું જ જોઇએ

જ્યારે તમે પરીક્ષણ કેન્દ્રમાંથી રેપિડ એન્ટીજેન ટેસ્ટ પસંદ કરો ત્યારે તમે મફત મેડિકલ ફેસ કવરિંગ મેળવી શકો છો. જો તમને ગંભીર બીમારીનું જોખમ વધારે હોય, તો તમે મફત P2/N95 ફેસ કવરિંગ મેળવી શકો છો.

ઓર્ડર ફ્રી રેપિડ એન્ટીજેન ટેસ્ટ (external link)

Last updated: at