Suki Puipui o te COVID-19 | COVID-19 vaccines

A suki puipui kola e galue ʻlei se feitu tāua e tasi ke puipui kiei a tino Niu Sila mo tou tuākoi i te Pasefika mai te COVID-19. A suki puipui ka tāua foki ki te fakaʻleiga o te maumea o te atufenua pena foki mo te toe talaga o tou tuākoi.

A suki puipui o te COVID-19 e se togi. Kae e se fakatulafonogina mo so se tino i Niu Sila ke suki.

A suki puipui o te COVID-19 ka fakatoka se puipuiga mo te lumanai mai te manu ʻpisi. Mo te vaitaimi nei, e ʻtau tatou o tumau te fai o tou tusaga o puipui tou komiuniti mai te COVID-19 i te tausaga 2021. E ʻtau o tautali tatou ki tulafono Tāua e fa; fulu lima, kopi a Fakamauga o Fakamatalaga (scanning QR codes), fakaola te Bluetooth kae nofo fale ma masaki.

I te sasalega a tatou i te tulaga fou o ʻteke te COVID-19, ka tāua ki loa fakatusa mo taimi mua ke mafai o maua a fakamatalaga fakapatonu. Fakamatalaga se tonu e se fesoasoani kia tatou mafai e manakogina ne tatou o galue fakatasi o ʻteke te manu ʻpisi. E mafai ne koe o maua a fakamatalaga fakapatonu mai: tau tokita, telefoni o te Olaʻlei, Komiti o te Olaʻlei i tou fakai, te Minisituli o te Olaʻlei mo te itulau i fesokotakiga o fakamatalaga o ʻTeke te Covid-19, (Unite Against Covid-19 website) www.covid19.govt.nz

Fakamautinoa tonu me i suki puipui a Niu Sila e puipuigina fakaʻlei

Te Mālō ne fakatoka ne ia te ʻtogiga o suki puipui mo te atufenua katoa kae ke lagolago foki ki tou tuākoi i te Pasefika. Te Mālō e fa a Feagaiga o te ʻTogi Ki Mua (Advance Purchase Agreements) o suki puipui o te COVID-19. A feagaiga konei e sagatonu ki te suki puipui ke iku manuia kae fakamaea a tofotofoga faka-tokita (clinical trials) kae fakasaolotogina ne te Medsafe.

Medsafe ko te fakapotopotoga tu tokotasi tela e pule i togafiti faka-tokita a Niu Sila. E Iloilo ne ia a fakatagi mo vailakau fou katoa, e aofia i ei a suki puipui. A suki puipui e ʻtau o fetaui ʻlei ki tulaga ʻlei i va o mālō mo manakoga tafasili i te ʻlei i luga i te atufenua, te puipuiga mo te aoga o te suki mai mua o talia kae fakaaogā i Niu Sila.

Medsafe e fakamafuli a faifaiga o iloiloga kae fakatāua a sukesukega o te suki puipui o te COVID-19 mai tafa o nisi vailakau ko te mea ke maua ne tatou te suki puipui fakavave. A suki puipui ka tumau loa e pela mo te masani i sukesukega fakamaoni o vailakau katoa.

E tolu a suki puipui kae lua- taimi o tuku vailakau:

 • Pfizer mo te BioNTech – 1.5 miliona taimi tuku o vailakau o te suki puipui (e lava 750,000 o tino).
 • Oxford mo te AstraZeneca – 7.6 miliona taimi tuku o vailakau o te suki puipui (e lava 3.8 miliona o tino).
 • Novavax – 10.72 miliona taimi tuku o vailakau o te suki puipui (e lava 5.36 miliona o tino).

E tasi te suki puipui e tasi te taimi tuku o te vailakau: Janssen Pharmaceutica – e oko ki te 5 miliona te suki puipui o te COVID-19.

Te polokalame o te suki puipui o te COVID-19

Te Minisituli o te OlaʻLei e faite se palani o fakamautinoa tonu me i te suki puipui e tufa fakaʻlei. Latou kola e lasi te fakamataku mai te COVID-19 e aofia i ei latou kola e galue i te tuākoi, tino galue i te olaʻlei, tino Māoli, tino o te Pasefika, Tino maʻtua mo Tino se katoatoa ka fakatāua.

Tino muamua e suki ko tino galue i te tuākoi mo te Taumafaiga o Nofo-Tokotasi mo te Fakatapu Oloolo o Tino (Managed Isolation and Quarantine) ona i tulaga o latou o taumafai ke se ulu mai te COVID-19 ki loto i Niu Sila. E aofia i ei tino teu (cleaners), nesi mo latou kola e galue i te asiasiga o te olaʻlei o tino i te koga i Taumafaiga o Nofo-Tokotasi mo te Fakatapu Oloolo o Tino, tino galue i te puipuiga o tokagamalie (security), tino galue i te kasitamu mo te tuākoi, tino galue i vakalele mo tino galue i fale talimalo fakatasi mo nisi tino i ei. A tino kola e nofo mo latou ka tafa atu foki ki mua i te laina ke suki.

Te Medsafe ko oti ne ʻtalia te fakaaogāga o te suki puipui o te Pfizer/BioNTech i tulafono konei mai lalo:

 • te suki puipui ko ʻtalia o fakaaogā mo tino kola ko 16 tausaga io me matua atu foki.
 • te Suki mo tino kola mai lalo i te 16 tausaga e mafai o ʻtalia mafai ko ʻtai isi ne fakamatalaga tonu i togafiti faka-tokita (clinical data) e avanoa.
 • fafine faitama e fautua ke sautala ki fakamatakuga mo te ʻlei ke maua te suki puipui mo olotou tokita.
 • te suki puipui e ʻlei mo fafine kola e fāū olotou tama.
 • tino masaki kola e isi ne togafiti fakapitoa faka-tokita (therapies) ki te kenisa, e aofia i ei te Keytruda, Opdivo, Yervoy mo te Tecentriq e ʻtau o maua fautuaga mai olotou tokita fakapitoa mai mua o suki ki te suki puipui ko te Pfizer mRNA COVID-19.
 • tino e ave kiei te suki puipui ka maua ne latou a fakamatalaga e uiga ki pokotiaga masani (side effects), pela mo te vela, kanofi mae, mo te fita.
 • te taimi fakaʻtali e tusa mo te 30-minute e manakogina ma oti te suki puipui ne suki.

Te suki puipui o te COVID-19 mo te taulasiga o tino e fakatautau ke avanoa i te kogaloto o te tausaga 2021.

Pokotiaga o te suki puipui i tou tuākoi

Ko to vave te taimi ke malamalama tatou me pefea te mafai o maua a te suki puipui i Niu Sila pena foki mo nisi atufenua ka fakatonu i ei so se fakamafuliga ki pulega o tou tuākoi.

Tino Iloilo e galue o fakamautinoa tonu me i te tino ne suki e mafai loa o tauave kae fakaʻpisi te COVID-19 ki te sua tino. Ke oko ki te taimi ko mautinoa tonu a fakamatalaga kona, e ʻtau tatou o tumau a fakatokaga o tou tuākoi.

Ko te palani a matou mo te suki puipui i te COVID-19

Te Mālō e isi se na palani katoatoa o fakaaogā a suki puipui ote COVID-19 kola e puipuigina kae galue ‘lei mo tino Niu Sila.

A te aofaga e fakamautinoa tonu me isi se fakafaigofiega mo filifiliga ke mafai o faka’mau a te suki puipui tela e ‘lei mo Niu Sila kae lagolago ki tuākoi a tatou i te Pasefika.

Ne mafai a faifaiga ‘lei o gasolo aka ki mua.

Tatou ne:

 • kaufakatasi atu kite Koga o te COVAX (COVAX Facility) i te lalolagi
 • ne mafai o fakatoka nisi fakasologa ke togimāmā mo kamupane o vailakau (pharmaceutical)
 • faopoopo mea aoga ki mea faite mo taumafaiga a tou atufenua
 • lagolago ki te Kaufakatasi i Suki Puipui o Aotearoa Niu Sila ke faite kae atiaka a polokalame i iloiloga o te atufenua mo suki puipui o te COVID-19 kola e mafai o galue ‘lei.

Sukesuke ki nisi fakamatalaga ki te palani a matou mo te suki puipui o te COVID-19 a tatou (external link)

Last updated: