Tokoni ki he fakafo‘ituitui | Support for individuals

Kapau ʻoku ʻikai ke ke lea faka-Pilitānia, ʻe lava ke ke kole ha tokotaha fakatonulea ʻi he taimi ʻokú ke telefoni atu ai ki he konga lahi ʻo e ngaahi potungāue fakapuleʻangá.

Fakatau ʻo ha meʻatokoni

Kapau ʻoku ʻikai lava ke ke mavahe mei ʻapi ke fakatau atu ha meʻatokoni, vakai pe te ke lava ʻo fakahoko ha:

 • fakatau (order) ʻo ʻeni ʻi he ʻinitanetí pea mo ʻai ha ngaahi fokotuʻutuʻu mo e ngaahi supamāketi ʻi homou feituʻú mo ʻenau sēvesi tokoni kiate kinautolu ke fakamuʻomuʻá (priority assistance service)
 • ngaahi alea mo e fāmilí mo e ngaahi kaungāmeʻá ke nau tuku atu ʻa hoʻo meʻatokoní.

Tokoni fakapaʻanga ke fakatauʻaki ha meʻatokoni

Te ke ala lava ʻo maʻu atu ha tokoni ʻo fakafou ʻi he Work and Income. ʻOku ʻikai fiemaʻu atu ia ke ke hoko ko ha tokotaha ʻoku lolotonga fakahoko atu ki ai ha ngāue (client) ʻa e Work and Income.

Fiemaʻu meʻatokoni fakavavevavé

Kapau ko e tūkunga ʻokú ke ʻi aí ʻoku fakavavevave pea ʻokú ke fiemaʻu ha meʻatokoni ʻi loto ʻi he houa ʻe 24 ki he 48 ka hokó, ʻe lava ke ke fetuʻutaki ki ha tānakiʻanga meʻatokoni (food bank) ʻi ho feituʻú.

Fekumi ki ha ngaahi tānakiʻanga meʻatokoni mo ha ngaahi sēvesi tokoni fakameʻatokoni kehe ʻi he kotoa ʻo Nuʻu Silá (external link)

Tokoni fakapaʻanga

 • ‘Oku ‘i ai ‘a e tokoni ‘i he uepisaiti ‘a e Work and Income, fetu‘utaki ki he senitā fakahoko sēvesí ‘i he telefoni 0800 559 009 mo e MyMSD.
 • ‘Oku ava ‘a e senitā fakahoko sēvesi ‘a e Work and Income ‘i he Fakatokanga Lēvolo 1 mo e 2 pea ‘oku nau tāpuni ‘i he Fakatokanga Lēvolo 3 mo e 4.
 • Ko e ngaahi ‘apoinimeni ‘e hoko ‘i he lolotonga ‘o e Fakatokanga Lēvolo 3 mo e 4 ‘e fakahoko ia ‘i he telefoni ‘i he taimi na‘e ‘osi palani pē ki aí. 
 • Ko e ngaahi ‘apoinimeni ‘i he lolotonga ‘o e Fakatokanga Lēvolo 1 mo e 2 ‘e kei hoko atu pē ia ‘i he ngaahi senitā fakahoko sēvesi ‘a e Work and Income.
 • ‘E kei hokohoko atu pē ‘a hono ma‘u atu ‘o e ngaahi totongi anga maheni mei he Work and Income.
 • Kapau na‘e kole atu ke ke nofo fakamavahe‘i koe pea ‘ikai ke ke ala lava ‘o ngāue mei ‘api, talanoa ki ho‘o ngāue‘angá.  Te nau ala lava ke tohi kole ki ha tokoni fakapa‘anga ke hokohoko atu ‘enau totongi atu ‘a ho‘o vahé.

‘Oku fakamatala‘i atu ai ‘a e ngaahi totongi ‘oku malava ke ma‘u atú ‘i he uepisaiti Work and Income (external link).  ‘Oku ‘atā foki mo e ngaahi tokoni fakapa‘anga ko ‘ení ki he kakai ‘oku nau ngāue pe ma‘a kinautolú.

Vahe ki he ‘Ikai ma‘u Ngāue Fakataimi Nounou (Short-Term Absence Payment)

Kapau ‘oku ‘ikai ala lava ke ke ngāue mei ‘api lolotonga ‘a ho‘o talitali ki he ola ‘o ho sivi COVID, ‘e lava ‘a ho‘o ngāue‘anga ke tohi kole ke totongi tu‘o taha atu ‘a e $350 ke fakapapau‘i ‘oku hokohoko atu ‘a hono ma‘u atu ho‘o vahé.  ‘Oku toe ‘atā atu foki ‘a e totongi ko ‘ení kiate kinautolu ‘oku nau ngāue pē ma‘a kinautolu.

Poupou ki he Liví (Leave Support Scheme)

Kapau ‘oku ‘ikai ala lava ke ke ngāue mei ‘api lolotonga ‘a ho‘o nofo fakamavahé, ‘e lava ke tohi kole ‘a ho‘o ngāue‘angá ki he Leave Support Scheme.  ‘Oku totongi atu ‘a e fo‘i pa‘anga fakakātoa ki he ngaahi ngāue‘angá pea ‘e fe‘unga mo e vahe ki he uike ‘e ua ma‘á e tokotaha ngāue kotoa pē ‘oku ‘atā ki hení ‘i he tu‘unga vāhenga ko e $585.80 ki he tokotaha ngāue takitaha ‘oku ngāue ‘i he houa ‘e 20 pe lahi ange ‘i he uike, mo e $350 ki he tokotaha ngāue takitaha ‘oku ngāue ‘o si‘i hifo ‘i he houa ‘e 20 ‘i he uike. 

Totongi Tokoni ki he Vahé mo e Feliuliuaki (Wage Subsidy and Resurgence Support Payment)

Kapau ne uesia ‘a ho‘o ngāue ‘i he feliuliuaki ‘o e ngaahi fakatokanga lēvoló, ‘e lava ‘e ho‘o ngāue‘angá ke tohi kole ki he pa‘anga tokoni ki he vahé mo e tokoni ki ha faingata‘a mei he feliuliuaki, ke tokoni‘i ‘a e ma‘u atu ‘a ho‘o vahé pea mo pukepuke koe ‘i ho‘o ngāué.

Tokoni ki he ngaahi fakamole ʻoku mātuʻaki fuʻu fiemaʻú

Kapau kuo mole ʻa hoʻo ngāué pe kuo holoki hifo ho ngaahi houa ngāué, ʻe lava ʻa e Work and Income ʻo tokoni atu ki he ngaahi fakamole fakavavevave ʻo hangē ko e:

 • meʻatokoni
 • ngaahi totongi nofoʻanga, hangē ko e totongi nofo pe mōkisi, nofo pooti, nofoʻanga fakavavevave, hiki ki ha ʻapi foʻou
 • ngaahi monomono pe fetongi ʻo ha ngaahi nāunau fale fakaʻuhila (appliances)
 • faitoʻo nifo fakavavevave
 • faitoʻo fakavavevave
 • fakafonu ʻo ha tangikē vai.

Tokoni fakapaʻanga, founga ʻo e ʻatā ki he tokoní mo e founga ʻo e tohi kole ʻi he uepisaiti ʻa e Work and Income (external link)

Pe fetuʻutaki ki he Work and Income ʻi he:

Ko e kakai ʻoku tuli, uesia ʻenau fanongó, mo uesia ʻenau leá, ʻe lava ke nau ngāueʻaki taʻetotongi ʻa e Deaf Link.

Kapau ʻoku ʻikai ko ha tokotaha nofofonua koe ʻi Nuʻu Sila

ʻOku ʻi ai ʻa e tokoni ʻoku ʻatā atu ki he kakai muli ʻoku nau aʻusia ha faingataʻaʻia fakapaʻanga tupu meí he COVID-19.

Kapau ʻokú ke ʻi Nuʻu Sila ʻi ha visa fakataimi ʻo kau ki ai ʻa e

 • ngaahi visa ʻaʻahi
 • ngaahi visa ako
 • ngaahi visa ngāue

Te ke ala ʻatā atu ki he Polokalama Tokoni maʻá e Kakai Mulí (Foreign Nationals Support Programme).

Maʻu atu ha fakamatala lahi ange ʻi he https://foreignnationals.services.govt.nz/ (external link)

ʻOkú ke toe ʻatā atu foki kapau ʻokú ke ʻi ha visa Recognised Seasonal Employer (RSE pe kau toli fuaʻiʻakau fakataimí).

Kapau ʻokú ke ʻi heni ʻi ha visa RSE, ʻoku totonu ke ke talanoa ki hoʻo ngāueʻangá fekauʻaki mo ha tohi kole atu ki he tokoni ko ʻení. ʻOku totonu ke telefoni atu ʻa hoʻo ngāueʻangá ki he Red Cross (Kolosi Kulá) ʻi he 0800 733 276 (fili ʻa e fika 1).

Ngaahi tokoni kehé

ʻOku ʻi ai ʻa e ngaahi faʻahinga sēvesi kehekehe ʻoku ʻatā atu ke tokoni ke tauhi koe ke ke malu mo moʻui lelei ai.

Ki ha fakamatala felāveʻi mo e ngāue ʻi ha founga ʻoku malu mo haó

WorkSafe 0800 030 040 pe ko e +64 4 897 7699

www.worksafe.govt.nz (external link)

Faleʻi mo ha poupou ki he maʻu ngāué maʻá e kau ngāué

www.employment.govt.nz (external link) pe telefoni ki he 0800 20 90 20 pe ko e +64 9 969 2950

Nofoʻangá mo e Nofo Totongí

Faleʻi mo e tokoni maʻá e kau nofo totongí 0800 836 262 https://www.tenancy.govt.nz (external link) pe ʻīmeili ki he info@tenancy.govt.nz

Ngaahi sēvesi ki he nofoʻanga fakataimi maʻá e kakai ʻoku ʻikai hanau nofoʻanga tupu meí he ngaahi fakataputapui ki he fefolauʻakí ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3 pe 4 ʻo e COVID-19 pea ʻikai ai ke nau lava ʻo foki ki honau ʻapí. 0508 754 163 https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz (external link)

Kapau ʻokú ke fiemaʻu fakavavevave ha nofoʻanga ʻi loto ʻi he ʻaho ʻe 7 ka hoko maí pea ʻikai ʻi ai ha toe feituʻu ke ke nofo ai, telefoni ki he Work and Income ʻi he 0800 559 006: Mōnite ki he Falaite, 7 pongipongi ki he 6 efiafi, Tokonakí, 8 pongipongi ki he 1 hoʻatā.

Fefolauʻaki Fakavahaʻapuleʻangá

Vakai ki he www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 (external link) pe telefoni ki he Immigration Contact Centre (6 pongipongi – 10 poʻuli, Mōnite – Falaite (NZST)) meí ha laine telefoni ʻi ha ʻapi (landlines) ki he 0508 558 855 pē, pe ʻi ʻAokalani ʻi he 09 914 4100, Uelingatoni ʻi he 04 910 9915, pe mei muli ʻi he +64 9 914 4100

Nofo malu mo moʻui leleí

Telefoni ki he laine telefoni fakavavevave ko e 111 kapau ʻoku ʻamanaki hoko atu ha fakatamaki kiate koe pe ko ha tokotaha kehe pe ko haʻanau ala fakatupu ha fakatamaki kiate kinautolu pē.

Kapau ʻoku ʻikai ʻamanaki hoko atu ha fakatamaki kiate koe ʻi he taimi ko iá ka ʻokú ke fiemaʻu ha tokoni kau ki ha tā fakamamahi ʻi ʻapi, ʻe lava ke ke telefoni ki he:

 • Shakti International ʻi he 0800 742 584 houa ʻe 24 he ʻaho, ʻaho ʻe 7 ʻi he uike
 • 2Shine on 0508 744 633, 9 pongipongi ki he 11 poʻuli, ʻaho ʻe 7 ʻi he uike

Ki ha ngaahi sēvesi tokoni ʻi ho feituʻú, fetuʻutaki ki he laine tokoni Family Services 211 ʻi he 0800 211 211 pe vakai ki he www.familyservices.govt.nz/directory/ (external link)

ʻE lava ʻe he Womenʻs Refuge (Fale Hūfanga maʻá e Kakai Fefiné) ʻo ʻoatu ha faleʻi, tokoni mo ha nofoʻanga malu ʻi he taimi ʻokú ke fekuki ai mo ha tā mo ha fakamamahi ʻi hoʻo moʻuí 0800 733 843.

Ko e Elder Abuse Helpline ko ha sēvesi taʻetotongi ia ʻoku lava ke fetuʻutaki ki ai ʻa kinautolu ʻoku matuʻotuʻa angé kapau ʻoku fakahoko atu kiate ia pe ko ha tokotaha ʻokú ne ʻilo ki ai, hano fakamamahia 0800 32 668 65.

Ki ha tokoni ki he lotomoʻuá, ongoʻi taulōfuʻú pe tuʻunga lelei ʻa e moʻui ʻa e ʻatamaí, telefoni pe text taʻetotongi ki he 1737 ke talanoa ai mo ha tokotaha kuo akoʻi ke tokoni, houa ʻe 24 he ʻaho, ʻaho ʻe 7 ʻo e uiké.

ʻE toe lava foki ke ke fetuʻutaki ki he laine tokoni Depression Helpline 0800 111 757 pe ko e laine tokoni Alcohol Drug Helpline 0800 787 797.

Last updated: