Sivi ʻo e kau folau ki Nuʻu Silá kimuʻa ke nau folau maí | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Ko hono taʻofi ko ia ke ʻoua ʻe hū mai ʻa e vailasí ki Nuʻu Silá ʻa hotau founga maluʻi lahi tahá. 

Meí he taimi 11:59 poʻuli ʻo e ʻaho 25 ʻo Sānuali 2021, ko e kau folau kotoa pē ki Nuʻu Sila, ka e ʻikai kau ki ai ʻa e kau folau mei ʻAositelēliá, ʻEnitātika´, ʻOtumotu Kuki´, Maikolonisia, Fisi, Kilipati, ʻOtumotu Māsolo´, Naulu, Niu Kaletōnia, Niuē, Palau, Haʻamoa, ʻOtumotu Solomone´, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, mo Ualisi mo Futuna ʻe fiemaʻu ke nau fakahoko ha sivi COVID-19, ʻo hā mei ai ʻoku ʻikai ke nau maʻu (negative) ʻa e mahakí, ʻi ha houa ʻe 72 kimuʻa pea nau toki mavahe maí pea ʻe fiemaʻu ke nau fakahā ha tohi fakamoʻoni meí ha leepi pe ko ha faʻahinga founga fakamoʻoni kehe kuo ʻosi tali ke ngāueʻaki.

ʻOku tali ke ngāueʻaki ʻa e ngaahi sivi PCR, LAMP mo e viral antigen ki he sivi kimuʻa pea toki folau maí.

Kuo pau ke fakahoko ʻa e ngāue ki he sivi kotoa pē ʻi ha leepi.

ʻE tali ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoni fakafaitoʻo ʻoku nau ngāueʻaki ʻa e ngaahi lea mulí. 

ʻOku fakaʻatā (exempt) ʻa e fānau siʻi hifo ʻi he taʻu uá (māhina ʻe 24) honau taʻu motuʻá meí he sivi kimuʻa pea toki folau maí.

Ko e kau folau te nau lava ʻo fakahā ha tohi fakamoʻoni fakafaitoʻo ʻo fakapapauʻi ai kuo nau ake moʻui mai meí he COVID-19 ʻoku ʻikai ke nau kei ala fakapipihi atu ʻa e mahakí pea fakaʻatā ai kinautolu meí he sivi kimuʻa pea folau maí.

Ko e kau folau ʻoku ʻikai malava ke fakahoko hanau siví ʻo makatuʻunga ʻi ha ngaahi ʻuhinga fakafaitoʻo ʻe fiemaʻu ke nau sio ki ha tokotaha ngāue fakafaitoʻo (medical practitioner) ʻi loto ʻi he houa ʻe 72 kimu’a pea nau toki mavahe maí. ʻE fiemaʻu ke nau ʻoatu ha tohi fakamoʻoni fakafaitoʻo ʻo fakahā ai ʻoku ʻikai malava ke fakahoko hao sivi makatuʻunga ʻi he ngaahi ʻuhinga fakafaitoʻo pea ʻoku ʻikai foki ke ke maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo e COVID-19.

Ko e kau folau ʻoku nau fou mai pē (transiting) ʻi Nuʻu Silá ke hoko atu ki ha fonua ʻe taha pea nau talitali pē ʻi lotoʻi malaʻevakapuna (airside) ʻe fakaʻatā kinautolu meí he sivi kimuʻa pea folau maí.

ʻOku faleʻi mamafa atu ki he kau folau´ ke fakapapauʻi ki he ʻenau (ngaahi) kautaha vakapuná fekauʻaki mo ha ngaahi fiemaʻu ʻe ala tānaki atu ki he sivi kimuʻa pea folau maí. ʻOku toe faleʻi atu ke vakaiʻi foki mo e ngaahi fiemaʻu ʻa e ngaahi fonua kehe ʻe fiemaʻu ke nau fou mai aí.

ʻE ala hilifaki ha tautea ʻe aʻu hake ki he $1,000 ki he kau pāsese te nau tuʻuta mai ki Nuʻu Sila (tukukehe ʻa kinautolu meí he ngaahi fonua kuo fakaʻataa´) ʻo ʻikai haʻanau tohi fakamoʻoni ʻoku fakahaaʻi ai ʻoku nau hao meí he COVID-19 hili honau siví (negative) pe tohi fakamoʻoni fakafaitoʻo, ʻo kamata meí he ʻaho 8 ʻo Fepuelí.

Ngaahi fiemaʻu ki he sivi ʻaho 0 (Day 0 testing) kia kinautolu ʻoku folau mai ki Nuʻu Silá

ʻI he taimi pē ʻo e tūʻuta ʻi Nuʻu Sila´, ʻoku fiemaʻu ki he kau folau kotoa pē ke nau:

  • fakakakato ʻa ʻemau fiemaʻu ki he nofo fakamavaheʻi ʻaho ʻe 14 mo e founga nofo kolonitini ʻoku puleʻí
  • fakahoko hano sivi COVID-19 ʻi he ʻaho 0, ʻa ia ko e taimi pē ʻo ʻenau fuofua tūʻuta atu ki he nofo fakamavaheʻi ʻoku puleʻí
  • nofo pē ʻi hono lokí kaeʻoua kuo kakato ʻa e ola ʻo e sivi ko iá
  • nau hangatonu ki he nofoʻanga fakakolonitiní kapau ʻoku ʻi ai hanau fakaʻilonga ki he mahakí ʻi heʻenau tūʻuta maí.

Ko e sivi PCR vilohi vavae ʻeni meí he lotoʻi ihú.

ʻOku faʻa aʻu hake ki he houa ʻe 24-48 ʻa e vahaʻa taimi pea toki maʻu ai ʻa e ola ʻo e siví.

Kapau ʻe hā mai meí he siví ʻoku ʻikai maʻu ʻa e mahakí (negative), ʻe hoko atu ai pē hono fakakakato ʻe he kakaí honau ʻaho ʻe 14 angamaheni ʻi he nofo fakamavaheʻi ʻoku puleʻí. ʻE fiemaʻu atu ke toe fakahoko hanau sivi ʻi he ʻaho 3 ʻo ʻenau nofó pea mo toe sivi ʻi honau ʻaho 12 nai. ʻI he meimei taimi kotoa pē, ʻe fiemaʻu ha sivi COVID-19 ia ʻoku hā ai ʻoku ʻikai ke nau maʻu (negative) ʻa e mahakí pea mo ha fakapapau mei heʻemau timi ngāue ki he moʻui leleí ʻoku siʻisiʻi ʻa e ngalingali ke nau maʻu pe fakamafola atu ʻa e COVID-19 kimuʻa ʻi haʻanau toki mavahe atu meí he feituʻu tauhiʻangá.

Kapau ʻe hā ʻi he olá ʻokú ne maʻu (positive) ʻa e mahakí, ʻe fakahiki atu ʻa e tokotaha ko iá ki ha nofoʻanga tauhi fakakolonitini, ʻo vave ange ia kapau naʻe taʻeʻoua hono fuofua sivi ko ia ʻi he ʻaho 0.

Fakamatala lahi ange 

Ki he ngaahi fakamatala fakamuimui taha ki he COVID-19, kātaki ‘o vakai ki he https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/ 

Ki ha fakamatala lahi ange fekau‘aki mo e nofo fakamavahe‘i mo e kolonitini ‘oku pule‘í, kātaki ‘o vakai ki he https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: