Ngaahi saati fakamatala mo e ngaahi nāunau | Posters and resources

Ngaahi foʻi lea tefito ʻi he COVID-19 ʻi he lea Faka-Tongá | Key COVID-19 terminology in Tongan

Ko e ngaahi foʻi lea ʻi laló ʻoku toutou ngāueʻaki ia ʻi he ngaahi fetuʻutaki ʻa Nuʻu Sila ʻi he COVID-19.

Ngaahi fakaʻilongá | Symptoms

Tale | Cough

Fofonu | Cold

Flu | Flu

Mamahi ʻa e mongá | Sore throat

Ko e siví | Testing

Senitā Faiʻanga Sivi ʻi he Komiunitií | Community Testing Centre

Toʻo ʻo ha huhuʻa meí he ihú ʻaki ha meʻasivi vavae | Nasal swab

Meʻangāue Maluʻi Fakafoʻituitui | Personal Protective Equipment (PPE)

Ngaahi fakapuli mo e ʻufiʻufi ki he matá | Masks and face coverings

Huhuʻa milimili tāmate siemu ki he nimá | Hand sanitiser

Muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí | Contact tracing

Tokotaha naʻe feohi vāofi mo ia | Close contact

Tokotaha naʻe feohi fakataimi mo ia | Casual contact

NZ COVID Tracer App (Meʻangāue Fakaʻilekitulōnika ʻa NZ ki hono Muimuiʻi ʻo e COVID) | NZ COVID Tracer App

Tauhi ʻo e vā mamaʻó | Physical distancing

Nofo fakamavaheʻí | Self-Isolation

Nofo fakakolonitiní | Quarantine

Feituʻu Tauhiʻanga ki he Nofo Fakamavaheʻi ʻoku Puleʻí | Managed Isolation Facility

Mafola ʻa e mahakí ʻi he komiunitií | Community transmission

Mafola ʻa e mahakí ʻi he ʻapí | Household transmission

Mafola ʻa e mahakí | Outbreak

Pupunga | Cluster

Tuʻunga Fakatokangá | Alert Level

Ngaahi sēvesi ʻoku mātuʻaki fiemaʻú | Essential services

Last updated: