Palani fakafonua ki ha toe tō mai ʻa e COVID-19 ʻi he faʻahitaʻu māfaná | National COVID-19 summer resurgence plan

Ko ʻemau palani ki hano levaʻi ʻo ha ala toe tō mai ʻa e toʻumahakí ʻi he faʻahitaʻu māfaná.

ʻOku fefonongaʻaki takai holo, fakafeohi mo ō atu ʻa e kakai Nuʻu Silá ki ha ngaahi feohiʻanga fakatokolahi ʻi he faʻahitaʻu māfaná, ʻo toe lahi ange ai ʻa e faingamālie ke ala mafola atu ai ʻa e COVID-19 ʻi he komiunitií. Lolotonga ʻa e ngaahi ʻaho mālōloó, ʻe ala toe faingataʻa ange ai hano fakahoko atu ha ngāue ki heni — ka ʻoku ʻi ai ʻa ʻemau palani.

ʻOku fokotuʻu atu ʻi heʻemau palaní ʻa e anga ʻo e fakasiʻisiʻi, mateuteu atu mo e ngāue atu ki ha kau puke foʻou ʻi he COVID-19.

Fakasiʻisiʻi, Mateuteu, Ngāue Atu

Founga ʻo haʻamau fakasiʻisiʻi, mateuteu, mo ngāue atu ki ha kau puke foʻou ʻi he COVID-19.

Fakasiʻisiʻi — meʻa te ke ala fakahokó

Meʻa te ke ala fakahoko ke fakasiʻisiʻi ʻa e ala toe ʻi ai ha kau puke foʻou ʻi he COVID-19:

 • Fakamoʻui ʻa e founga muimuiʻi Bluetooth ʻi hoʻo NZ COVID Tracer app.
 • Hiki ʻata (scan) ʻa e ngaahi kouti QR ʻi he feituʻu kotoa pē ʻokú ke ʻalu atu ki aí.
 • Fanofano pea holoholo mātuʻu ho ongo nimá.
 • Tale mo mafatua ki ho tuiʻinimá.
 • Nofo pē ʻi ʻapi kapau ʻokú ke puke, pea telefoni ki he Healthline pe ko hoʻo toketaá ke vakai fekauʻaki mo ha sivi.
 • Fefonongaʻaki holo mo haʻo 'nāunau maluʻi ki he COVID-19' — koa, kilimi milimili tāmate siemu ki he nimá, pea mo ha ʻufiʻufi ki he matá.

Mateuteu — ko ʻemau nāunau ngāué

Anga ʻo ʻemau teuteu ʻa ʻemau nāunau ngāué:

 • Ngaahi tuʻutuʻuni ngāue ki he kauʻāfonuá: Nofo Fakamavaheʻi mo e Kolonitini ʻoku Puleʻí, mo hono sivi ʻo e kau ngāué.
 • Muimuiʻi ʻo e feohi vāofí: tukuange atu ʻo e ngaahi fakamatala ʻi he NZ COVID Tracer app/Bluetooth, mo ha kau ngāue tuʻu talifaki (on-call) ʻo ka fiemaʻu.
 • Sivi ʻi he komiunitií: Sivi fakataumuʻa-pau ʻo e kau feohi vā ofí, sivi fekumi ke ʻilo pe ʻoku mafola ʻa e mahakí, ngaahi faiʻanga sivi fakataimi (pop-up), mo ha kau ngāue tuʻu talifaki ʻo ka fiemaʻu.
 • Ngaahi ʻufiʻufi ki he matá: ʻI he taimi ʻoku ʻikai lava ai ʻa e fefakamamaʻoʻakí.
 • Liliu ki he Tuʻunga Fakatokangá: Fakafeituʻu pē ʻo ʻi ai ha kauʻā fakangatangata ke mapuleʻiʻaki ʻa e vailasí, pe ki he fonuá fakakātoa.

Ngāue Atu — anga ʻo ʻemau ngāue atú

Anga ʻo ʻemau ngāue atu kapau ʻe toe tō ʻa e toʻumahakí.

Konga 1: Sivi Fakafuofua

Fakapapauʻi kuo puke ha tokotaha ʻi he komiunitií pea sivi fakafuofuaʻi ʻa e tuʻunga ʻo haʻá ne ala mafola atu.

Konga 2: Ngāue atu leva ki ai he taimi pē ko iá

Kapau ʻe fiemaʻu, kamataʻi ʻa e Resurgence Plan (Palani ki ha Toe Tō ʻa e Toʻumahakí) mo e National Resurgence Response Plan (Palani ki ha Ngāue Fakafonua ki ha Toe Tō ʻa e Toʻumahakí) ki he COVID-19 ʻa e Potungāue Moʻuí. Fai hano siviʻi ʻo e feituʻú mo e tuʻunga ʻo ha toe ala tō mai ʻa e toʻumahakí.

ʻE fai tuʻutuʻuni ha kulupu taki fakapuleʻanga kapau ʻe ʻikai toe fiemaʻu ke hoko atu ha ngāue ki ai, pe te nau muimuiʻi ʻa e tuʻunga ʻoku ʻi aí, pe te nau kamataʻi ʻa e faʻunga ngāue ke tali atu ki aí.

Konga 3: Tauhi ke hokohoko atu ʻa e ngāué

Kapau ʻe kamataʻi ʻa e faʻunga ngāue atu ki ha toe tō ʻa e toʻumahakí, ʻe ngāue leva ha timi meí he puleʻangá mo e puleʻanga fakakoló, iwi mo ha kau taki meí he komiunitií fakataha mo e vaʻa fakafeituʻu ʻa e Civil Defence and Emergency Management (Maluʻi Sivilé mo hono Levaʻi ʻo ha Meʻa Fakatuʻupakē) ke levaʻiʻaki ʻa e toʻumahakí, kau ai ʻa e:

 • ngāue atu ʻi he taimi ko iá ki he moʻui lelei ʻa e kakaí
 • tokangaekina ʻo e kakai mo e ngaahi komiunitī ʻoku tuʻu lavea ngofuá
 • poupou atu ki he ngaahi pisinisí

Ngaahi tūkunga fakaangaanga ki ha toe tō mai ʻa e toʻumahakí

Ko e COVID-19 ko ha vailasi ia ʻoku kiʻi faingataʻa — kuo mau ako ha meʻa lahi meí he ngaahi meʻa kuo tau ʻosi aʻusia ʻo aʻu mai ki he ngaahi ʻaho ní, ka ʻoku kei ʻi ai pē ʻa hotau takitaha ngafa ke taʻofiʻaki ʻa ʻene mafola atú.

ʻOku hangataha ʻa ʻemau founga 'sivi, muimuiʻi pea fakamavaheʻí' ki he lava ko ia ke sivi ha kakai tokolahi pea mo vave hano muimuiʻi mo fakamavaheʻi ʻa kinautolu naʻa nau feohí. ʻOku ʻikai ke mau lava ʻo fakafuofuaʻi ʻa e feituʻu pe founga ʻe toe puke ai ha tokotaha ʻi he komiunitií ka kuo mau ʻosi fakahoko ha palani ke matataliʻaki ha ngaahi tūkunga kehekehe ʻe ala hoko mai.

Neongo ʻe fakatefito haʻamau ngāue atu meí he meʻa ʻe hokó, ʻo hangē ko e feituʻú mo e taimí, ʻe ʻaonga ke tau fakakaukau atu ki ha ngaahi tūkunga fakaangaanga ʻe 3 ʻe ala hoko mai ʻi he faʻahitaʻu māfaná.

Tūkunga Fakaangaanga 1: Ko ha tokotaha ʻoku puke ka ʻoku ngata pē ʻi he kauʻāfonuá

Kuo ʻilo meí ha sivi ʻoku fakahoko angamaheni ʻoku maʻu (positive) ha tokotaha ngāue ʻi he kauʻāfonuá.

ʻOku hoko hano muimuiʻi vave ia ʻo ʻilo naʻe siʻisiʻi ʻa ʻene feʻaluʻaki takai holó pea tokosiʻi pē ʻa e kakai naʻa nau vā ofi ʻi he taimi naʻe ʻikai ke ne ʻi he ngāué aí.

Ko ha tuʻunga angamaheni pē ʻeni ia ʻo e founga ʻsivi, muimuiʻi pea fakamavaheʻiʻ.

ʻE ala kei tuʻumaʻu pē ʻa Nuʻu Sila ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 1. ʻE ʻikai ala hoko ai ha motuhia ia ʻa e ngaahi ʻaho mālōlō ʻi he faʻahitaʻu māfaná.

Meʻa ʻoku totonu ke ke fakahokó 

Vakai ki he uepisaití ni mo ʻemau peesi Facebook ki ha ngaahi fakamatala foʻou.

Peesi Facebook ko e Unite against COVID-19 (external link)

Tūkunga Fakaangaanga 2: Ngalingali ʻe fakahoko atu ha ngāue fakafonua ki heni

Kuo sivi ʻo ʻilo ʻoku maʻu ʻa e mahakí ʻe ha tokotaha lolotonga haʻá ne mālōlō ʻeveʻeva ʻi ha feituʻu faiʻanga kemi.

ʻOku hā meí he fuofua fakatotoló ʻoku kāinga ʻa e tokotahá ni mo ha tokotaha ngāue ʻi he kauʻāfonuá. ʻOku ʻi ai ʻa e ngalingali ʻe ʻilo mei hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí (contract tracing) ha tokotaha kehe naʻá ne ala fakapipihi atu ki ai ʻa e mahakí.

ʻE fakalahi leva ʻa e ngaahi feituʻu faiʻanga sivi ʻi he kolo pe vāhenga ko iá.

ʻE ala fokotuʻu ha fakangatangata fakafeituʻu-pau pea mo e/pe ko ha ngaahi liliu ki he Tuʻunga Fakatokangá. ʻE kole atu ki he kau kemí ke nau muimui ki he ngaahi faleʻi fakapuleʻangá.

Meʻa ʻoku totonu ke ke fakahokó

Muimui ki he faleʻi fakapuleʻangá, vakai ki ha ngaahi fakamatala ʻe tuku atu meí he mītiá pea vakai ki he uepisaití ni.

Tūkunga Fakaangaanga 3: Ngalingali ʻe fakahoko atu ha ngāue fakafonua ki heni

Kuo sivi ʻo ʻilo ʻoku maʻu ʻe ha tokotaha ʻa e mahakí hili haʻá ne foki mai ki ʻapi meí ha kātoanga mūsika lahi naʻe fakahoko ʻi ha vāhenga fonua kehe.

 ʻOku hā meí he fakatotoló ʻoku ʻikai haʻá ne pīkinga ki he kauʻāfonuá. Naʻe tokolahi ha kakai naʻe ala pihia meiate ia ʻi he kātoangá pea kuo nau foki atu meí he vāhenga fonua ko iá. ʻOku māʻolunga ʻa e ngalingali ke pipihi atu ʻeni ʻi he fonuá kotoa.

ʻE faingataʻa hano ʻiloʻi ʻa e kakai naʻe feohi vā ofí tupu meí he natula ʻo e kātoangá. ʻE fakalahi ʻa e ngaahi faiʻanga siví ʻi he kotoa ʻo e fonuá.

ʻE ala liliu ʻa e Tuʻunga Fakatokangá ki he kotoa ʻo e fonuá. ʻE malava ke kaniseli ʻa e ngaahi kātoanga fakatokolahí, pea ʻe ala kole atu ki he kakai ʻo Nuʻu Silá ke nau nofo pē mo honau ngaahi kaungā-nofó ʻi he feituʻu ʻoku nau ʻi aí lolotonga ʻa ʻenau talitali ki ha faleʻi fakapuleʻanga.

Meʻa ʻoku totonu ke ke fakahokó

Muimui ki he faleʻi fakapuleʻangá, vakai ki ha ngaahi fakamatala ʻe tuku atu meí he mītiá pea vakai ki he uepisaití ni.

Tukuhifo ʻa e palani ki ha toe tō mai ʻa e toʻumahakí

Faʻahitaʻu Māfana ʻIkai Taʻofia: ko ʻemau palani ke mapuleʻi ʻa COVID-19  (external link)