Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 3 | Living at Level 3

ʻI he ngaahi Fakatokanga Lēvolo kotoa pē, ʻe kei tuʻumaʻu mo hokohoko atu pē ʻa e faifatongia ʻa e ngaahi ngāue ʻoku mahuʻinga ʻo kau ki ai ʻa e ngaahi sēvesi ki he moʻui lelei, ngaahi sēvesi ki he ngaahi meʻa fakavavevave, ngaahi ngāue (utilities) mo e fetuku holo ʻo e ngaahi koloá (goods transport). ʻOku fiemaʻu fakalao ʻa e ngaahi ngāueʻanga ʻi he ngaahi sekitoa ko ʻení ke hokohoko atu ʻenau ngāue ki hono fakakakato ʻo e ngaahi fiemaʻu ki he moʻui leleí mo e malú.

ʻI he ngaahi Fakatokanga Lēvolo kotoa pē, kapau ʻoku ʻi ai ha fakatamaki ʻe taha, muimui ki he ngaahi founga ngāue angamaheni ki he ngaahi meʻa fakavavevave mo fakatuʻupakē. ʻE māʻolunga ange ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ki hono fakahoko ʻo ha fetukutuku fakavavevavé ʻi he ngaahi Fakatokanga Lēvolo ʻoku fiemaʻu ai ʻa e nofo maʻu ʻi ʻapí.

Ko e meʻa ke fakahoko ʻi ha meʻa ʻoku hoko fakatuʻupakē

Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 3

Kapau ʻokú ke puke, nofo ʻi ʻapi. ʻOua te ke ʻalu ki he ngāué pe akó. ʻOua te ke feohi fakatokolahi.

Kapau ʻokú ke fakamokosia, fofonu pe ʻi ai hao ngaahi fakakaʻilonga ki he COVID-19 telefoni ki hoʻo toketaá pe Healthline ʻi he 0800 611 116 ke maʻu atu ha faleʻi fekauʻaki mo hano fakahoko hao sivi ki he mahakí.

Kapau kuo tala atu ke ke nofo ʻo fakamavaheʻi koe, ʻoku fiemaʻu fakalao leva koe ke ke fakahoko eni ʻi he vave tahá.

Kapau ʻoku ʻai hao sivi ki he COVID-19, ʻoku fiemaʻu fakalao koe ke ke nofo ʻo fakamavaheʻi koe ʻi ʻapi ka e ʻoua ke toki maʻu atu ʻa e ola ʻo ho siví.

ʻI he Fakatokanga Lēvolo 3 kuo pau ke ke:

  • Tauhi ke vā mamaʻo ʻaki ha mita ʻe 2 mei he kakai kehe ʻi tuʻa mei ho ʻapí, pea mita ʻe 1 ʻi he ngaahi ngāueʻangá.
  • Tui ha meʻa ke kofukofu ʻaki ho matá ʻi haʻo heka ʻi he ngaahi fonongaʻanga fakatokolahí, ngaahi vakapuná pe ko e taimi ʻoku faingataʻa ai ʻa e fakamavahé
    ʻo hangē ko e loto supamāketí pe ngaahi falekoloá.
  • Fanofano pea holoholo ke mātuʻu maʻu pē ho ongo nimá.
  • Tauhi ha lekooti ke ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí pea mo kinautolu ʻoku ke sio ki aí. Ngāue ʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, tohiʻi ho hingoa ʻi ha pepa muimuiʻi Covid-19, pe hiki haʻo ngaahi nouti.

Lomiʻi heni ki he fakamatala fekaʻaki mo e vailasi COVID-19 mo hono ngaahi fakakaʻilongá

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo hono fakahoko ʻo e Siví

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e muimuiʻí ʻi he Bluetooth

ʻE lava ke hokohoko atu ʻa e ngaahi feohi fakatokolahi ʻo ngata ʻi he kakai ʻe toko 10, pea fakangatanagata pē ki he ngaahi sēvesi ʻo e mali, putu mo hono ngaahi ouaú (tangihanga). Ko e tauhi ʻo e vā mamaʻo mo e ngaahi fiemaʻu ki he moʻui lelei ʻoku fiemaʻu fakalao ke hokohoko atu hono fakahokó.

ʻOku fiemaʻu fakalao koe ke ke tui ha meʻa ke kofukofu ʻaki ho matá ʻi he heka ʻi he ngaahi fonongaʻanga fakatokolahí pea mo e ngaahi puna vakapuna fakalotofonuá.

ʻOku tapou mālohi atu koe ke ke tui ha meʻa ke kofukofu ʻaki ho mata ʻi he ngaahi feituʻu ʻoku faingataʻa ai ʻa hono tauhi ʻo e vā mamaʻo, ʻo hangē ko e ʻi loto ʻi he ngaahi falekoloá.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá mo e masks

ʻOku mahuʻinga ke ke ngāue ʻaki ʻa e ngaahi founga ʻoku fakahaisiní, kau ki ai ʻa e fanofano ho ongo nimá, tale pe mafatua ki ho tuiʻinimá pea fufulu ʻa e ngaahi fukahi meʻá.

ʻOku tapou mālohi atu ʻa e kakai kotoa pē ke muimuiʻi ʻa e feituʻu naʻa ke ʻalu ki aí pea mo kinautolu naʻa ke sio ki aí. ʻOku tokoni ʻeni ke fakavaveʻi ʻa hono muimuiʻi ʻo e ngaahi fetuʻutakí ʻo kapau ʻe fiemaʻu ia.

ʻI he Fakatokanga Lēvolo 3, ʻoku fiemaʻu fakalao ia ke ke nofo ʻi ho siakele fakalotoʻiʻapí (household bubble) ʻi he taimi kotoa pē ʻoku ʻikai ai te ke ʻi he ngāué pe akó. ʻE lava ke ke fakalahi eni ke:

  • fetuʻutaki mo e fāmili ofí mo e kāingá
  • ʻomai ha kau tauhi fānau, pe
  • tokoni ki he kakai ʻoku nofo tokotahá.

ʻOku mahuʻinga ke maluʻi ho siakale fakalotoʻapí. Tauhi ke makehe ʻa ho siakale fakalotoʻapí pea fakakau pē ʻa e kakai ʻo kapau ʻoku tauhi ʻa koe mo kinautolu ke malu mo moʻui lelei.

Kapau ʻoku ʻi ai ha taha ʻi ho siakale fakalotoʻapí ʻoku ongoʻi puke, kuo pau fakalao ke nau nofo ʻo fakamavaheʻi kinautolu mei he tokotaha kotoa pē ʻi hono siakale fakalotoʻapí. ʻOua ʻe fakaafeʻi pe fakaʻatā ha kakai ke ʻaʻahi atu, hangē ko e ngaahi kaungāmeʻá, fāmili mamaʻo angé mo e kāingá, ke nau hū atu ki ho falé.

ʻOku lava ke ke feʻaluʻaki pē ʻi ho mou feituʻu fakakoló, hangē ko e ʻalu ki he ngāue pe ako, fakatau, pe fakamālohisino. ʻOku lava ke kei hokohoko atu ʻa e lele ʻa e ngaahi fonongaʻanga fakatokolahí ʻi hono fusi aʻu ʻo e ngaahi fiemaʻu ki he moʻui leleí mo e malú.

Ngaahi ʻUfiʻufi mo e Fakapuli ki he Matá

Ko e masks mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá ʻoku tuʻutuʻuni pau ia ʻi he fonogaʻanga fakatokolahi ʻi Nuʻu Silá ni kātoa ʻi he Fakatokanga Lēvolo kotoa pē. ʻOku tapou atu ke ngāueʻaki ʻa e masks mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá ʻo kapau ʻoku faingataʻa ʻa e fakamamaʻo, ʻo hangē ko e ʻi loto ʻi he ngaahi supamāketi pe falekoloa.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e masks mo e meʻa kofukofu matá

Ko e ako ʻi he Fakatokanga Lēvolo 3

ʻOku ava ʻa e ngaahi akoʻanga tokamuʻá mo e ngaahi ʻapiakó ki he fānau ʻa e kau ngāue ʻoku mātuʻaki mahuʻinga (essential workers.) ʻOku malu ke maʻu ako ʻa e fānau ko ʻeni ʻi he ngaahi ʻapiakó.

Fefonongaʻaki ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi vāhengafonuá

ʻI he Fakatokanga Lēvolo 3 ʻoku mātuʻaki fakangatangata ʻa e fefonongaʻaki holo ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi vāhengafonuá.

Ko e fononga fakafoʻituitui ki loto pea mo tuʻa mei ha feituʻu ʻoku ʻi he Fakatokanga Lēvolo 3, ʻoku mātuʻaki fakangatangata ia. ʻOku fakataumuʻa eni ke tokoni ki hono taʻofi ʻa e mafola ʻa e vailasí. ʻE ala lava ke fiemaʻu koe ke ke kumi ke to e maʻu atu mo ha fakaʻatā lahi ange ke lava haʻo fononga holo ʻi he ngaahi feituʻu ʻoku ʻi ai hanau ngaahi Fakatokanga Lēvolo. 

Ngaahi feituʻu fakatokolahi

ʻOku fiemaʻu fakalao ke tāpuni ʻa e ngaahi feituʻu fakatokolahi. Kau ki heni ʻa e ngaahi laipeli, mēsiume, falefaiva, falekai, fale fakamālohisino, vai kaukauʻanga, paaka vaʻinga mo e ngaahi māketi.

ʻOku ʻikai ko ha taimi eni ke kamata ai ha ngaahi meʻa foʻou, pe fakaʻatā atu koe pe koho siakale fakalotoʻapí ki ha ngaahi tuʻunga faingataʻa. ʻE lava pe ke ke fakahoko haʻo ʻeveʻeva ke ke longomoʻui ʻi ho feituʻu fakakoló.

Ngaahi ngāueʻanga mo e pisinisi

ʻI he Fakatokanga Lēvolo 3, ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi fakangatangata ke tauhi ʻaki ʻa e malu ʻa e kau ngāué, taʻotaʻofi ʻa e fehangahangai mo e kau kasitomá pea tokoni ki hono taʻofi ʻa e fakamafola ʻo e COVID-19. ʻOku mau faleʻi ʻa e kau ngāue ke nau ngāue mei ʻapi ʻo ka malava ia.

Tokoni Fakapaʻanga

Kapau ʻokú ke faingataʻaʻia fakapaʻanga, ʻe ala lava ke maʻu atu ha tokoni kiate koe.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e tokoni ki he meʻakai, fakapaʻanga, moʻui mo e nofo malu mo moʻui leleí

Last updated: