Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 2 | Living at Level 2

ʻI he ngaahi Fakatokanga Lēvolo kotoa pē, ʻe kei tuʻumaʻu mo hokohoko atu pē ʻa e faifatongia ʻa e ngaahi ngāue ʻoku mahuʻinga ʻo kau ki ai ʻa e ngaahi sēvesi ki he moʻui lelei, ngaahi sēvesi ki he ngaahi meʻa fakavavevave, ngaahi ngāue (utilities) mo e fetuku holo ʻo e ngaahi koloá (goods transport). ʻOku fiemaʻu fakalao ʻa e ngaahi ngāueʻanga ʻi he ngaahi sekitoa ko ʻení ke hokohoko atu ʻenau ngāue ki hono fakakakato ʻo e ngaahi fiemaʻu ki he moʻui leleí mo e malú.

ʻI he ngaahi Fakatokanga Lēvolo kotoa pē, kapau ʻoku ʻi ai ha fakatamaki ʻe taha, muimui ki he ngaahi founga ngāue angamaheni ki he ngaahi meʻa fakavavevave mo fakatuʻupakē. ʻE māʻolunga ange ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ki hono fakahoko ʻo ha fetukutuku fakavavevavé ʻi he ngaahi Fakatokanga Lēvolo ʻoku fiemaʻu ai ʻa e nofo maʻu ʻi ʻapí.

Ko e meʻa ke fakahoko ʻi ha meʻa ʻoku hoko fakatuʻupakē (external link)

Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 2

I he Fakatokanga Lēvolo 2 kuo pau ke ke:

 • Tauhi ʻa e vā mamaʻo ko e mita ʻe 2 meí he niʻihi kehé ʻi tuʻa mei honau ʻapí, pea mita ʻe 1 ʻi he ngaahi ʻapingāué
 • Tui ha ʻufiʻufi ki he matá ʻi he heka ʻi ha ngaahi founga fefonongaʻaki fakatokolahi (public transport), ngaahi folau vakapuna pe ʻi he taimi ʻoku faingataʻa ai ʻa e tauhi ʻo e vā mamaʻó ʻo hangē ʻi he supamāketí pe ngaahi falekoloá
 • Toutou fanofano pea holoholo mātuʻu maʻu pē hono ongo nimá
 • Nofo pē ʻi ʻapi kapau ʻoku ʻi ai hano ngaahi fakaʻilonga ʻoku puke he fofonú pe fuluú (flu), telefoni ki heʻene toketaá pe ko e Healthline ke fakahoko hano sivi. ʻOua ʻe folau, ʻalu ki he akó pe ʻalu ki he ngāué
 • Muimuiʻi ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí pea mo hai ʻoku mou fesiofakí. Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, ha pepa tohinoa ki he COVID-19, pe ko hano hiki tohi ʻo ha ngaahi nouti.

Ko e ngaahi fakatahaʻangá ʻo hangē ko e ngaahi malanga fakasiasí, sipotí mo e ngaahi fakatahaʻanga fakasōsialé ʻoku fakangatangata ia ki he kakai ʻe toko 100.

Ko e ngaahi ʻapisiá ʻe lava ke aʻu hake ki he toko 100 ka ʻe ʻi ai ha ngaahi makatuʻunga ki ai.

Lomiʻi heni ki he fakamatala fekaʻaki mo e vailasi COVID-19 mo hono ngaahi fakakaʻilongá (external link)

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo hono fakahoko ʻo e Siví (external link)

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e muimuiʻí ʻi he Bluetooth (external link)

Ngaahi ʻUfiʻufi mo e Fakapuli ki he Matá

Ko e masks mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá ʻoku tuʻutuʻuni pau ia ʻi he fonogaʻanga fakatokolahi ʻi Nuʻu Silá ni kātoa ʻi he Fakatokanga Lēvolo kotoa pē. ʻOku tapou atu ke ngāueʻaki ʻa e masks mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá ʻo kapau ʻoku faingataʻa ʻa e fakamamaʻo, ʻo hangē ko e ʻi loto ʻi he ngaahi supamāketi pe falekoloa.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e masks mo e meʻa kofukofu matá (external link)

Ko e meʻa ke fakahoko ʻi he taimi ʻoku pekia ai ha tokotaha

Kapau kuo pekia ha tokotaha:

 1. Fetuʻutaki atu ki he kautaha ngāue ki he moʻui leleí pe toketā ʻa e tokotaha kuo pekiá
 2. Fetuʻutaki ki ha tokotaha fokotuʻutuʻu ʻapisia (funeral director) ʻi homou feituʻú kapau ʻoku mou fie ngāueʻaki ha taha pehē

Kapau ko e pekia ʻa e tokotahá ni mei:

 • ha tupuʻanga ʻoku ʻikai ʻiloʻi, ʻe fiemaʻu ia ke fai hano vakaiʻi fakafaitoʻo hili ʻene pekiá (post-mortem). Ko ʻene kautaha ngāue ki he moʻui leleí ʻe fuofua tokoni atu kiate koé, pea ʻe ala fakahoko ha fetuʻutaki ki he kau Polisí
 • hano mahaki naʻe ʻosi ʻilo ʻoku puke ai, ʻe talanoa atu ʻa ʻene kautaha ngāue ki he moʻui leleí ki he tokotaha fokotuʻutuʻu ʻapisiá ʻi he taimi te mou fili ai ʻa e tokotaha ko iá – ʻe paasi atu ʻe he tokotaha fokotuʻutuʻu ki he ʻapisiá ʻa e fakamatala ko ʻení
 • he COVID-19, ʻe tokoni atu ʻa ʻene kautaha ngāue ki he moʻui leleí ʻaki hano ʻoatu ʻa e fakamatala ki he meʻa ke fakahokó.

Ki he ngaahi ʻapisia mo e tangihanga kotoa pē

Ke taʻofi ʻa e mafola atu ʻa e COVID-19, ko e kakai ko ia ʻoku puke ʻi ha fofonu pe ngaahi fakaʻilonga ʻo e fuluú (flu) ʻoku totonu ke nau nofo maʻu pē ʻi ʻapi.

Ko hono muimuiʻi ko ia ʻo kinautolu naʻe feohi vā ofí (contact tracing) ko ha konga mahuʻinga ia ʻo ʻetau ngāue ki he COVID-19. Ki he ngaahi ʻapisiá mo e tangihangá, ʻoku fiemaʻu ke ʻi ai ha ngaahi faʻunga mo ha ngaahi founga ngāue ʻe fokotuʻu ki hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí.

Tauhi pē ʻa e malu mo haó — tauhi ʻa e ngaahi fukahi meʻá ke maʻa, fanofano ho ongo nimá pea tauhi ʻa e fakamamaʻo meí he niʻihi kehé ʻi he feituʻu ʻoku malava aí.

Kapau ʻoku ʻikai ke ke lava ʻo tauhi ʻa e fefakamamaʻoʻaki meí he kakai ʻoku ʻikai ke ke ʻiló, ʻoku mau fokotuʻu atu ke ke fakakaukau ki haʻo tui ha ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú (face covering).

Ngaahi ʻapisiá mo e tangihangá ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 2

ʻOku aʻu hake ki he kakai ʻe toko 100 te nau lava ʻo kau atu ki ha ʻapisia pe tangihanga ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 2.

ʻOku ʻikai fiemaʻu ia ki he kau fokotuʻutuʻu ʻapisiá ke nau lēsisita ki he Potungāue Moʻuí (Ministry of Health) ke fakahoko ha ʻapisia pe tangihanga.

Ka ʻoku fiemaʻu fakalao ke fakapapauʻi ʻe he kau fokotuʻutuʻú ʻoku fakakakato ʻa e ngaahi fiemaʻu ki hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí.

Ko e ngaahi tuʻutuʻuni ki he ngaahi fakatahaʻanga fakasōsialé ʻe fakahoko ia ki he ngaahi ʻapisia mo e ngaahi tangihanga ʻoku fakahoko ʻi he:

 • ngaahi ʻapi faiʻanga ʻapisiá (funeral homes)
 • ngaahi falelotú, falelotu ʻa e kakai Mosilemí mo e ngaahi feituʻu faiʻanga lotu kehé
 • ngaahi fale pe feituʻu faiʻanga meʻa ʻoku totongí
 • ngaahi ʻapi fakatāutahá

Fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e ngaahi tuʻutuʻuni ki he ngaahi fakatahaʻanga fakasōsialé https://covid19.govt.nz/everyday-life/gatherings-and-events/#social-gatherings-at-alert-level-2

ʻOku mau fokotuʻu atu ke fakaʻehiʻehi mei hono fakahoko ʻo e ngaahi fekita fakasino ʻo hangē ko e harirū, hongi, feʻiloakí, fekitá, tukukehe kapau ʻokú ke:

 • nofo mo kinautolu
 • fāmili pe kāinga mo kinautolu
 • kaungāmeʻa ofi mo kinautolu.

Fakangatangata ki he tokolahi ʻo e kakai ʻoku kau atu ki aí

Ko e fakangatangata ki he tokolahi ʻo kinautolu ʻoku kau atú (ʻo e toko hongofulu, nimangofulu pe teaú) ʻoku ʻikai kau ki ai ʻa e kau kaikaranga, kaikōrero, kau faiafekaú pe kau ngāué ia.

Ngaahi kulupu kehekehe

ʻE lava ʻa e ngaahi kulupu kehekehe ʻo kau atu ki he ʻapisiá pe tangihangá. Kuo pau ke ʻoua ʻe toe laka hake ʻa e tokolahi ʻo e kakaí ʻi he fakangatangata ʻoku kaunga atú (pe toko hongofulu, nimangofulu pe teau) ʻi he foʻi taimi ʻe taha. Kuo pau ke mavahe atu ʻa e kulupu ʻe taha kimuʻa pea toki fakatūʻuta mai ʻa e kulupu hono hokó. Kuo pau ke ʻoua naʻa tuifio pe fakafeohi ʻa e ongo kulupú ni.

Feituʻu ʻatā kuo fakamahinoʻi pau

Ko ha feituʻu ʻatā kuo fakamahinoʻi pau ko ha foʻi feituʻu pē ia ʻe taha ʻi fale pe ʻi tuʻa ʻa ia ʻoku fakamavaheʻi meí he ngaahi feituʻu ʻatā kehé.

Ko ha feituʻu ʻatā ʻi fale ʻe lau ko ha foʻi feituʻu pē ia ʻe taha kapau ʻoku ʻi ai ha ngaahi holisi ʻokú ne fakamavaheʻi pau ʻa e feituʻu ʻatā ko iá meí he ngaahi feituʻu ʻatā kehé. ʻE lava pē ko ha ngaahi holisi tuʻumaʻu pe fakataimi ʻeni.

Ko ha feituʻu ʻatā ʻi tuʻa ʻoku lau ia ko ha foʻi feituʻu pē ia ʻe taha kapau ʻoku ʻi ai:

 • ha ngaahi holisi ʻoku nau mātuʻaki fakamavaheʻi ʻa e feituʻu ʻatā ko iá meí he ngaahi feituʻu ʻatā kehé — ʻe lava pē ko ha ngaahi holisi tuʻumaʻu pe fakataimi ʻeni, pe
 • ʻoku ʻi ai ha mita ʻe 2 pe lahi hake ʻi he vahaʻa ʻo e kakai ʻi he feituʻu ʻatā ko iá mo ha kakai kehe ange (ʻi tuʻa meí he feituʻu ʻatā ko iá).

Kapau ʻoku lahi hake ʻi he tahá ʻa e feituʻu ʻatā kuo fakamahinoʻi paú, ʻoku totonu ke ʻoua ʻe tuifio ʻa e kakai meí he ongo feituʻú ni. ʻOku kau ʻi heni ʻa e taimi ʻoku nau hū atu ai mo hū maí, pe ʻi he taimi ʻoku nau ngāueʻaki ai ʻa e falemālōloó.

Feituʻu te ke toe maʻu mei ai ha fakamatala lahi ange

(external link)Fakalele pisinisi ʻi ha founga ʻoku malu mo hao

Ko e ngaahi feituʻu fakapisinisi ʻoku nau fakakakato ʻa e ngaahi fiemaʻu ki he moʻui lelei ʻa e kakaí ʻe lava ke fakaava atu ia ki he kau ngāué mo e kau fakataú.

Ko e ngaahi fiemaʻu ki he moʻui lelei ʻa e kakaí ʻoku kau ki ai ʻa e:

 • pulusi fakaʻaliʻali ʻo e saati ʻoku ʻi ai ʻa e kouti QR ki he NZ COVID Tracer app pea mo ʻi ai ha founga kehe ki hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí; pea mo e
 • tauhi ʻo e ngaahi founga ngāue fakahaisiní ʻo hangē ko e fanofanó pea mo hono toutou fakamaʻa ʻo e ngaahi fukahi meʻá, pea mo e
 • muimui ki he fakahinohino ki he tauhi ʻo e fefakamamaʻoʻakí.

Ko e ngaahi sēvesi ʻoku fakahoko ʻi he ngaahi ʻapi ʻo e kau fakataú – ʻo hangē ko honau ʻapí, pea mo e ngaahi sēvesi femataaki ʻoku nau fakakakato ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ngāue ki he moʻui lelei ʻa e kakaí ʻe lava ke lele ʻa ʻenau pisinisí.

Kapau ʻe ʻikai malava ʻe ha ʻapingāue ʻo fakakakato ʻa e ngaahi fiemaʻú ni, ʻe ʻikai lava ke lele ʻa ʻenau pisinisí.

ʻOku tapou atu ki he ngaahi pisinisi kotoa pē ke nau ngāueʻaki ha ngaahi founga kehe ki hono fakahoko ʻo ʻenau ngaahi ngāué pea mo nau talanoa mo ʻenau kau ngāué ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻe ala fakatuʻutāmakí pea mo e ngaahi founga ke mapuleʻiʻaki kinautolú.

ʻOku toe pau foki ki he ngaahi pisinisí ke nau fakakakato ʻa honau ngaahi fatongia kehe kotoa pē ki he moʻui leleí mo e malu mo e haó, tauhi ʻa ʻenau kau ngāué ke nau malu mo moʻui lelei, pea mo fakakakato ʻa e ngaahi tuʻunga fakaengāue māʻulalo tahá.

(external link)Akó

ʻE fakaava ʻa e ngaahi akoteú, kinitií, ngaahi ʻapiakó mo e ngaahi ʻapiako māʻolunga ange ʻi he ako kolisí, ki he ngaahi taʻu motuʻa kotoa pē.

ʻOku malu pē ke ʻi he ʻapiakó ʻa e fānaú.

Kuo pau ke nofo ʻi ʻapi ʻa e fānaú mo e toʻutupú kapau ʻoku nau:

 • puke
 • maʻu ha ngaahi fakaʻilonga ʻo e COVID-19
 • nofo fakamavaheʻi
 • lolotonga talitali ki ha ngaahi ola ʻo hanau sivi COVID-19.

(external link)Fefolauʻakí mo e fefonongaʻaki

Kapau ʻokú ke puke, nofo pē ʻi ʻapi.

Kapau ʻokú ke sai pē, ʻe lava ke ke folau/fefonongaʻaki holo. Kae fakapapauʻi ʻokú ke fakahoko ʻeni ʻi ha founga malu.

Tui ha fakapuli ki he ihú mo e ngutú ʻi haʻo heka ʻi ha founga fefonongaʻaki fakatokolahi pe ʻi he taimi ʻoku faingataʻa ai ke tauhi ʻa e fefakamamaʻoʻakí. Tauhi ke ke ʻilo pau ʻa e ngaahi feituʻu naʻá ke ʻalu ki aí.

(external link)Fakamālohisino mo e fakahauē 

ʻI he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 2, te ke lava ʻo fakahoko ʻa hoʻo ngaahi meʻa fakasipotí mo e fakahaueé/ʻeveʻevá kapau te ke lava ʻo fakahoko kinautolu ʻi ha founga malu. Kae kapau ʻokú ke puke, nofo pē ʻi ʻapi. 

ʻI he taimi ʻokú ke fakamālohisino ai ʻi ha ngaahi feituʻu fakatokolahi, tauhi ke ke vā mamaʻo ʻaki ʻa e mita ʻe 2 meí he kakai ʻoku ʻikai ke ke ʻiloʻí, kapau ʻoku malava ʻeni.

Te ke lava ʻo fakahoko ʻa e ngaahi meʻa hangē ko e:

 • lue, heka pasikala mo e tuli manu ʻi ha konga-fonua ki he fakatolongaʻanga ʻo e ngaahi koloa fakaenatulá ʻa ia ʻoku ʻatā ki he kakaí
 • kakau ʻi ha vai kaukau ʻoku ʻatā ki he kakaí, ka ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi fakangatangata
 • ʻalu atu ki he fale fakamālohisinó (gym), ka ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi fakangatangata
 • heka vaka mo e ngaahi sipoti fakamīsini ʻi tahi pe ʻi ha fukahi vai.

Kuo pau ke tauhi ʻa e ngaahi sipoti fakakomiunitií ki he fakakulupu ko e toko 100 pē.

Ko e kau fakamaau, kau ngāue sipoti mo e kau ngāue ʻoku nau fakahoko atu ha ngaahi sēvesi ki ha sipoti, ʻoku ʻikai kau kinautolu ia ki he lau ʻo e kakai fakakātoa ʻe toko 100.

Ki he kau vaʻinga tuʻukimuʻá, fakapolofesinalé mo fakapolofesinale konga taimí, ʻoku ʻikai ke nau kau kinautolu ia ki he lau ʻo e fika ʻoku fakangatangata ki ai ʻa e fakatahaʻanga fakatokolahí. ʻOku ʻuhinga ʻeni he ko e kau vaʻingá ʻoku lau kinautolu ia ko ha kau ngāue ʻi ha ʻapingāue. Ko e kau mamata sipotí ʻoku lau kinautolu ia ko ha fakatahaʻanga fakatokolahi pea ʻoku fakangatangat kinautolu ia ki he ngaahi fakakulupu taki toko 100.

ʻE lava ʻo vahevahe ha malaʻe sipoti ki ha ngaahi feituʻu ʻatā kuo vaheʻi pau ʻaki ʻa hono tauhi ʻa e:

 • kakaí ʻi ha ngaahi fakakulupu ʻoku aʻu hake ki he toko 100 ʻi he kulupu takitaha
 • ngaahi kulupú ke nau nofo māvahevahe ʻi he founga ʻo hono tauhi ʻo e vā mamaʻo ko e mita ʻe 2 ʻi he taimi ʻoku nau ʻi tuʻa aí pe ʻi hono ngāueʻaki ha ngaahi ʻā vahevahe.

ʻOku totonu ke taʻofi ʻa e ngaahi kulupú mei haʻanau tuifio pe kaungā ngāueʻaki ha feituʻu feohiʻanga ʻi he taimi tatau.

Ko e fatongia ia ʻo kinautolu ʻoku nau fokotuʻutuʻu ʻa e vaʻingá pea mo e tokotaha ʻokú ne puleʻi ʻa e feituʻu mamataʻanga sipotí ke tānaki ʻa e fakamatala ki he feohi vāofí ki ha fetuʻutaki atu kiate kinautolu naʻe ʻi aí.

Ngaahi Fakahinohino meí he Sport New Zealand(external link) (external link)

(external link)Ngaahi fakatahaʻanga fakasōsialé

Kuo pau ke ʻoua ʻe toe laka hake ʻi he toko 100 ʻa e kakai ʻi ha fakatahaʻanga fakasōsiale ʻi ha feituʻu ʻatā ʻoku fakamahinoʻi pau, ʻi ha foʻi taimi ʻe taha. 

ʻOku kau ki heni ʻa e:

 • ō atu ʻa ha kau ʻaʻahi ki ho ʻapí
 • ngaahi fakatahataha fakafāmili
 • ngaahi mali
 • ngaahi lotu fakasiasi
 • ngaahi sipoti mo e ngaahi kalapu fakakomiunitī
 • ngaahi kātoanga fakatāutaha ʻo hangē ko ha paati faiʻaho pe paati teuteu ki ha mali.

Ngaahi fiemaʻu ki he ʻapisiá mo e tangihangá mo e faleʻi (external link)

ʻOku ʻikai kau ʻa e kau ngāue ia ʻoku nau fakahoko atu ha ngaahi sēvesi ki ha fakatahaʻanga fakasōsiale ʻi he lau ki he fakakātoa ʻo e fakangatangata ki he kakai ʻe toko 100. 

Tauhi ʻa e ngaahi fukahi meʻá ke maʻa, fanofano ho ongo nimá pea tauhi ha vā mamaʻo ʻoku malu mo haó ʻi he taimi ʻoku malava aí. Kapau ʻoku ʻikai ke ke lava ʻo tauhi ʻa ho vā mamaʻo meí he kakai ʻoku ʻikai ke ke ʻiloʻí, fakakaukauʻi hano tui ha ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú (face covering).

Ko e tokotaha ʻokú ne fokotuʻutuʻu ʻa e fakatahaʻangá ʻoku fiemaʻu fakalao ia ke ne lēkooti ʻa e hingoa ʻo kinautolu naʻe kau ki aí ke fakapapauʻi ʻoku lava ke fakahoko hano muimuiʻi atu kinautolu ʻo kapau ʻe fiemaʻu ʻeni. ʻOku ʻikai fiemaʻu ʻeni ia kapau ʻoku feʻilongaki kotoa ʻa e kakai ia ʻi he fakatahaʻangá, ka ko ha fakakaukau lelei ia ke kei fakahoko ʻeni.

Kapau ʻoku mou totongi ha feituʻu ʻo taumuʻa pē ke fakahoko ki ai ha fakatahaʻanga ʻe kaunga atu leva ki ai ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ki he ngaahi fakatahaʻanga fakatokolahí.

Last updated: