‘Ilo‘i ‘a e taimi te ke ala ma‘u atu ai hao huhu malu‘i | Find out when you can get a vaccine

‘Oku ‘i ai ‘emau palani ke ‘oatu ha huhu malu‘i COVID-19 ta‘etotongi ke malu‘i ‘aki ‘a e tokotaha kotoa pe ‘i Nu‘u Silá ni. ‘E tomu‘a fakahoko atu ‘a hono huhu malu‘i ‘o e kakai ‘oku tu‘u laveangofuá.

Founga ki hono ngāue‘aki ‘o e me‘angāué ni | How to use this tool

Kapau ‘okú ke ta‘u 16 pe lahi ange ai, tali ‘a e ngaahi fehu‘i ko ‘ení ke ‘ilo ai pe ‘okú ke kau ki he Kulupu 1, 2, 3 pe 4, moe taimi ‘e fakahoko ai ho huhu malu‘í.

‘Oku mau lolotonga fakahoko hono huhu malu‘i ‘o e kakai ‘i he Kulupu 1. ‘Oku ‘ikai ‘atā atu ‘a e huhu malu‘í ki he kakai ‘oku si‘i hifo honau ta‘u motu‘á ‘i he ta‘u 16.

Ko e ngaahi taimi ki hení ‘oku fakafuofua‘i pē — ‘e makatu‘unga ‘a e ngaahi ‘aho totonu ‘e kamata aí ‘i he taimi ‘e tiliva mai ai ‘a e huhu malu‘í. ‘E ala hoko ha feliuliuaki kapau ‘e ‘i ai ha fakamatala fo‘ou te ne ala uesia ‘a hono fakahoko atu ‘o e polokalama huhu malu‘í.