Ngaahi ʻUfiʻufi mo e Fakapuli ki he Matá | Face coverings and masks

Ko hono tui ko ia ʻo ha ʻufiʻufi ki he matá (ihú mo e ngutú) ʻoku tokoni ia ki hono taʻofi ʻo e mafola ʻa e COVID-19 pea tauhi ai koe mo e niʻihi kehé ke mou hao ai.

ʻOku tokoni ha ʻufiʻufi ki he matá ke ne taʻofi ai ha ngaahi tulutaaʻi vai (droplets) mei haʻá ne mafola atu ʻi he taimi ʻe lea, kata, tale pe mafatua ai ha taha. ʻOku kau ki heni ha tokotaha ʻokú ne maʻu ʻa e COVID-19 ka ʻokú ne ongoʻi sai pē ia pe ʻikai hano ngaahi fakaʻilonga mahino ki he mahakí.

Ko e tokolahi ʻo e kakaí ʻoku ʻikai fiemaʻu ia ke nau tui ha ngaahi fakapuli fakafaitoʻo ki he ihú mo e ngutú pea ʻe lava pē ke nau ngāueʻaki ha ngaahi faʻahinga ʻufiʻufi kehe ki he matá. Ko kinautolu ko ia ʻe fiemaʻu ke nau tui ha ʻufiʻufi ki he matá pe fakapuli fakafaitoʻo ki he ihú mo e ngutú ʻe fakahā atu ia kiate kinautolu ʻe heʻenau ngāueʻangá.

Kapau ʻoku ʻikai haʻo ʻufiʻufi ki he matá (ihú mo e ngutú), te ke lava ʻo ngaohi pe fakatau ia.

Ko ha fakakaukau lelei ia ke ʻi ai ha ngaahi ʻufiʻufi kuo teuteu maʻá e tokotaha kotoa pē ʻoku nau nofo angamaheni ʻi homou ʻapí. 

Ko e masks mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá ʻoku tuʻutuʻuni pau ia ʻi he fonogaʻanga fakatokolahi ʻi Nuʻu Silá ni kātoa ʻi he Fakatokanga Lēvolo kotoa pē. ʻOku tapou atu ke ngāueʻaki ʻa e masks mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá ʻo kapau ʻoku faingataʻa ʻa e fakamamaʻo, ʻo hangē ko e ʻi loto ʻi he ngaahi supamāketi pe falekoloa.

Ngaahi fakaʻatā meí he tui ʻo e ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú

ʻOku ʻikai fiemaʻu ke tui ia:

 • ʻE he kakai ʻoku ʻi ai hanau faingataʻaʻia pe ngaahi mahaki fakasino pe fakaʻatamai ʻa ia ʻe faingataʻa ai hano ʻufiʻufi ʻa honau matá.
 • ʻE he fānau iiki hifo ʻi he taʻu 12
 • ʻI he ngaahi pasi akó
 • ʻE he kau pāsese ʻo e ngaahi meʻalele uta pāsese iikí, ʻo hangē ko e ngaahi tekisií mo e Uber.
 • ʻI he ngaahi founga uta pāsese ʻeveʻeva pe tua fakakulupú
 • ʻI he ngaahi vaka uta pāsese fefolauʻaki ʻi he vahaʻa ʻo e ʻotu motú
 • ʻI he ngaahi vakapuna fakatāutahá
 • ʻE he kau ngāue konituleki fakaetaautaha ʻo e ngaahi sēvesi vakapuna hangē ko e kau laku faitoʻo meí he vakapuná/helikopetá (top-dressers)
 • ʻI he ngaahi makatuʻunga ʻo hangē ko ia ko ha meʻa fakatuʻupakē pe ʻi he fiemaʻu ke fakamoʻoniʻi ʻe he kakaí ko hai kinautolu pe fiemaʻu ke nau fetuʻutaki mo ha tokotaha ʻoku tuli hono telingá.

Kapau ʻoku kaunga atu ha taha ʻo e ngaahi ʻuhingá ni kiate koe, ʻoku ʻikai fiemaʻu ia ke ke fakahā haʻo tohi fakamoʻoni fakafaitoʻo pe ko ha ngaahi meʻa fakapepa kehe ke fakahaaʻi ai ʻa e ʻuhinga ʻoku ʻikai ke ke tui ai ha ʻufiʻufi ki he matá.

ʻE ʻikai taʻofi koe ia mei haʻo fononga ʻi ha founga fefonongaʻaki fakatokolahi.

ʻOku mahuʻinga ke manatuʻi ko e kakai ʻe niʻihi ʻe ʻi ai haʻanau ʻuhinga lelei, ʻo hangē ko ha ngaahi meʻa fakafaitoʻo, ki he ʻikai ko ia ke nau tui ha ʻufiʻufi ki he matá. ʻOku ʻikai fiemaʻu ia ke fai ha telefoni ki he kau Polisí pe ʻe fakahā atu ʻeni ki he fakaʻulí pe pesá kapau ʻokú ke fakatokangaʻi ha taha ʻoku ʻikai ke ne tui ha ʻufiʻufi ki he matá.

ʻOku mau ʻilo ko e tokolahi taha ʻo e kakai ʻoku nau lava ko ia ʻo tui ha ʻufiʻufi ki he matá te nau tokoni ke taʻofi ʻa e mafola atu ʻa e mahakí pea te nau tui ʻeni ʻi he taimi ʻoku fiemaʻu aí.

Kapau ʻoku mātuʻaki maumauʻi pē ʻe ha kakai ia ʻa e ngaahi tuʻutuʻuní ʻaki ha ʻikai ke nau tui hanau ʻufiʻufi ki he matá ʻi heʻenau heka ʻi he ngaahi founga fefonongaʻaki fakatokolahí ʻo ʻikai ha ʻuhinga lelei ki ai, te nau ala fehangahangai mo ha tautea paʻanga ko e $300 (infringement fine), pe ko ha tautea paʻanga kuo hilifaki ki ai ʻe he fakamaauʻangá ko e $1,000.

Founga ki hono tui ʻo ha ʻuhiʻufi ki he matá

 1. Vakaiʻi ʻa hoʻo ʻufiʻufi ki he matá. Fakapapauʻi ia ʻoku:
  • maʻa
  • mātuʻu
  • ʻikai maumau/mahae.
 2. Fakamaʻa ho ongo nimá. Kimuʻa pea toki tui ʻa e ʻufiʻufi ki he matá, fakamaʻa pea holoholo mātuʻu ho ongo nimá. Ngāueʻaki ha taha ʻi he:
  • koa mo e vai
  • huhuʻa milimili tāmate siemu ki he nimá (ʻoua ʻe toe siʻi hifo ʻi he pēseti ʻe 60 ʻa e lahi ʻo e ʻolokaholo ʻi aí).
 3. Tui ʻa e ʻufiʻufi ki ho matá. Hili hifo ʻa e ʻufiʻufi ki he matá ʻi ho funga ihú mo e ngutú, pea fakamaʻu ia ʻaki ha meʻa nonoʻo pe navei ki he telingá. ʻOku totonu ki he ʻufiʻufi ki he matá ke ne:
  • kofukofu kakato ho ihú, ngutú mo e kumukumú
  • hao lelei, kae maʻu, ʻi he ongo tafaʻaki ʻo ho matá
  • ʻataʻatā ke ke lava ʻo mānava lelei.
 4. Toe fakamaʻa ho ongo nimá. Ngāueʻaki ha taha ʻi he:
  • koa mo e vai
  • huhuʻa milimili tāmate siemu ki he nimá (ʻoua ʻe toe siʻi hifo ʻi he pēseti ʻe 60 ʻa e ʻolokaholó).

Lolotonga ʻa hoʻo tui ha ʻufiʻufi ki he matá

ʻI he taimi ʻoku tui ai ha ʻufiʻufi ki he matá, ʻoku totonu ke ke:

 • fakaʻehiʻehi mei hoʻo ala ki he konga ki muʻa ʻo e ʻufiʻufi ki he matá
 • fakaʻehiʻehi mei haʻo ala ki ho matá
 • fakaʻehiʻehi mei hano ʻunuakiʻi holo ʻa e ʻufiʻufi ki ho matá, kau ai hano fusi hifo ia ki ho lalo kumukumú
 • fetongi ʻa e ʻufiʻufi ki he matá kapau kuo ngaʻungaʻu, maumau/mahae pe ʻuli.

Founga ki hono vete ʻo ha ʻuhiʻufi ki he matá

 1. Fanofano ho ongo nimá. Fakamaʻa pea holoholoʻi ke mātuʻu ho ongo nimá. Ngāueʻaki ha taha ʻi he:
  • koa mo e vai
  • huhuʻa milimili tāmate siemu ki he nimá (ʻoua ʻe toe siʻi hifo ʻi he pēseti ʻe 60 ʻa e lahi ʻo e ʻolokaholo ʻi aí).
 2. Vete ʻa e ʻufiʻufi ki ho matá. Toʻo mei mui ʻa e ʻufiʻufi ki he matá pea fusiʻi mamaʻo atu ia meí ho matá. Ngāueʻaki ʻa e ongo navei nonoʻó pe ko haʻo vete ia. ʻOua naʻá ke ala ki he konga ki muʻa ʻo e ʻufiʻufi ki he matá, pea tokanga ke ʻoua te ke ala ki ho matá, ihú pe ngutú.
 3. Fakamaʻa pe liʻaki atu ʻa ho ʻufiʻufi ki he matá.
  • Fakamaʻa ʻa e ʻufiʻufi ki he matá ʻoku ngaohi meí ha tupenú ʻaki hano fō ia ʻi ha mīsini fō ʻaki ha pauta fō ʻi he tikilī Selisiasi ʻe 60. Fakamōmoa ke mōmoa lelei ʻa e ʻufiʻufi ki he matá kimuʻa peá ke toki toe ngāueʻaki ia. ʻOua naʻá ke ngāueʻaki ha ʻufiʻufi ki he matá ʻoku ngaʻungaʻu.
  • Liʻaki ha ngaahi faʻahinga ʻufiʻufi ki he matá ʻoku fakataumuʻa ke ngāueʻaki tuʻo-taha pē. Faʻo ʻeni ʻi ha pini veve ʻoku ʻi ai hano tāpuni, pe ʻi ha milemila/kato ʻoku silaʻi malu pea lī atu ʻeni ki he vevé. ʻOua te ke toe fakaʻaongaʻi pe feinga ke tāmateʻi ʻa e siemu ʻi he ngaahi ʻufiʻufi ki he matá ʻoku fakataumuʻa ke ngāueʻaki tuʻo-taha pē.
 4. Toe fakamaʻa ho ongo nimá. Ngāueʻaki ha taha ʻi he:
  • koa mo e vai
  • huhuʻa milimili tāmate siemu ki he nimá (ʻoua ʻe toe siʻi hifo ʻi he pēseti ʻe 60 ʻa e lahi ʻo e ʻolokaholo ʻi aí).

Last updated: