Ngaahi huhu maluʻi ki he COVID-19 | COVID-19 vaccines

Ko e ngaahi huhu maluʻi ʻoku malu mo hao pea ola leleí ko ha konga ia ʻo e founga ʻoku mau maluʻiʻaki ai ʻa Nuʻu Sila mo hotau ngaahi kaungāʻapi ʻi he Pasifikí meí he COVID-19. ʻE toe mahuʻinga foki ʻa e ngaahi huhu maluʻí ki heʻetau fakaakeake fakaʻekonōmiká pea mo hono toe fakaava ʻo hotau ngaahi kauʻāfonuá.

ʻE taʻetotongi pē ʻa e ngaahi huhu maluʻí ia. ʻE ʻikai fiemaʻu pau atu ʻa e kakai ia ʻo Nuʻu Silá ke nau fakahoko ʻa e huhu maluʻí.

ʻE ʻoatu ʻe he ngaahi huhu maluʻi meí he COVID-19 ha maluʻi meí he vailasí ʻi he kahaʻú. Ka ʻi he lolotonga ní, kuo pau ke tau takitaha fakahoko ʻa hotau fatongia ke taʻofi ʻa e COVID-19 mei hotau ngaahi komiunitií ʻi he 2021. Kuo pau ke tau muimui ki he lao Koula ʻe faá: fanofano ʻo e ongo nimá, huluʻi ʻo e ngaahi kouti QR, fakamoʻui ʻa e fakaʻilonga Bluetooth pea mo ʻetau nofo ʻi ʻapi kapau ʻoku tau ongoʻi puke.

ʻI heʻetau hū atu ki he tūkunga foʻou ko ʻeni ʻo ʻetau fakafepakiʻi ʻa e COVID-19, ʻoku toe mahuʻinga ange he taimí ni ke tau maʻu ʻa e ngaahi fakamatalá meí he ngaahi maʻuʻanga fakamatala kuo ʻosi fakangofuá. ʻOku kaunga kovi ʻa e fakamatala takihalá kiate kitautolu ʻi ha taimi ʻoku fiemaʻu ai ke tau fengāueʻaki fakataha ke ikunaʻi ʻa e vailasí. Te ke lava ʻo maʻu atu ha fakamatala falalaʻanga mei; hoʻo Toketaá, Healthline, hoʻomou Poate Fakavahe ki he Moʻui Leleí (District Health Board), meí he Potungāue Moʻuí (Ministry of Health) pea mo e uepisaiti Unite Against Covid-19, www.covid19.govt.nz

Ko hono fakapapauʻi ʻoku malu ʻa e ngaahi huhu maluʻi COVID-19

Kuo ʻosi fakatau ʻe he Puleʻangá ʻa e ngaahi huhu maluʻí maʻá e fonuá fakakātoa pea mo poupou ki hotau ngaahi kaungāʻapi Pasifikí. ʻOku ʻi ai ʻa e Ngaahi Aleapau Fakatau Tokamuʻa (Advance Purchase Agreements) ʻe fā ʻa e puleʻangá ki he ngaahi huhu maluʻi COVID-19. Ko e ngaahi aleapau ko ʻení ʻoku fakatefito ia ʻi ha ola lelei ʻa e ngaahi huhu maluʻí ʻi hano ʻahiʻahiʻi fakafaitoʻo pea mo hano fakangofua ia ʻe he Medsafe.

Ko e Medsafe ko e vaʻa ngāue tuʻu tauʻatāina ia ʻa Nuʻu Sila ki hono puleʻi ʻo e ngaahi faitoʻó. ʻOkú ne sivi fakafuofuaʻi ʻa e ngaahi tohi kole ki ha ngaahi faitoʻo foʻou, ʻo kau ai ʻa e ngaahi huhu maluʻí. Kuo pau ke muimui pau ʻa e ngaahi huhu maluʻí ki he ngaahi tuʻunga fakavahaʻapuleʻanga mo e ngaahi fiemaʻu fakalotofonua ki he tuʻunga leleí (quality), malu mo haó (safety) pea mo ʻene lava ʻo fakahoko lelei ʻa e faitoʻo naʻe fakataumuʻa ia ki aí (efficacy), kimuʻa pea toki fakangofua ia pea mo ngāueʻaki ʻi Nuʻu Sila.

ʻOku lolotonga fakafaingofuaʻi ʻe he Medsafe ʻa ʻene ngaahi founga sivi fakafuofuá pea mo ne fakamuʻomuʻa ʻa hono sivi ʻo e ngaahi huhu maluʻi COVID-19 kimuʻa ʻi he ngaahi faitoʻo kehé koeʻuhí ke tau lava ai ʻo maʻu ha huhu maluʻi ʻi ha taimi vave ange. ʻE kei fou pē ʻa e ngaahi huhu maluʻí ʻi he founga ʻoku mātuʻaki siofi pau tatau pē mo ia ʻoku ngāueʻaki ki he ngaahi faitoʻo kotoa pē.

Ko e faʻahinga ʻe tolu ʻi he ngaahi huhu maluʻí ʻoku ʻi ai honau huhu hoani (two-dose):

 • Pfizer mo e BioNTech – ʻoku ʻi ai ʻa e tuʻoni (dose) huhu ʻe 1.5 miliona ʻo e huhu maluʻí (feʻunga ki he kakai ʻe toko 750,000).
 • Oxford mo e AstraZeneca – tuʻoni huhu ʻe 7.6 miliona ʻo e huhu maluʻí (feʻunga mo e kakai ʻe toko 3.8 miliona).
 • Novavax – tuʻoni huhu ʻe 10.72 miliona ʻo e huhu maluʻí (feʻunga mo e kakai ʻe toko 5.36 miliona).

Ko e huhu maluʻi ʻe taha ʻoku huhu tuʻo taha pē ia (single dose): Janssen Pharmaceutica – aʻu hake ki he huhu maluʻi COVID-19 ʻe 5 miliona.

Polokalama huhu maluʻi COVID-19

ʻOku lolotonga foʻu ʻe he Potungāue Moʻuí ha palani ke fakapapauʻi ʻoku potupotu tatau ʻa hono tufotufa atu ʻo e ngaahi huhu maluʻí. Ko kinautolu ʻoku nau tuʻu lavea ngofua ange ke nau maʻu ʻa e COVID-19 ʻo kau ai ʻa e kau ngāue ʻi he kauʻāfonuá, kau ngāue ki he moʻui leleí, kakai Maulí, kakai Pasifikí, kau toulekeleká mo e Kakai ʻoku ʻi ai hanau ngaahi faingataʻaʻiá, ko kinautolu ia ʻe fakamuʻomuʻá.

Ko e fuofua kakai ʻe huhu maluʻí ko e kau ngāue ʻi he kauʻāfonuá pea mo e Managed Isolation and Quarantine (MIQ pe Nofo Fakamavaheʻi mo e Kolonitini ʻoku Puleʻí) koeʻuhí ko honau fatongia ʻi hono taʻofi ʻo e COVID-19 mei heʻene hū mai ki Nuʻu Silá. ʻOku kau ʻi heni ʻa e kau ngāue ki hono fakamaʻa ʻo e ngaahi nofoʻanga MIQ, kau neesi ʻoku nau fakahoko ʻa e ngaahi sivi moʻui lelei ʻi he MIQ, kau leʻó, kau ngāue ʻa e kasitomú mo e fefolauʻakí ʻi he kauʻāfonuá, kau ngāue ʻa e ngaahi kautaha vakapuná mo e kau ngāue hōtelé, fakataha mo ha niʻihi kehe ange. Ko e kakai ko ia ʻoku nau nofo fakatahá te nau kau foki mo kinautolu ʻi he fakamuʻomuʻa ke huhu maluʻí.

Kuo ʻosi tali ʻe he Medsafe ʻa hono ngāueʻaki ʻo e huhu maluʻi Pfizer/BioNTech ʻi he malumalu ʻo e ngaahi tūhulu fakahinohino ko ʻení:

 • kuo tali ʻa e huhu maluʻí ke ngāueʻaki ki he kakai taʻu 16 mo motuʻa ange aí.
 • ʻe ala lava ke tali hano huhu maluʻi ʻo ha kakai siʻi hifo ʻi he taʻu 16 ʻi hano maʻu mai ha ngaahi tānaki fakamatala fakafaitoʻo (clinical data) ki ai.
 • ko e kakai fefine ʻoku feitamá ʻoku faleʻi atu ke nau talanoa mo ʻenau toketaá fekauʻaki mo e ngaahi meʻa ʻe ala matuʻutāmakí mo e ngaahi meʻa ʻe kau leleí mei hano maʻu ʻo e huhu maluʻí.
 • ʻoku feʻunga ke ngāueʻaki ʻa e huhu maluʻí ki he kakai fefine ʻoku nau lolotonga fakahuhú.
 • ko e kau mahaki ʻoku fakahoko hanau faitoʻo pau, ʻo kau ki ai ʻa e Keytruda, Opdivo, Yervoy mo e Tecentriq, ʻoku totonu ke nau kumi ha faleʻi mei heʻenau toketā mataotaó kimuʻa ʻi haʻanau maʻu ʻa e huhu maluʻi Pfizer mRNA ki he COVID-19.
 • ko e kakai ʻoku nau maʻu atu ʻa e huhu maluʻí ʻe ʻoatu kiate kinautolu ha fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi uesia angamahení, ʻo hangē ko ha mofi, felāngaaki ʻa e uouá mo e ongoongosiá.
 • ʻoku fiemaʻu ke ʻi ai ha miniti ʻe 30 ke siofi ai hili hono fakahoko ʻo e huhu maluʻí.

Ko e ngaahi huhu maluʻi COVID-19 ki he kakai ʻo e fonuá ʻoku ʻamanaki ke ʻatā atu ia ʻi he konga kimui ʻo e 2021.

Ola ʻe hoko ki hotau ngaahi kauʻāfonuá meí he huhu maluʻí

ʻOku fuʻu kei vave ia ke mahinoʻi pe ʻe anga fēfē hano takiekina ʻe he maʻu ko ia ʻo e ngaahi huhu maluʻí ʻi Nuʻu Sila mo tuʻapuleʻangá, ha ngaahi liliu ki hono puleʻi ʻo hotau ngaahi kauʻāfonuá.

ʻOku lolotonga ngāue ʻa e kau fakatotoló ke fakapapauʻi pe ʻe kei maʻu mo fakapipihi atu ʻa e COVID-19 ʻe ha tokotaha kuo huhu maluʻi, ki ha tokotaha kehe. ʻOku fiemaʻu ke kei tauhi pē ʻa ʻetau ngaahi tuʻutuʻuni lolotonga ki he kauʻāfonuá kaeʻoua kuo pau ʻa e fakamatala ko iá.

Ko ʻemau palani fakataumuʻa-pau ki he huhu maluʻi COVID-19

ʻOku ʻi ai ʻa e palani maʻumaʻuluta ʻa e Puleʻangá ki hano maʻu mai ʻo ha ngaahi huhu maluʻi meí he COVID-19 ʻoku malu mo ola lelei maʻá e kakai ʻo Nuʻu Silá.

Ko ʻemau foungá ko hono fakapapauʻi ʻoku mau ʻi ha tuʻunga fakafaingofua mo ʻi ai ha founga fili te mau lava ai ʻo maʻu ʻa e ngaahi huhu maluʻi totonu maʻa Nuʻu Silá pea mo faitokonia hotau ngaahi fonua kaungāʻapi ʻi he Pasifikí.

Kuo mau fakahoko ha ngaahi fakalakalaka lelei.

Kuo mau:

 • kau atu ki he polokalama fakamāmanilahi ko e COVAX Facility ki he foʻu mo e tufaki ʻo e ngaahi huhu maluʻí
 • aleaʻi ha ngaahi fokotuʻutuʻu fakatau fakakongokonga mo ha ngaahi kautaha foʻu faitoʻo
 • ʻinivesi ʻi hotau ivi mo e mafai foʻu faitoʻo fakalotofonuá
 • poupou ki he kautaha Vaccine Alliance Aotearoa New Zealand ke fokotuʻu ha polokalama foʻu mo e sivi filifili ʻo ha ngaahi huhu maluʻi ʻe ngalingali ola lelei ki he COVID-19. 

Maʻu atu ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo ʻemau palani fakataumuʻa-pau ki he huhu maluʻi meí he COVID-19 (external link)

Last updated: