Fakamatalaga pukupuku ki nā tui puipuia | Vaccine overview

Ko he vāega tāua lahi lele ki te gāluega a ki tātou ke puipui ia Niu Hila ma ō tātou atunuku Pahefika tuākoi mai te COVID-19. Ko nā tui puipuia foki e aogā ke toe fakalelei ai te tātou tamā-o-kāiga vēnā ki te toe tatalaga o nā alāvaka.

Ko nā tui puipuia o te COVID-19 e hē totōgia. E hē fakamālohia ki te lautele o tagata Niuhila.

Ko nā tui puipuia o te COVID-19 e puipuia ai mai te hiama i te lumanaki. Kae, ko ki tātou uma lele e tatau ke gālulue fakatahi ke tāofi ki fafo te COVID-19 mai ō tātou komiuniti. Ko ki tātou e tatau ke mulimuli tūmau ki nā tūlāfono faka-aulo e fā: fafano na lima, puke na numela QR, kī te Bluetooth ma nofo i te fale kāfai e hē mālohi.

Ko nā tāimi fōu iēnei i ā tātou puipuiga ki te COVID-19, e hili atu lele te tāua i te taimi tēnei ke maua na fakamatalaga mai i ni vāega fakahalalau pāhia. Ko nā fakamatalaga hehē e fakakinoa a tātou gāluega i he taimi e tatau ai ki tātou ke gālulue fakatahi ke fakaumatia te hiama. E maua e koe ni fakamatalaga lelei ma fakamoemoegia mai; tō fōmai kāiga, telefoni a te ola mālōlō Healthline, te falemai i te kogāfenua e nofo ai koe (District Health Board), te Matāeke tau te Ola Mālōlō (Ministry of Health) ma te kupega a te mālō fakatatau ki te Covid-19 (Unite Against Covid-19) www.covid19.govt.nz

Fakamautinoa ko te tui puipuia a Niu Hila e haogālemu

Kua uma te iloilo ma fakataga e te MedSafe te tui puipuia Pfizer/BioNTech ke fakaaogā i Niu Hila. Ko te Medsafe ko he matāeke tūtokatahi e ā Niu Hila e gafa ma nā faka tūlāfonoga ma pāhia ni vāega tau te ola mālōlō vēia ko nā vailakau i Niu Hila. E iloilo ma fuafua e ia nā apalai pe ni talohaga ki ni vailākau fōu, e aofia ai nā tui puipuia. Ko nā tui puipuia e tatau ke pāhia nā tūlafono a te lalolagi ma nā manakoga faka-loto-i-fale a te mālō ki te lelei, haogalēmū ma āoga ka ko heki fai he fakaikuga ke fakaaogā i Niu Hila.

Polokalame tui puipuia mo te COVID-19

Kua fakatotoka e te Mālō te hapalai o nā tui puipuia Pfizer/BioNTech mō te atunuku kātoa vēnā foki ke fehoahoani ai ki nā atunuku tuakoi o te Pahefika. E 10 miliona te aofaki o nā vailākau (doses) o te tui puipuia Pfizer/BioNTech e maua e Niu Hila. E lava lele nā vailākau iēnei mo te toka 5 miliona o tagata e manakomia ke i ei ni tui puipuia auā te COVID-19.

Ko nā tino uma lele e nonofo i Niu Hila e mafai ke maua ni tui puipuia e hē totogia, e tuha lava te tūlaga e i ai nā visa pe hē ni tino nofo tūmau (ē hē ni hitiheni). Hō ni fakamatalaga e fakamaumau e hē fakaaogāgia mo nā vāega tau femalagakiga.

Ko te Matāeke tau te Ola Mālōlō e fatu he peleni ke fakamautinoa ai ko nā tui puipuia e fakahoahoa tutuha. Ko ki lātou e fakapokepokea lahi i te COVID-19 e fakamuamua, e aofia ai nā tino vēia ko te kaufaigāluega i nā alāvaka (border), te kaufaigāluega tau te ola mālōlō, nā Māori, tagata Pahefika, tino mātutua ma nā tino e hē kātoatoa te mālohi (with disabilities).

Ko nā tino muamua e fai nā tui puipuia ko nā tino e faigāluega i nā alāvaka, na koga faka nonofo kehea (Managed Isolation and Quarantine (MIQ)) auā te lātou gāluega e fai ki te tāofiga o te COVID-19 ki fafo o Niu Hila. E aofia ai nā kilina, nā fōmai tauhi e fai e ki lātou nā hiakiga i nā koga nonofo kehea, nā tino leoleo fale (security), te kaufaigāluega fakamua i nā alāvaka, te kaufaigāluega vakalele ma nā fale talimālō ma iētahi tino e tatau ai. Ko nā tino foki e nonofo fakatahi ma nā kaufaigāluega iēnei e fakamuamua foki ke fai ni ō lātou tui puipuia.

Kua pāhia mai e te Medsafe ke fakaaogā te tui puipuia e igoa ko te Pfizer/BioNTech i lalo o nā takiala iēnei:

  • ko te tui puipuia e pāhia ke fakaaogā mō nā tino e taki 16 tauhaga pe ova atu te mātutua.
  • ko nā failele e fautuagia ke talanoa ki ō lātou fōmai ki nā fakapokepokega ma nā mea e lelei ai kāfai e fai ni ō lātou tui puipuia.
  • ko te tui puipuia e hēai he afāina ke fakaaogā e nā fafine fakahuhu pepe.
  • ko nā tauale e i ei ni ā lātou vailākau fakapitoa, e aofia ai nā fuālakau iēnei; Keytruda, Opdivo, Yervoy and Tecentriq, e tatau ke hakili fautuaga mai ō lātou fōmai fakapitoa kako heki faia ni ō lātou tui puipuia Pfizer mRNA COVID-19.
  • ko nā tino e fai ō lātou tui puipuia, e tuku ki ei nā fakamatalaga āgai ki nā fakafitāuli e takalahi oi maua kāfai e uma te fai o te tui puipuia, fakatakitakiga ko te fiva, tigagā nā maho ma vaivai.
  • e manakomia ke fakatali mo he 20-minute ke fakamautinoa e hē i ei he mea e ōno afāina ai kāfai e uma te fai o te tui puipuia.

Kiliki ki kinei mō ni iētahi fakamatalaga āgai ki te fakahologa o nā tui puipuia a Niu Hila

Kiliki ki kinei mō ni fakamatalaga ki nā mea e fai kāfai e fai nā tui puipuia

Kiliki ki kinei mō ni fakamatalaga ki nā mea e fai kāfai kua uma te fai ō tui puipuia

Fakapokepokega o te tui puipuia ki ā tātou alāvaka

E vave atili oi malamalama pe vehea ni huiga fakatatau ki nā alāvaka a ki tātou ki te i ei ai o nā tui puipuia i luga o Niu Hila ma te lalolagi.

Ko nā tino hukehuke e gālulue ke fakamautinoa pe māfai e he tino kua uma te fai o hona tui puipuia ke taukave te COVID-19 pe fakapēhi atu ki he tahi tino. E heiloga kua mautinoa nā fakamatalaga iēnei, e tatau ai ke tūmau pea nā puipuiga iēia e fai nei i nā alāvaka.

Last updated: