Te Gagana Tokelau | Tokelauan

Fakamatalaga ki te tali atu a Niuhila ki te COVID-19 i te Gagana Tokelau.

Ko te tui puipuia o te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Fakamatalaga pukupuku ki nā tui puipuia
Vaccine overview

Te peleni fakaholo o nā tui puipuia a Niu Hila
New Zealand's vaccine rollout plan

Kāfai e fai tō tui puipuia: niā nā mea e tutupu
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Kāfai e uma te fai o tō tui puipuia
After your immunisation
 

Fakamatalaga āgai ki te COVID-19 | Information about COVID-19

Te hiama COVID-19 ma ona āuga
The COVID-19 virus and symptoms

E tāua ke hako au fakamatalaga e maua
Getting the right information matters
 

Puipuiga o tō komiunitī | Protecting your community

Ko nā Tūlaga Fakailo | The Alert Levels

Te ōlaga i te Tūlaga 1
Living at Level 1

Te ōlaga i te Tūlaga 2
Living at Level 2

Te ōlaga i te Tūlaga 3
Living at Level 3

Te ōlaga i te Tūlaga 4
Living at Level 4
 

Fehoahoaniga e maua | Available support

Fehoahoaniga mō tagata tautokatahi
Support for individuals

Fehoahoaniga tau tupe mō nā pihinihi
Financial support for businesses
 

Faimalaga mai ma faimalaga kehe ma Niu Hila | Travel to and from New Zealand

Hiakiga o nā tino malaga e fai kako heki malaga mai ki Niu Hila
Pre-departure testing for travellers to New Zealand
 

Pepa fakaaliga ma nā līhohi | Posters and resources

Last updated: