โปสเตอร์และทรัพยากร | Posters and resources

คำศัพท์หลักเกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ใน ภาษาไทย | Key COVID-19 terminology in Thai

คำศัพท์ต่อไปนี้มักถูกใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ในนิวซีแลนด์

อาการ | Symptoms

ไอ | Cough

ไข้หวัด | Cold

ไข้หวัดใหญ่ | Flu

เจ็บคอ | Sore throat

การตรวจ | Testing

ศูนย์การตรวจในชุมชน | Community Testing Centre

การเก็บตัวอย่างจากหลังโพรงจมูก | Nasal swab

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | Personal Protective Equipment (PPE)

มาสก์และวัสดุปกปิดใบหน้า | Masks and face coverings

น้ำยาล้างมือ | Hand sanitiser

การติดตามผู้สัมผัส | Contact tracing

ผู้สัมผัสใกล้ชิด | Close contact

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ | Casual contact

แอป NZ COVID Tracer | NZ COVID Tracer App

การทิ้งระยะห่างทางกายภาพ | Physical distancing

การแยกกักตัวเอง | Self-Isolation

การกักกัน | Quarantine

สถานที่สำหรับการแยกที่รัฐจัดให้ | Managed isolation facility

การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน | Community transmission

การแพร่กระจายในครัวเรือน | Household transmission

การระบาด | Outbreak

กลุ่มก้อน | Cluster

ระดับการแจ้งเตือน | Alert Level

บริการที่จำเป็น | Essential services