Suporta para sa mga indibidwal | Support for individuals

Kung hindi ka nagsasalita ng Ingles, maaari kang humiling ng serbisyo ng isang interpreter kapag tumatawag sa karamihan ng mga kagawaran ng pamahalaan.

Pagkuha ng pagkain

Kung hindi ka makaalis ng iyong tahanan para kumuha ng pagkain. Tingnan kung magagawa mong:

 • mag-order online at makipag-ugnayan sa mga lokal na mga supermarket at ng kanilang priyoridad na serbisyong tulong
 • makisuyo sa pamilya at mga kaibigan na kunin ang pagkain.

Tulong pinansiyal para makabili ng pagkain

Maaari kang makakuha ng tulong sa pamamagitan ng Work and Income. Hindi mo kailangang maging kasalukuyang kliyente ng Work and Income.

Agarang mga pangangailangan sa pagkain

Kung ang iyong pangangailangan ay agaran at kailangan mo ng pagkain sa susunod na 24 hanggang 48 na oras, maaari kang makipag-ugnayan sa lokal na food bank.

Maghanap ng mga food bank at iba pang mga serbisyong tulong sa pagkain sa buong New Zealand (external link)

Tulong sa pera

 • May makukuhang tulong sa website ng Work and Income (Trabaho at Kita), makipag-ugnay sa sentro sa 0800 559 009 at sa MyMSD.
 • Ang mga sentro ng serbisyo ng Work and Income ay bukas sa Alert Level 1 at 2 at sarado sa Alert Level 3 at 4.
 • Ang mga appointment sa panahon ng Alert Level 3 at 4 ay isasagawa sa pamamagitan ng telepono sa nakaplanong oras. 
 • Ang mga appointment sa panahon ng Alert Level 1 at 2 ay isasagawa sa mga sentro ng serbisyo ng Work and Income.
 • Ang mga regular na kabayaran mula sa Work and Income ay magpapatuloy gaya nang dati.
 • Kung ikaw ay hinilingang magbukod ng sarili at hindi ka maaaring magtrabaho mula sa bahay, makipag-usap sa iyong tagapag-empleyo.  Baka maaari silang mag-aplay para sa isang kabayaran upang patuloy kang mabayaran ng iyong sahod.

Ang website ng Work and Income (external link) ay naglalarawan kung anong kabayaran ang makukuha. Ang mga kabayarang ito ay makukuha rin para sa mga tao na nagtatrabaho para sa sarili (self-employed).

Short-Term Absence Payment (Kabayaran para sa Panandaliang Pagliban)

Kung ikaw ay hindi makakapagtrabaho mula sa bahay habang naghihintay sa resulta ng iyong pagsusuri sa COVID-19, ang iyong tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay para sa minsanang kabayaran na $350 upang matiyak na nababayaran ka pa rin.  Ang kabayarang ito ay makukuha rin ng mga nagtatrabaho para sa sarili.

Leave Support Scheme (Iskema ng Suporta sa Bakasyon)

Kung hindi ka makakapagtrabaho mula sa bahay habang nagbubukod ng sarili, ang iyong tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay para sa Leave Support Scheme.  Ito ay ibinabayad bilang kabuuang halaga (lump sum) sa mga tagapag-empleyo at sumasaklaw sa dalawang linggo kada empleyado sa halagang $585.80 kada empleyado na nagtatrabaho ng 20 oras o higit pa kada linggo, at $350 kada empleyado na nagtatrabaho ng kulang sa 20 oras kada linggo. 

Wage Subsidy and Resurgence Support Payment

Kung ang inyong lugar ng trabaho ay naapektuhan ng mga pagbabago sa alert level, ang iyong tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay para sa wage subsidy (salaping tulong ng pamahalaan sa sahod) at ng resurgence support payment (pangsuportang kabayaran sa muling paglitaw) upang masaklawan ang iyong sahod at mapanatili ka sa iyong trabaho.

Tulong sa mga pangunahing gastos

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang iyong oras sa trabaho, ang Work and Income ay maaaring makatulong sa mga mahahalagang gastos tulad ng:

 • pagkain
 • mga gastos sa akomodasyon, halimbawa upa o mortgage, pangangasera, agarang pabahay, paglipat ng bahay
 • mga pagkukumpuni o pagpapalit ng mga kasangkapan
 • pang-agarang paggamot sa ngipin
 • pang-agarang medikal na paggamot
 • pagpuno ng tangke ng tubig.

Pinansiyal na suporta, mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at kung paano mag-aplay sa website ng Work and Income (external link)

O makipag-ugnayan sa Work and Income sa;

Ang mga bingi, mga may kapansanan sa pandinig, at mga taong may kapansanan sa pananalita ay maaaring gumamit ng Deaf Link free-

Kung ikaw ay hindi permanenteng residente ng New Zealand

Mayroong tulong na makukuha ang mga karapat-dapat na mga mamamayan ng ibang bansa na nakararanas ng malubhang kahirapan sa pera dahil sa COVID-19.

Kung ikaw ay nasa New Zealand sa isang pansamantalang visa kabilang ang

 • mga visitor visa
 • mga student visa
 • mga work visa.

Maaaring karapat-dapat ka para sa Suportang Programa para sa Mamamayan ng Ibang Bansa (Foreign Nationals Support Programme).

Alamin ang higit pa sa https://foreignnationals.services.govt.nz/ (external link)

Ikaw ay karapat-dapat din kung ikaw ay may visa na Kinikilalang Pana-panahong Employer (RSE – Recognised Seasonal Employer).

Kung ikaw ay may visa na RSE, dapat kang makipag-usap sa iyong tagapag-empleyo tungkol sa pag-aaplay para sa tulong na ito. Ang iyong tagapag-empleyo ay dapat tumawag sa Red Cross sa 0800 733 276 (piliin ang opsiyon 1).

Iba pang suporta

May hanay ng mga serbisyo na magagamit upang panatilihin kang ligtas at walang karamdaman.

Para sa impormasyon tungkol sa pagtatrabaho nang ligtas

WorkSafe 0800 030 040 o +64 4 897 7699

www.worksafe.govt.nz (external link)

Mga payo at suporta sa trabaho para sa mga empleyado

www.employment.govt.nz (external link) o tumawag sa 0800 20 90 20 o +64 9 969 2950

Pabahay at Pagpapaupa

Payo at suporta para sa mga nangungupahan 0800 836 262 https://www.tenancy.govt.nz/ (external link) (external link) o mag-email sa info@tenancy.govt.nz

Pansamantalang ang mga serbisyo sa akomodasyon para sa mga taong nawalan ng tirahan dahil sa mga paghihigpit sa Level 3 o 4 COVID-19 at hindi makakabalik sa kanilang tahanan. 0508 754 163 https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz (external link)

Kung ikaw ay agarang nangangailangan ng pabahay sa loob ng susunod na 7 araw at wala nang ibang matutuluyan, tawagan ang Trabaho at Kita sa 0800 559 006: Lunes hanggang Biyernes, 7 ng umaga hanggang 6 ng gabi, Sabado, 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon.

Imigrasyon

Bisitahin ang www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 (external link) o tawagan ang Immigration Contact Centre (ika-6 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes (NZST) mula sa mga landline lamang sa 0508 558 855, o Auckland 09 914 4100, Wellington 04 910 9915, o mula sa ibang bansa +64 9 914 4100

Manatiling ligtas at malusog

Tumawag sa 111 Emergency Line kung ikaw o ang ibang tao ay nalalagay sa isang tiyak na kapahamakan o maaring saktan ang sarili.

Kung walang nakaambang panganib ngunit kailangan mo ng tulong tungkol sa karahasan sa pamilya maaari kang tumawag sa:

 • Shakti International sa 0800 742 584 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo
 • 2Shine sa 0508 744 633, 9 ng umaga hanggang 11 ng gabi, 7 araw sa isang linggo

Para sa lokal na mga suportang serbisyo sa lipunan sa inyong lugar, tawagan ang mga Serbisyong Pampamilya (Family Services) 211 helpline 0800 211 211 o bisitahin ang www.familyservices.govt.nz/directory/ (external link)

Ang Women’s Refuge (Kanlungan ng mga Kababaihan) ay makapagbibigay sa iyo ng payo, suporta at ligtas na tirahan kapag ikaw ay nakakaranas ng isang karahasan sa iyong buhay. 0800 733 843

Ang Elder Abuse Helpline ay libreng serbisyo na maaaring kontakin ng mga nakatatanda kung sila o ang isang taong kilala nila ay nakakaranas ng pang-aabuso sa matatanda 0800 32 668 65

Para sa suporta sa pagkabahala, pagkabalisa o suporta sa kalagayan ng pag-iisip, tumawag o mag-text 1737 upang makipag-usap ng walang bayad sa isang eksperto sa pagtulong, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

Maaari mo ring kontakin ang Depression Helpline 0800 111 757 o ang Alcohol Drug Helpline 0800 787 797

Last updated: