Suportang pinansyal para sa mga negosyo | Financial support for businesses

Suporta para sa mga tao na naapektuhan ng mga paglitaw ng COVID-19

 • Ang Ministri ng Kaunlarang Panlipunan ay nagtatag ng Resurgence Support Line (0800 559 009) upang mag-alay ng suportang pangkapakanan sa naapektuhang mga komunidad.

Suporta para sa mga negosyong naapektuhan ng mga paglitaw ng COVID-19

 • Isang hanay ng suporta para sa negosyo ang makukuha mula sa Work and Income (Trabaho at Kita).
 • Kung ang iyong mga empleyado ay kinakailangang magbukod ng sarili at hindi maaaring magtrabaho mula sa bahay, ikaw ay maaaring mag-aplay para sa kabayaran upang patuloy na mabayaran ang kanilang sahod.
 • Ang impormasyon tungkol sa bagong Wage Subsidy (salaping tulong ng pamahalaan sa sahod) upang tumulong sa mga negosyo na nabawasan ng kinikita dahil sa pagbabago sa mga Alert Level ng COVID-19.
 • Short Term Absence Payment - Ang COVID-19 Short-Term Absence Payment (Kabayaran sa Panandaliang Pagliban dahil sa COVID-19) ay para sa mga negosyo, kabilang ang mga tao na nagtatrabaho para sa sarili (self-employed), upang mabayaran ang kanilang mga manggagawa na hindi maaaring magtrabaho mula sa bahay habang sila ay naghihintay ng resulta ng kanilang pagsusuri para sa COVID-19.
 • Leave Support Scheme - Ang Leave Support Scheme (Iskema ng Suporta sa Bakasyon) ay sumasaklaw sa mga marapat na manggagawa, kabilang ang mga nagtatrabaho para sa sarili, na hindi maaaring magtrabaho mula sa bahay at matugunan ang ilang pangkalusugang panukat, hal. sila ay may COVID-19 o isang 'malapitang kontak' ng isang tao na sinabihang magbukod ng sarili nang 14 na araw.
 • Resurgence Support Payment - Ang Resurgence Support Payment (Pangsuportang Kabayaran sa Muling Paglitaw) ng Inland Revenue (Rentas Internas) ay tumutulong sa mga negosyo sa buong bansa na naapektuhan ng mga pagtaas ng Alert Level.

Ang impormasyon tungkol sa Wage Subsidy, Short-term Absence Payment at Leave Support Scheme ay matatagpuan sa website ng Work and Income (external link).

Ang impormasyon tungkol sa Resurgence Support Payment ay matatagpuan sa website ng Inland Revenue (IRD) (external link).

Karagdagang suporta mula sa Work and Income

 • May makukuhang tulong sa website ng Work and Income (Trabaho at Kita), makipag-ugnay sa sentro sa 0800 559 009 at sa MyMSD.
 • Ang mga sentro ng serbisyo ng Work and Income ay bukas sa Alert Level 1 at 2 at sarado sa Alert Level 3 at 4.
 • Ang mga appointment sa panahon ng Alert Level 3 at 4 ay isasagawa sa pamamagitan ng telepono sa nakaplanong oras, ang mga appointment na isasagawa sa Level 1 at 2 ay magpapatuloy gaya nang dati.
 • Ang mga regular na kabayaran mula sa Work and Income ay magpapatuloy gaya nang dati.
 • Ang website ng Work and Income (external link) ay nagbabalangkas ng mga kabayarang makukuha. Ang mga kabayarang ito ay makukuha rin para sa mga tao na nagtatrabaho para sa sarili (self-employed).