Pagsusuri bago lumisan para sa mga manlalakbay na patungo sa New Zealand | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Ang pagpapanatili ng virus sa labas ng New Zealand ang ating pinakamahusay na proteksyon. 

Mula 11:59pm sa 25 Enero 2021, lahat ng mga manlalakbay na patungo sa New Zealand, hindi kabilang ang mga manlalakbay mula sa Australya, Antarctica, Cook Islands, Federated Staes of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, at Wallis and Fortuna, ay kakailanganing magpasuri para sa COVID-19, na nagpapakita ng negatibong resulta 72 oras bago sila lumisan at kailangang magpakita ng sertipiko mula sa laboratoryo o iba pang aprubadong anyo ng katunayan.

Tatanggapin ang lahat ng mga PCR test, LAMP at viral antigen test para sa mga pagsusuri bago lumisan.

Lahat ng mga pagsusuri ay dapat iproseso sa isang laboratoryo.

Ang mga sertipikong-medikal na nakasulat sa ibang wika ay tatanggapin.

Ang mga batang wala pang dalawang taon (24 na buwan) ay hindi kailangan ng pagsusuri (exempt) bago lumisan.

Ang mga manlalakbay na makakapagpakita ng sertipikong-medikal na nagpapatunay na gumaling na sila mula sa COVID-19 at hindi na itinuturing na nakakahawa ay hindi kailangan ng pagsusuri bago lumisan.

Ang mga manlalakbay na hindi makakapagpasuri dahil sa mga dahilang-medikal ay kailangang magpatingin sa isang doktor sa loob ng 72 oras bago kayo lumisan. Kailangan niyang magbigay sa iyo ng sertipikong-medikal na nagsasaad na hindi ka makakapagpasuri dahil sa mga dahilang-medikal at wala kang mga sintomas ng COVID-19.

Ang mga manlalakbay na naka-transit lamang sa New Zealand patungo sa kanilang huling destinasyon at nananatili sa airport ay hindi kailangan ng pagsusuri bago lumisan.

Lubos na pinapayuhan ang mga manlalakbay na magtanong sa (mga) airline tungkol sa anumang karagdagang kahingian para sa pagsusuri bago lumisan. Sila ay pinapayuhan din na tingnan ang mga kahingian ng ibang mga bansa na madadaanan nila (transit).

Mula 8 Pebrero, lahat ng mga manlalakbay na darating sa New Zealand (maliban ang mga bansa na exempt) na walang ebidensya na nagpapakita na sila ay may negatibong pagsusuri sa COVID-19 o sertipikong-medikal ay maaaring mamultahan ng hanggang $1,000.

Ipinag-uutos ang mga pagsusuri sa day 0 para sa mga manlalakbay na patungo sa New Zealand

Pagdating sa New Zealand, lahat ng mga manlalakbay ay kakailanganing:

  • sumailalim sa aming 14 na araw na proseso ng pinamamahalaang pagbubukod at kuwarentena
  • magpasuri para sa COVID-19 sa day 0, ibig sabihin, sa unang pagpasok nila sa pinamamahalaang pagbubukod
  • manatili sa kanilang kuwarto hanggang sa makumpleto ang pagsusuring iyon
  • kung asymptomatic sila sa pagdating, sila ay diretsong pupunta sa isang pasilidad ng kuwarentena.

Gagawin ang PCR nasal swab.

Ang mga resulta ng pagsusuri ay karaniwang malalaman sa loob ng 24-48 oras.

Kung negatibo ang pagsusuri, kukumpletuhin ng mga tao ang natitira sa kanilang 14 na araw sa pinamamahalaang pagbubukod gaya ng karaniwang nangyayari. Sila ay kakailanganing sumailalim ng karagdagang pagsusuri sa day 3 ng kanilang pananatili at uulitin ito sa day 12. Sa halos lahat ng mga kaso, kakailanganin ang negatibong resulta ng pagsusuri para sa COVID-19 at kumpirmasyon mula sa ating pangkat-pangkalusugan na mababa ang panganib na sila ay magkaroon o magkalat ng COVID-19 bago sila mapapalabas sa pasilidad.

Kung positibo ang resulta, ililipat ang tao sa pasilidad ng kuwarentena, nang mas maaga kaysa sa mangyayari kung walang pagsusuri sa day 0.

Karagdagang impormasyon 

Para sa pinakabagong mga update tungkol sa COVID-19, mangyaring bisitahin ang https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pinamamahalaang pagbubukod at kuwarentena, mangyaring bisitahin ang
https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: