Mga poster at mapagkukunan | Posters and resources

Mga pangunahing salitang gamit sa COVID-19 sa Tagalog | Key COVID-19 terminology in Tagalog

Ang sumusunod na mga salita ay madalas gamitin sa mga komunikasyong pang-COVID-19 sa New Zealand.

Mga sintomas | Symptoms

Ubo | Cough

Sipon | Cold

Trangkaso | Flu

Namamagang lalamunan | Sore throat

Pagte-test | Testing

Community Testing Centre | Community Testing Centre

Pag-swab sa ilong | Nasal swab

Personal na Kagamitang Pamprotekta | Personal Protective Equipment (PPE)

Mga mask at mga panakip sa mukha | Masks and face coverings

Panlinis ng kamay | Hand sanitiser

Paghanap ng kontak | Contact tracing

Malapitang kontak | Close contact

Kaswal na kontak | Casual contact

NZ COVID Tracer App | NZ COVID Tracer app

Pisikal na pagdistansya | Physical distancing

Pagbubukod ng sarili | Self-isolation

Kuwarentena | Quarantine

Pinamamahalaang pasilidad ng pagbubukod | Managed isolation facility

Pagkahawahan sa komunidad | Community transmission

Pagkahawahan sa sambahayan | Household transmission

Biglang paglitaw | Outbreak

Kumpol | Cluster

Antas ng Alerto | Alert Level

Mga serbisyong kailangang-kailangan | Essential services

Last updated: