Plano sa pagbibigay ng bakuna sa New Zealand | New Zealand's vaccine rollout plan

Nakakuha ang New Zealand ng 10 milyong dosis ng bakunang Pfizer/BioNTech. Ito ay sapat upang lahat sa New Zealand ay makatanggap ng 2 dosis ng bakuna na kailangan nila upang mabakunahan laban sa COVID-19.

Ang pamahalaan ay may plano upang matiyak na ang lahat sa New Zealand ay makakakuha ng libre, patas at magkakapantay na pag-access sa bakuna. Uunahing bakunahan ang mga tao na mas nanganganib mula sa COVID-19.

Nais naming bigyan ng kapangyarihan ang lahat sa Aotearoa na magkaroon ng oportunidad na protektahan ang kanilang sarili, ang kanilang whānau at ang ating mga komunidad sa pamamagitan ng pagpapabakuna laban sa COVID-19.

Ang pagbibigay ng bakuna ay isasagawa sa 4 na mga Grupo. Ang layunin ay mabakunahan ang lahat sa New Zealand bago matapos ang 2021.

Grupo 1: Mga manggagawa sa border (hangganan) at ang kanilang mga pamilya

Ang unang mga tao na babakunahan ay ang ating mga manggagawa sa border at ang mga kasambahay nila. Kabilang dito ang mga tagapaglinis, nars na nagsasagawa ng mga pagsusuri sa kalusugan sa MIQ, mga kawani sa seguridad, opisyal ng customs at border, manggagawa sa hotel, kawani ng tanggulang lakas at pulisya na marapat sa pagpapalitan sa MIQ, kawani ng airline, awtoridad sa daungan at tagapagbakuna.

Ang pagbabakuna ng Grupong ito ay mangyayari sa Pebrero at Marso 2021.

Grupo 2: Mga frontline na manggagawang nasa malaking panganib at mga tao na naninirahan sa may malaking panganib na mga lugar

Sa sandaling nabakunahan na ang ating mga manggagawa sa border at ang mga tao na kasambahay nila, babakunahan naman namin ang ating mga frontline na manggagawa ng pangkalusugang pangangalaga na mas malamang magkaroon at/o magkalat ng COVID-19 dahil sa kanilang mga interaksyon sa mga pasyente.

Sa Grupo 2, babakunahan din namin ang sinuman na karaniwang nakatira sa pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga kung saan ang mga residente ay nanganganib ng malubhang kalalabasan mula sa COVID-19, pati na rin ang lahat ng tao na nagtatrabaho sa pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga kung saan ang mga tao ay nanganganib na lubhang magkasakit o mamatay mula sa COVID-19.

Kabilang din sa Grupo 2 ang matatandang Māori at Pasipiko na inaalagaan ng whānau (at ang mga kasambahay nila at ang kanilang mga tagapag-alaga).

Bilang bahagi ng Grupong ito, babakunahan din namin ang mga tao na naninirahan sa lugar ng Counties Manukau DHB na may edad 65+ o may kaugnay na mga kalagayang-medikal o mga kapansanan.

Babakunahan ang Grupo 2 sa pagitan ng Marso at Mayo 2021.

Grupo 3: Mga tao na may edad 65+, mga tao na may mga kalagayang-medikal, mga tao na may kapansanan, at mga tao na nasa edad na nasa mga pinangangalagaang kapaligiran

Sa Grupo 3, babakunahan namin ang mga tao na may edad 65+, mga tao na may kaugnay na kalagayang-medikal o mga kapansanan, at mga tao na nasa edad na nakatira sa mga pinangangalagaang kapaligiran.

Ang mga kaugnay na kalagayang-medikal ay kabibilangan ng sakit sa puso, alta-presyon, atake serebral (stroke), diyabetis, talamak na obstructive pulmonary disease (sakit sa baga na nagpapahirap sa paghinga) / talamak na mga kondisyon sa respiratoryo, sakit sa bato at kanser.

Ang pagbabakuna para sa Grupo 3 ay isasagawa mula Mayo 2021 at lampas pa.

Grupo 4: ang natitirang mga tao sa populasyon

Sa Grupo 4, lahat ng natitirang mga tao na may edad na 16 na taong gulang pataas na hindi pa nababakunahan ay magkakaroon ng pagkakataong mabakunahan laban sa COVID-19 Hindi pa naaprubahan ng Medsafe ang bakunang Pfizer/BioNTech para gamitin sa mga taong wala pang 16 na taong gulang.

Ang pagbabakuna sa Grupo 4 ay isasagawa mula Hulyo 2021 at lampas pa.

Bagama't ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay magbibigay ng proteksyon sa hinaharap laban sa virus, Dapat patuloy nating gawin ang ating makakaya upang panatilihing nasa labas ng ating mga komunidad ang COVID-19. Dapat nating sundin ang 4 na Gintong tuntunin: maghugas ng mga kamay, mag-scan ng QR code, i-on ang Bluetooth at manatili sa bahay kung may sakit.

I-click dito para sa impormasyon kung ano ang maaasahan kapag magpapabakuna

I-click dito para sa impormasyon kung ano ang maaasahan matapos kang mabakunahan

Last updated: