Pambansang plano para sa muling pagkalat ng COVID-19 ngayong tag-araw | National COVID-19 summer resurgence plan

Plano namin na mapamahalaan ang anumang maaaring muling pagkalat sa panahon ng tag-araw.

Sa tag-araw, ang mga taga-New Zealand ay naglalakbay sa bansa, nakikipagsosyalan, at nagpupuntahan sa malalaking mga kaganapan, na nagpapalaki sa posibilidad ng pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. Sa panahon ng kapaskuhan, maaari nitong gawing mas lalong mapanghamon ang anumang tugon — ngunit tayo ay mayroong plano.

Naglalarawan ang ating plano kung paano babawasan ang panganib ng, maghahanda para sa, at tutugon sa mga bagong kaso ng COVID-19.

Bawasan, Maghanda, Tumugon

Paano natin babawasan ang panganib ng, maghahanda para sa, at tutugon sa mga bagong kaso ng COVID-19.

Bawasan — ano ang iyong magagawa

Ano ang iyong magagawa upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng mga bagong kaso ng COVID-19:

 • I-on ang Bluetooth tracing sa iyong NZ COVID Tracer app.
 • Mag-scan ng mga QR code saan ka man pumunta.
 • Hugasan at patuyuin ang iyong mga kamay.
 • Umubo at bumahing sa singit ng iyong siko.
 • Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, at tawagan ang Healthline o ang iyong doktor tungkol sa pagpapasuri.
 • Magbiyahe na may dalang 'COVID-19 kit' — sabon, hand sanitiser at panakip sa mukha.

Maghanda — ang ating toolkit

Paano maghahanda ng ating toolkit.

 • Mga hakbang sa pagpasok sa border: Pinamamahalaang Pagbubukod at Kuwarentena, at pagsusuri ng mga manggagawa sa trabaho.
 • Contact tracing: NZ COVID Tracer app/Bluetooth data at mga push notification, at on-call na mga manggagawa.
 • Pagsusuri sa komunidad: Tinarget na pagsusuri ng mga kontak, pagsusuri ng mga pangsubaybay, mga pop-up na station, at on-call na mga manggagawa.
 • Mga panakip sa mukha: Kapag hindi magagawa ang pisikal na pagdistansya.
 • Pagbabago sa Alert Level: Sa lokal na pook na may hangganan upang mapigilan ang virus, o sa buong bansa.

Tumugon — paano tayo tutugon

Paano tayo tutugon kung mangyayari ang muling pagkalat.

Bahagi 1: Pagtasa

Nakumpirma ang kaso sa komunidad at natasa ang panganib ng pagkahawahan.

Bahagi 2: Kagyat na tugon

Kung kakailanganin, gagawing aktibo ng Ministri ng Kalusugan ang COVID-19 na Plano para sa Muling Pagkalat at Pambansang Plano sa Pagtugon para sa Muling Pagkalat. Tatasahin ang lokasyon at laki ng panganib ng pagkalat.

Magpapasya ang grupo ng sentrong pamunuan ng pamahalaan kung wala nang karagdagang aksyon na kakailanganin, o susubaybayan ang sitwasyon, o gawing aktibo ang sistema ng pagtugon.

Bahagi 3: Patuloy na pagtugon

Kung gagawing aktibo ang sistema ng pagtugon, isang pangkat ng pamahalaang sentral at lokal, iwi at mga lider ng komunidad ang makikipagtulungan sa lokal na Civil Defence and Emergency Management upang pamahalaan ang pagkalat, kabilang ang:

 • kagyat na pampublikong kalusugan na pagtugon
 • pangangalaga sa mga mahihinang tao at mga komunidad
 • pagsuporta sa mga negosyo

Mga senaryo ng muling pagkalat

Ang COVID-19 ay isang mahirap pamahalaang virus — marami na tayong natutunan mula sa ating karanasan hanggang sa ngayon, ngunit lahat tayo ay may tungkuling pigilan ang pagkalat na ito.

Ang ating paraan na 'pagsuri, paghanap at pagbubukod' ay nakatutok sa kakayahang magsuri ng maraming tao at mabilis na mahanap at maibukod ang mga kontak. Hindi natin mahuhulaan kung saan o kung paano lilitaw ang bagong kaso sa komunidad, ngunit marami tayong nagawang pagpaplano upang harapin ang malawak na hanay ng posibleng mga sitwasyon.

Bagama't ang anumang pagtugon ay ibabatay sa mga pangyayari gaya ng lokasyon o oras, makatutulong na isipin ang 3 senaryo sa panahon ng tag-araw.

Senaryo 1: Napigilang kaso sa border

Isang tauhan sa border ang nagpositibo sa mga pagsusuri bilang bahagi ng regular na pagsusuri.

Nalaman sa maagap na contact tracing na ang tao ay nagkaroon ng limitadong kilos at kakaunting mga kontak sa mga tao habang wala sa trabaho.

Ito ay isang kaso ng istandard na 'pagsuri, paghanap at pagbubukod'.

Ang New Zealand ay malamang manatili sa Alert Level 1. Ang mga bakasyon sa tag-araw ay malamang hindi matigil.

Ang dapat mong gawin 

Maghintay sa mga pagsasapanahon (updates) sa website na ito at sa aming Facebook page.

Magkaisa laban sa COVID-19 Facebook page (external link)

Senaryo 2: Malamang ang pambansang pagtugon

Nagpositibo sa pagsusuri ang isang tao habang nagbabakasyon sa isang kampingan.

Natagpuan ng pangunang pagsisiyasat na ang tao ay kamag-anak ng isang tauhan sa border. May malaking tsansa na makikilala ng contact tracing ang sinuman na maaaring nahawahan nila.

Itataas ang kapasidad ng pagsusuri sa lokal at pang-rehiyong pook.

Maaaring magkaroon ng tinarget na mga paghihigpit at/o mga pagbabago sa Alert Level. Ang mga nagkakamping ay hihilingang sumunod sa opisyal na payo.

Ang dapat mong gawin

Sundin ang opisyal na payo, abangan ang mga pampublikong pahayag, at tingnan lagi ang website na ito.

Senaryo 3: Malamang ang pambansang pagtugon

Nagpositibo sa pagsusuri ang isang tao makaraang magbiyaheng pauwi mula sa isang malaking pagdiriwang sa musika na ginanap sa ibang rehiyon.

Walang nakita na pagkakaugnay sa border sa ginawang pagsisiyasat. Maraming tao ang maaaring nalantad sa pagdiriwang at sila ngayon ay nagbiyahe palabas sa rehiyong iyon. May malaking panganib ng pagkahawahan sa buong bansa.

Dahil sa klase ng pagdiriwang, magiging mahirap mahanap ang mga naging malapit na kontak. Ang kapasidad sa pagsusuri ay itataas sa buong bansa.

Maaaring magkaroon ng pagbabago sa pambansang Alert Level. Maaaring makansela ang mga kaganapan, at ang mga taga-New Zealand ay maaaring hilingang manatili kung saan sila naroon sa kanilang bubble habang naghihintay ng opisyal na payo.

Ang dapat mong gawin

Sundin ang opisyal na payo, abangan ang mga pampublikong pahayag, at tingnan lagi ang website na ito.

I-download ang plano para sa muling pagkalat

Di-mapipigilang tag-araw: ang ating plano upang pamahalaan ang COVID-19  (external link)