Pamumuhay sa Level 4 | Living at Level 4

Sa Alert Level 4, ikaw ay dapat:

  • Manatili sa bahay maliban kung para sa mga kailangang-kailangang lalakaring pesonal.
  • Panatilihing eksklusibo ang inyong bubble. Mahalagang protektahan ang lahat ng nasa inyong bubble.
  • Lumayo nang 2 metro man lamang sa ibang tao na nasa ibang bubble kapag lumalabas ng bahay para sa mga kailangang-kailangang lalakaring personal.
  • Pumunta sa pinakamalapit na parke para mag-ehersisiyo o pamilihan upang mamili, hindi sa iyong paboritong lugar.
  • Magtrabaho at mag-aral mula sa bahay. Ang ilang mga manggagawa ay maaaring magpatuloy pumasok sa trabaho ngunit may matinding mga paghihigpit tungkol dito.
  • Isara ang lahat ng harap-harapang pinatatakbong negosyo. Ilang mga negosyo ang maaaring manatiling bukas ngunit may matinding mga paghihigpit tungkol dito.
  • Magsuot ng panakip sa mukha sa pampublikong sasakyan. Inirerekomenda na ikaw ay magsuot din ng panakip sa mukha kapag mahirap magsagawa ng pisikal na pagdistansya.
  • Maghugas at patuyuin nang madalas ang iyong mga kamay. Mahalaga na ikaw ay sumunod sa mga hakbang sa batayang kalinisan, kabilang ang paghuhugas ng iyong mga kamay, pag-ubo o pagbahing sa singit ng iyong siko at regular na paglilinis ng ibabaw ng mga bagay.
  • Subaybayan kung saan ka nagpunta sa pamamagitan ng paggamit ng NZ COVID Tracer app, ng COVID-19 tracer booklet, o mga tala. Ito ay tutulong sa mabilis na contact tracing kung kakailanganin.
  • Magpasuri kung ikaw ay may sipon, trangkaso o mga sintomas ng COVID-19. Upang kumuha ng payo tungkol sa pagpapasuri, tawagan ang iyong doktor o Healthline sa 0800 611 116 (external link).

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa virus na COVID-19 at mga sintomas

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Pagpapasuri

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Bluetooth tracing

Mga mask at panakip sa mukha

Sapilitan ang pagsusuot ng mga mask at mga panakip sa mukha sa pampublikong sasakyan.

Ang paggamit ng mga mask at panakip sa mukha ay hinihikayat din kapag mahirap isagawa ang pisikal na pagdistansya, halimbawa kung nasa mga pamilihan o tindahan.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga mask at mga panakip sa mukha

Edukasyon

Lahat ng mga early Learning Centres, pre-school, paaralan at institusyong pangdalubhasaan ay sarado.

Pagbiyahe sa mga rehiyon

Ang pagbiyahe sa mga rehiyon ay pinapahintulutan lamang sa natatanging mga sitwasyon.

Mga pampublikong lugar ng kaganapan

Lahat ng mga pampublikong lugar ng kaganapan ay dapat magsara. Kabilang dito ang mga aklatan, museo, sinehan, kainan, gym, swimming pool, palaruan at pamilihan.

Mga pagtitipong pampubliko

Walang maaaring ganaping mga pagtitipong pampubliko. Kabilang dito ang mga larong pang-isport, kasal, libing o tangihanga, atbp. Ikaw ay hindi dapat makihalubilo sa sinuman na nasa labas ng inyong bubble.

Ehersisyo at Libangan

Ang ehersisyong may mababang panganib at mga panlibangang aktibidad ay limitado sa inyong lokal na pook, halimbawa, maaari kang lumakad o tumakbo sa malapit sa iyong bahay. Hindi ngayon ang oras upang magsimula ng bagong mga aktibidad.

Mga lugar ng trabaho at mga negosyo

Lahat ng mga negosyo ay dapat patakbuhin mula sa bahay maliban kung ang mga ito ay itinuturing na kailangang-kailangang serbisyo. Dapat magpatupad ng mga hakbang upang panatilihing ligtas ang kailangang-kailangang mga manggagawa, limitahan ang interaksyon sa kostumer at hadlangan ang pagkalat ng COVID-19. 

Sa isang emerhensya

Patuloy na patatakbuhin ang kailangang-kailangang mga serbisyo, kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan, mga serbisyong pang-emerhensya, mga utility at transportasyon para sa mga kalakal. Ang mga tagapag-empleyo sa mga sektor na ito ay dapat patuloy na tugunan ang lahat ng mga obligasyon sa kalusugan at kaligtasan. Kung mayroong emerhensya (hal. sunog, lindol, tsunami, atbp.) sundin ang karaniwang mga pamamaraang pang-emerhensya. Ang mga kahingian sa emerhensya ay nananaig sa mga kahingian sa COVID-19 Alert System, ngunit dapat magpanatili ng pisikal na pagdistansya hangga't maaari.

I-click dito upang alamin ang gagawin sa isang emerhensya

Kailangan mo ba ng suporta?

Kung ikaw ay may problema tungkol sa pera, pagkain, iyong kagalingang pangkaisipan o pisikal, maaaring may suporta para sa iyo.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga indibidwal

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga negosyo