Pamumuhay sa Level 3 | Living at Level 3

Sa lahat ng mga Alert Level, mananatiling bukas at pinapatakbo ang mga kinakailangang serbisyo kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan, mga serbisyong pang-emerhensya, transportasyon ng mga utility at kalakal. Ang mga tagapag-empleyo sa mga sektor na ito ay dapat magpatuloy na tugunan ang kanilang mga obligasyon sa kalusugan at kaligtasan ayon sa batas.

Sa lahat ng mga Alert Level, kung may iba pang emerhensya, sundin ang karaniwang mga pamamaraang pang-emerhensya. Ang mga kautusan sa emerhensyang paglikas ang mananaig sa mga COVID-19 Alert System na mga kahingiang manatili sa bahay.

Ang gagawin sa isang emerhensya

Pamumuhay sa Level 3

Kung ikaw ay may sakit, manatili sa bahay. Huwag pumasok sa trabaho o sa paaralan. Huwag makihalubilo.

Kung ikaw ay may sipon, trangkaso o mga sintomas ng COVID-19, tawagan ang iyong doktor o Healthline sa 0800 611 116 at humingi ng payo tungkol sa pagpapasuri.

Kung ikaw ay sinabihan na magbukod ng sarili, dapat mo itong gawin kaagad ayon sa batas.

Kung ikaw ay nagpasuri para sa COVID-19, dapat kang manatili at magbukod ng sarili sa bahay ayon sa batas hanggang sa matanggap mo ang iyong mga resulta.

Sa Alert Level 3, ikaw ay dapat:

 • Magpanatili ng 2-metrong distansya sa ibang tao kapag nasa labas ng bahay,
  at 1-metro sa mga lugar ng trabaho.
 • Magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa pampublikong sasakyan, eroplano, o kapag ang pisikal na pagdistansya
  ay mahirap isagawa gaya kung nasa pamilihan o mga tindahan.
 • Maghugas at patuyuin ang iyong mga kamay nang madalas.
 • Tandaan kung saan ka nagpunta at sino ang iyong nakasalamuha. Gamitin ang NZ COVID Tracer app, isang buklet ng Covid-19 tracer, o mga tala.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa virus na COVID19 at mga sintomas

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Pagpapasuri

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Bluetooth tracing

Ang mga pagtitipon ng hanggang 10 tao ay maipagpapatuloy, ngunit para lamang sa mga serbisyo ng pagkakasal, libing at tangihanga.  Ang pisikal na pagdistansya at mga hakbang sa pampublikong kalusugan ay dapat panatilihin ayon sa batas.

Ayon sa batas, ikaw ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa mga pampublikong sasakyan at sa mga biyaheng-domestiko sa eroplano.

Ikaw ay lubos na hinihikayat na magsuot ng panakip sa mukha sa mga sitwasyong hindi maaaring magpanatili ng pisikal na pagdistansya, gaya kung nasa mga tindahan.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga panakip sa mukha at mga mask

Mahalaga na ikaw ay gumamit ng batayang mga hakbang sa kalinisan, kabilang ang paghuhugas ng iyong mga kamay, pag-ubo o pagbahing sa singit ng iyong siko, at paglilinis ng mga ibabaw ng mga bagay.

Ang mga tao ay lubos na hinihikayat na tandaan kung saan sila nagpunta at kung sino ang kanilang nakasalamuha. Ito ay tutulong sa mabilis na contact tracing kung kakailanganin.

Sa Alert Level 3, ayon sa batas, ikaw ay dapat manatili sa bubble ng inyong sambahayan kapag ikaw ay wala sa trabaho o paaralan. Mapapalawak mo ito upang:

 • iugnay ang malalapit mong kapamilya at whānau
 • isali ang mga tagapagbigay ng pangangalaga, o
 • suportahan ng mga nakahiwalay na tao.

Mahalagang protektahan ang inyong bubble. Panatilihing eksklusibo ang inyong bubble at ibilang lamang ang mga tao kung mapapanatili nitong ligtas at malusog kayo at sila. 

Kung may sinuman sa loob ng inyong bubble ang masama ang pakiramdam, ayon sa batas, sila ay dapat kaagad na magbukod ng sarili mula sa iba pang nasa loob ng bubble.  Huwag mag-imbita o magpapasok sa inyong bahay ng mga bisita, gaya ng mga kaibigan, malayong kamag-anak at whānau.

Makakabiyahe ka sa loob ng inyong lokal na lugar, halimbawa, kung pupunta sa trabaho o paaralan, mamimili, o mag-eehersisyo. Ang pampublikong sasakyan ay patuloy na tatakbo na may mahigpit na mga kahingian sa kalusugan at kaligtasan.

Mga Panakip sa Mukha at mga Mask 

Ang mga mask at panakip sa mukha ay sapilitang ipinasusuot sa mga pampublikong sasakyan sa buong New Zealand at sa lahat ng mga COVID-19 Alert Level. Ang paggamit ng mga mask at panakip sa mukha ay hinihikayat din kapag mahirap isagawa ang pisikal na pagdistansya, gaya ng kung nasa mga pamilihan o tindahan.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga mask at mga panakip sa mukha

Edukasyon sa Alert Level 3

Ang mga Early Learning Centre, pre-school, at paaralan ay bukas para lamang sa mga anak ng mga kinakailangang manggagawa. Ligtas para sa mga batang ito na pumasok sa paaralan.

Pagbiyahe sa ibang mga rehiyon

Sa Alert Level 3, ang pagbiyahe sa ibang rehiyon ay lubos na hinihigpitan.

Ang personal na pagbiyahe papunta at palabas sa isang pook na nasa Alert Level 3 ay mahigpit na nililimitahan. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ikaw ay maaaring mangailangan ng karagdagang pahintulot upang magkumpleto ng pagbiyahe sa mga pook na nasa Alert Level. 

Mga pampublikong lugar ng kaganapan

Ayon sa batas, ang mga pampublikong lugar ng kaganapan ay dapat magsara. Kabilang dito ang mga aklatan, museo, sinehan, kainan, gym, swimming pool, palaruan at pamilihan.

Hindi ngayon ang panahon upang magsimula ng bagong mga aktibidad, o maglantad ng iyong sarili o ng iyong bubble sa anumang panganib. Maaari mong gawin ang mga panlibangang aktibidad na may mababang panganib sa inyong lokal na pook.

Mga lugar ng trabaho at mga negosyo

Sa Alert Level 3, may mga paghihigpit upang panatilihing ligtas ang mga manggagawa, limitahan ang interaksyon sa mga kostumer at tumulong hadlangan ang pagkalat ng COVID-19. Inirerekomenda namin na magtrabaho ang mga kawani mula sa bahay kung magagawa nila.

Suportang pinansyal

Kung ikaw ay may kahirapang pinansyal, maaaring may suporta para sa iyo.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta sa pagkain, pera, pamumuhay at pananatiling ligtas at walang sakit

Last updated: