Mga Panakip sa Mukha at mga Mask | Face coverings and masks

Ang pagsuot ng mga panakip sa mukha ay tutulong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at pananatilihin kang ligtas at ang ibang tao.

Ang panakip sa mukha ay tutulong mapigilan ang pagkalat ng maliliit na patak kapag ang isang tao ay nagsasalita, tumatawa, umuubo o bumabahing. Kabilang dito ang isang tao na may COVID-19 ngunit mabuti ang pakiramdam o walang nahahalatang mga sintomas.

Karamihan sa mga tao ay hindi nangangailangan ng mga medikal na mask at maaaring magsuot ng ibang mga panakip sa mukha. Ang mga mangangailangan ng mga panakip sa mukha o mga medikal na mask sa trabaho ay sasabihan ng kanilang tagapag-empleyo.

Kung wala kang panakip sa mukha, maaari kang gumawa o bumili nito.

Mabuting ideya ang magkaroon ng suplay ng mga panakip sa mukha para sa lahat ng karaniwang naninirahan sa iyong sambahayan. 

Ang mga mask at panakip sa mukha ay sapilitang ipinasusuot sa mga pampublikong sasakyan sa buong New Zealand at sa lahat ng mga COVID-19 Alert Level. Ang paggamit ng mga mask at panakip sa mukha ay hinihikayat din kapag mahirap isagawa ang pisikal na pagdistansya, gaya ng kung nasa mga pamilihan o tindahan.

Mga exemption sa pagsusuot ng panakip sa mukha

Ang panakip sa mukha ay hindi kailangang isuot:

 • Ng mga tao na may kapansanan o karamdamang pisikal o pangkaisipan na nahihirapan kung magtatakip sila ng kanilang mukha
 • Ng mga batang wala pang 12 taong gulang
 • Sa mga pampaaralang bus
 • Ng mga Pasahero ng maliliit na pampasaherong mga sasakyan gaya ng mga taksi at Uber
 • Sa mga tour na charter o panggrupo
 • Sa mga ferry na pang-isla
 • Sa mga pribadong biyahe sa eroplano
 • Ng mga pribadong kontratista ng mga pang-eroplanong serbisyo kagaya ng mga nagkakalat ng pataba sa mga lupaing pang-agrikultura gamit ang maliliit na eroplano
 • Sa mga sitwasyong gaya ng emerhensiya o kung kailangang patunayan ng mga tao ang kanilang identidad, o kung makikipag-usap sa isang bingi.

Kung ang isa man sa mga dahilang ito ay tumutukoy sa iyo, hindi mo kailangang magpakita ng sertipikong medikal o iba pang dokumento upang patunayan kung bakit wala kang suot na panakip sa mukha.

Hindi ka pipigilang magbiyahe sa pampublikong transportasyon.

Mahalagang tandaan na ang ilang tao ay may matuwid na mga dahilan sa hindi pagsusuot ng panakip sa mukha, gaya halimbawa ng isang isyung pangkalusugan. Hindi mo na kailangang tawagan ang pulisya o sabihan ang tsuper o kunduktor kung may mapansin kang tao na walang suot na panakip sa mukha.

Alam namin na ang karamihan ng mga tao na nakapagsusuot ng panakip sa mukha ay tutulong na mapigilan ang pagkalat ng virus at magsusuot sila nito kapag kailangan nilang gawin ito.

Kung kusang lalabag sa mga tuntunin ang mga tao sa pamamagitan ng hindi pagsusuot ng panakip sa mukha nang walang matuwid na dahilan habang sila ay nakasakay sa pampublikong sasakyan, maaari silang malapatan ng $300 sa paglabag nito, o mamultahan ng korte nang hanggang $1,000.
 

Paano isusuot ang panakip sa mukha

 1. Suriin ang iyong panakip sa mukha. Tiyaking ito ay:
  • malinis
  • tuyo
  • walang sira.
 2. Maghugas ng iyong mga kamay. Bago mo isuot ang iyong panakip sa mukha, maghugas at patuyuin ang iyong mga kamay. Gumamit ng:
  • sabon at tubig
  • o hand sanitiser (mga 60% na alkohol).
 3. Isuot ang iyong panakip sa mukha. Ilagay ang panakip sa mukha na natatakpan ang iyong ilong at bibig, pagkatapos ay siguruhin ito ng mga tali o mga loop para sa tainga. Ang panakip sa mukha ay dapat:
  • lubos na natatakpan ang iyong ilong, bibig at baba
  • nakalapat nang komportable at maayos, sa gilid ng iyong mukha
  • nakakahinga ka nang mabuti.
 4. Muling maghugas ng iyong mga kamay. Gumamit ng:
  • sabon at tubig
  • o hand sanitiser (mga 60% na alkohol).

Habang suot ang panakip sa mukha

Kapag may suot na panakip sa mukha, dapat mong:

 • iwasang hawakan ang harapan ng iyong panakip sa mukha
 • iwasang hawakan ang iyong mukha
 • iwasang galawin ang iyong panakip sa mukha, kabilang ang paghila nito sa ilalim ng iyong baba
 • palitan ang panakip sa mukha kung ito ay mamasa-masa, sira, o marumi na.

Paano aalisin ang panakip sa mukha

 1. Maglinis ng iyong mga kamay. Maghugas at patuyuin ang iyong mga kamay. Gumamit ng:
  • sabon at tubig
  • o hand sanitiser (mga 60% na alkohol).
 2. Alisin ang iyong panakip sa mukha. Alisin ang iyong panakip sa mukha mula sa likuran at hilahin itong palayo sa iyong mukha. Gamitin ang mga loop o kalasin ang tali. Huwag hipuin ang harapan ng panakip sa mukha, at ingatang huwag hipuin ang iyong mga mata, ilong o bibig.
 3. Labhan o itapon ang iyong panakip sa mukha.
  • Labhan ang mga panakip sa mukha na yari sa tela sa washing machine gamit ang detergent sa init na 60 degrees Celsius. Lubos na patuyuin ang panakip sa mukha bago mo ito muling gamitin. Huwag gagamit nang mamasa-masang panakip sa mukha.
  • Itapon ang isahang-gamit na mga panakip sa mukha. Ilagay ito sa basurahang may takip, o sa isang selyadong bag at itapon ito. Huwag muling gagamitin o tangkaing disimpektahin ang isahang-gamit na mga panakip sa mukha.
 4. Muling maghugas ng iyong mga kamay. Gumamit ng:
  • sabon at tubig
  • o hand sanitiser (mga 60% na alkohol).

Last updated: