Overview sa bakuna | Vaccine overview

Ang ligtas at mabisang mga bakuna ay mahalagang bahagi kung paano natin mapoprotektahan laban sa COVID-19 ang New Zealand at ang ating mga karatig-bansa sa Pasipiko. Mahalaga rin ang mga bakuna sa pagpapanumbalik ng ating ekonomiya at para sa muling pagbubukas ng ating mga hangganan.

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay ibibigay nang walang bayad. Ang mga ito ay hindi sapilitan para sa mga tao sa New Zealand.

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay magbibigay ng proteksyon sa hinaharap laban sa virus. Ngunit dapat nating patuloy na gawin ang ating magagawa upang panatilihing nasa labas ng ating mga komunidad ang COVID-19. Dapat nating panatilihin ang apat na Gintong tuntunin: maghugas ng mga kamay, mag-scan ng mga QR code, i-on ang Bluetooth at manatili sa bahay kung may sakit.

Sa pagpasok natin sa bagong yugto ng ating paglaban sa COVID-19, higit pang mas mahalaga ngayon ang pagkuha ng impormasyon mula sa mga aprubadong pagkukunan. Ang maling impormasyon ay hindi nakakabuti para sa atin lalo na sa panahong kailangan nating magtulungan upang labanan ang virus. Makukuha mo ang pinagtitiwalaang impormasyon mula sa; iyong Doktor, Healthline, inyong Lupon ng Kalusugan sa Distrito, Ministri ng Kalusugan at website ng Unite Against COVID-19, www.covid19.govt.nz

Pagtiyak na ligtas ang bakuna laban sa COVID-19

Tinasa  at inaprubahan ng Medsafe ang bakunang Pfizer/BioNTech para gamitin sa New Zealand. Ang Medsafe ang independiyenteng medikal na tagapamahala ng New Zealand. Tinatasa nito ang mga aplikasyon para sa lahat ng mga bagong gamot, kabilang ang mga bakuna. Ang mga bakuna ay dapat sumunod sa lahat ng mga pamantayang internasyonal at mga pangangailangang lokal para sa kalidad, kaligtasan, at bisa bago sila maaprubahan at magamit sa New Zealand.

Programa sa pagbabakuna laban sa COVID-19

Ang Pamahalaan ay nakakuha ng mga suplay ng mga bakuna para sa buong bansa at upang suportahan ang ating mga karatig-bansa sa Pasipiko. Ang New Zealand ay magkakaroon ng kabuuang 10 milyong dosis ng bakunang Pfizer/BioNTech. Ito ay sapat upang mabigyan ang 5 milyong tao ng dalawang dosis ng bakuna na kailangan nila laban sa COVID-19.

Ang lahat sa New Zealand ay marapat para sa walang bayad na pagbabakuna laban sa COVID-19, anuman ang iyong visa  o pagkamamamayang katayuan. Anumang impormasyon na kokolektahin ay hindi gagamitin para sa mga layuning pang-imigrasyon.

Ang Ministri ng Kalusugan ay bumubuo ng plano upang matiyak na ang mga bakuna ay maipamamahagi nang pantay-pantay. Ang mga mas nanganganib mula sa COVID-19 ang uunahin, kabilang ang mga nagtatrabaho sa hangganan, mga nagtatrabaho sa kalusugan, Māori, mga taong-Pasipiko, matatandang tao at mga taong may kapansanan.

Ang mga tao na unang babakunahan ay ang mga nagtatrabaho sa hangganan at sa Managed Isolation and Quarantine (MIQ) (Pinamamahalaang Pagbukod at Kuwarentena) dahil sa trabahong ginagawa nila upang pigilang makapasok ang COVID-19 sa New Zealand. Kabilang dito ang mga tagalinis ng MIQ, mga nars na nagsasagawa ng mga pangkalusugang pagsusuri sa MIQ, mga kawani ng seguridad, mga opisyal ng customs (adwana) at hangganan, mga kawani ng eroplano, at mga nagtatrabaho sa hotel, bukod sa iba pa. Ang mga tao na kasambahay nila ay mauuna ring mabakunahan.

Inaprubahan na ng Medsafe ang paggamit ng bakunang Pfizer/BioNTech sa ilalim ng sumusunod na mga patnubay:

  • ang bakuna ay aprubado upang magamit para sa mga tao na 16 na taong gulang pataas.
  • ang mga buntis ay pinapayuhang talakayin sa kanilang doktor ang mga panganib at pakinabang sa pagkakaroon ng bakuna.
  • ang bakuna ay angkop na gamitin para sa mga nagpapasuso.
  • ang mga pasyenteng tumatanggap ng mga partikular na paggamot, kabilang ang Keytruda, Opdivo, Yervoy at Tecentriq ay dapat humingi ng payo mula sa kanilang espesyalista bago mabigyan ng bakunang Pfizer mRNA COVID-19.
  • ang mga tao na babakunahan ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa inaasahang mga karaniwang side effect, halimbawa, lagnat, pananakit ng kalamnan at pagkahapo.
  • kailangang obserbahan nang 20-minuto pagkatapos bakunahan.

Plano sa pagbibigay ng bakuna sa New Zealand

I-click dito para sa impormasyon kung ano ang maaasahan kapag babakunahan

I-click dito para sa impormasyon kung ano ang maaasahan matapos kang mabakunahan 

Epekto ng bakuna sa ating mga hangganan

Napakaaga pa upang malaman kung paanong ang pagkakaroon ng mga bakuna sa New Zealand at sa buong mundo ay makaka-impluwensya ng anumang mga pagbabago sa pagkontrol sa ating mga hangganan.

Nagtatrabaho ang mga mananaliksik upang makumpirma kung ang isang tao na nabakunahan na ay maaari pa ring magdala at magpasa ng COVID-19 sa ibang tao. Hangga't wala pang katiyakan ang impormasyong ito, kailangan nating panatilihin ang kasalukuyang mga kaayusan sa ating mga hangganan.

Last updated: