Paghanap ng Kontak | Contact tracing

Paano nakakatulong ang contact tracing (paghanap ng kontak)

Ang contact tracing ay ang proseso ng paghahanap at pagkontak sa sinuman na maaaring nalantad sa COVID-19.

Kapag may isang tao na nagpositibo sa COVID-19, ang Ministri ng Kalusugan at mga Lupon ng Pandistritong Kalusugan ay gumagamit ng ilang mga instrumento (tools) upang alamin kung sino ang maaaring nagkaroon ng kontak sa kanya, at kung sino pa ang maaaring nahawahan.

Kung mas mabilis nating mahahanap ang mga kontak, mas mabilis nating mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Upang tulungang mapigilan ang pagkalat, inirerekomenda namin na tandaan mo ang iyong mga pinuntahan, na kabibilangan ng:

 • Saan ka nagpunta.
 • Kailan ka nagpunta doon.
 • Sino ang nakasalamuha mo.

Paano mo tatandaan ang iyong mga pinuntahan

Matatandaan mo ang iyong mga pinuntahan sa pamamagitan ng:

 • paggamit ng app upang itala ang iyong mga pinuntahan
 • pagkakaroon ng isang talaarawan (diary)
 • pagtatabi ng listahan sa isang ligtas na lugar, o
 • pagkuha ng may-petsang mga litrato ng lugar na pinuntahan.

Paggamit ng NZ COVID Tracer app o buklet hangga't maaari, o kaya ay gumamit ng anumang paraan na praktikal para sa iyo. Hikayatin ang iyong pamilya at mga kaibigan na gawin din ang mga ito.

Ang NZ COVID Tracer app

Ang tracing app na ‘NZ COVID Tracer’ ng Ministri ng Kalusugan ay tumutulong sa iyo na lumikha ng isang dihital na talaarawan (digital diary).

Ikaw ay maaaring:

 • mag-scan ng opisyal na QR codes sa kalahok na mga negosyo
 • magdagdag ng mga manual entry para sa mga lugar na pinuntahan mo na walang paskil ng QR code.

Ang app ay dinisenyo upang protektahan ang iyong pagkapribado at panatilihing ligtas ang iyong datos.

Anumang impormasyon (hindi kasali ang mga walang pangalang impormasyong estadistika) na ibinigay mo sa Ministri ay hindi ibabahagi sa ibang mga ahensya ng pamahalaan maliban kung ang ahensya ay direktang kasangkot sa tugon ng pampublikong kalusugan at ang pagbabahagi ng impormasyon ay kailangan para sa mga layuning pampublikong kalusugan sa panahon ng pandemyang COVID-19. Hindi ito kailanman gagamitin para sa layuning pagpapatupad.

Sa sandaling mai-download, ang NZ COVID-19 Tracer app ay gumagamit lamang ng napakaunting datos. Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa ginagamit na datos (data usage), baka gusto mong hintayin muna na maikonekta ka sa WiFi bago mo i-download ang app.

Mag-download ng app sa Apple App Store (external link) o sa Google Play (external link)

Higit pang kaalaman tungkol sa NZ COVID Tracer app (external link)

Ang buklet ng NZ COVID Tracer

Maaari mong gamitin ang buklet ng NZ COVID Tracer upang magkaroon ng pisikal na talaarawan kung saan ka nagpunta kung hindi ka gumagamit ng NZ COVID Tracer app. Bawat buklet ay may 30 pahina, kaya tatagal ito nang mga 1 buwan.
 
Kung gagamitin mo ang buklet, inirerekomenda namin na:

 • dalhin mo ang buklet tuwing aalis ka ng bahay upang maitala mo ang iyong mga pinuntahan
 • lumagda pa rin sa mga rehistro ng contact tracing kapag bumibisita ka sa mga lugar kagaya ng mga tindahan.

Pag-download at pag-print ng mga buklet

Maaaring kailangan mong iakma ang iyong mga printer setting para makapag-print ka ng gusto mong dami ng mga blangkong pahina.

Umorder ng buklet

Maaaring mag-order ng mga buklet sa mga pakete na tigsa-10. Maaari kang umorder ng mga kopya para sa iyong sarili o para ipamahagi sa iyong komunidad. Libre ang mga order at aabutin ng 2-3 linggo.

Mag-email ng iyong pangalan, tirahan, bilang ng mga buklet na kailangan mo sa Covid19Response@dpmc.govt.nz (external link)

Higit pang kaalaman tungkol sa contact tracing

Ang Ministri ng Kalusugan ay may karagdagang impormasyon tungkol sa contact tracing.

Detalyadong paglalarawan ng contact tracing, mga malapitang kontak at kaswal na mga kontak (external link)