Alamin kung kailan ka maaaring bakunahan | Find out when you can get a vaccine

Kami ay may planong magbigay ng libreng bakuna laban sa COVID-19 upang protektahan ang lahat sa New Zealand. Unang babakunahan ang mga taong nasa mas malaking panganib.

Paano ang paggamit ng tool na ito | How to use this tool

Kung ikaw ay may edad na 16 na taong gulang pataas, sagutin ang mga tanong na ito upang alamin kung ikaw ay nasa Grupo 1, 2, 3, o 4 at kung kailan ka maaaring bakunahan.

Sa kasalukuyan, nagbabakuna kami sa mga tao na nasa Grupo 1. Ang bakuna sa ngayon ay hindi maibibigay sa mga tao na wala pang 16 na taong gulang.

Ang mga oras na ibinigay ay estimasyon lamang — ang aktwal na petsa ng pagsisimula ay nakasalalay kung kailan darating ang mga bakuna. Maaaring may mga pagbabago rin kung makakuha kami ng bagong impormasyon na makakaapekto sa paggana ng pagbibigay ng bakuna.