Tagalog

Impormasyon tungkol sa tugon ng New Zealand sa COVID-19 sa wikang Tagalog.

Pinakahuling mga update | Latest updates

Narito ang pinakahuling mga update tungkol sa COVID-19:

Mag-sign up para sa mga alerto sa impormasyon tungkol sa COVID-19 na nakasalin sa wikang Tagalog

Manatiling nasapanahon sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 ng Pamahalaan.
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

Tuwing may anumang bagong impormasyon na nakalathala sa Tagalog, magpapadala kami ng email upang maalisto ka.
Whenever any new translated information is published in Tagalog, we will send an email to alert you.

Mag-sign up | Sign up (external link)

Bakuna laban sa COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Overview sa bakuna
Vaccine overview

Plano sa pagbibigay ng bakuna sa New Zealand
New Zealand's vaccine rollout plan

Alamin kung kailan ka maaaring bakunahan
Find out when you can get a vaccine

Pagkuha ng iyong bakuna laban sa COVID-19: ano ang maaasahan
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Matapos kang mabakunahan
After your immunisation
 

Paglalakbay patungo at mula sa New Zealand | Travel to and from New Zealand

Paglalakbay na Walang Pag-Kuwarentena sa New Zealand at Australya
Quarantine-Free Travel between New Zealand and Australia

Pagsusuri bago lumisan para sa mga manlalakbay na patungo sa New Zealand
Pre-departure testing for travellers to New Zealand
 

Impormasyon tungkol sa COVID-19 | Information about COVID-19

Ang virus na COVID-19 at mga sintomas
The COVID-19 virus and symptoms

Mahalaga ang pagkuha ng tamang impormasyon
Getting the right information matters
 

Pagprotekta sa inyong komunidad | Protecting your community

Mga panakip sa mukha at mga mask
Face coverings and masks

Pagpapasuri
Testing

Ang mga Alert Level | The Alert Levels

Pamumuhay sa Level 1
Living at Level 1

Pamumuhay sa Level 2
Living at Level 2

Pamumuhay sa Level 3
Living at Level 3

Pamumuhay sa Level 4
Living at Level 4
 

Makukuhang suporta | Available support

Suporta para sa mga indibidwal
Support for individuals

Suportang pinansyal para sa mga negosyo
Financial support for businesses
 

Mga poster at mapagkukunan | Posters and resources

Last updated: