ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ