Nonofo ke he Fakapapahiaga 3 | Living at Level 3

Ko e tau Fakapapahiaga Fakaofo oti, mau agaia ni e tau faahi gahua he tau magahala mahuiga nai ke hafagi tuga e tau fale Malolō Tino, tau fale gahua he tau fekau tupu fakaofo, tau fale utu penesini mo e tau peleōafi ne fae fakafano e tau koloa mahuiga. Ko e tau takitaki gahua he tau faahi gahua nai tumau agaia ke muitua ke he tau matafakatufono ke puipuiaki e tau momoui gahua he tau tagata gahua nai.

Ko e tau Fakapapahiaga Fakaofo oti, kaeke kua fai lekua tupu fakaofo, muitua ke he tau hatakiaga fa mahani ke lata mae tau lekua tupu fakaofo. Mahuiga lahi ke muitua ke he tau hatakiaga he tau lekua tupu fakaofo, kaeke kua fai lekua tupu fakaofo kae ua fakatali poke fakauaua ha ko e tau hatakiaga he COVID-19 ke nofo i kaina.

Ko e heigoa ka taute kaeke kua fai lekua tupu fakaofo

Nonofo ke he fakapapahiaga 3

Ka gagao a koe, nofo i kaina. Ua fano ke gahua poke fano he aoga. Ua fakafetui mo e falu foki.

Kaeke kua moua a koe he fulū poke tau fakamailoga COVID-19 hea atu e ekekafo magafaoa haau poke Healthline he numela 0800 611 116 ke moua e tau fakailoaaga ke fano ke moua e tivi.

Kaeke kua hataki atu kia koe ke nofo kehe mai /fakamamao mai moe falu tagata (isolate) kua hataki atu ke muitua ke he matafakatufono nai.

Kaeke kua taute e tivi COVID-19 haau, ko e matafakatufono mo e hataki atu ke nofo i kaina fakamamao mai mo e falu tagata (self- isolate) ato moua e tau ola hokotaki tivi haau.

Ko e Fakapapahiaga Fakaofo 3 kua mahuiga ia koe ke:

  • Fakavehā mamao mai 2 e mita mo lautolu i fafo he haau a puipuiaga fufua moe fakavehā 1 e mita mai ia lautolu he haau a fale gahua.
  • Tui e tau pa ihu mo e tau pa gutu ka fano a koe he tau peleōafi he tau tagata auloa tuga e tuleni, pasi, ferry mo e vakalele poke kaeke kua uka ke fakavehā mamao mai a koe moe falu tagata foki i loto he tau fale koloa.
  • Tumau ke holoholo fakamitaki ti fakamomō fakamitaki e tau lima haau.
  • Fakamau hifo oti e tau matakavi haau ne fae fano ki ai mo e tau tagata ne fakafetui mo koe. Fakaaoga e NZ COVID Tracer app, poke pepa fakamau higoa Covid-19 tracer, poke fakamau hifo he taha pepa.

Peehi e mena e ke moua e tau fakamaamaaga ke lata mae tau fakamailoga he moko COVID-19

Peehi e naē ke moua e tau fakalaulahiaga hagaao ke he tau tiviaga

Peehi e naē ke moua e tau fakailoaaga ke lata mae Bluetooth tracing

Fakaatā ni ke hogofulu e puke tagata he tau fakapotopotoaga tuga e mauhoana, mauku mo e tangihanga. Mahuiga lahi ke muitua ke he tau hatakiaga ke fakavehā mamao mai he tau tagata

Kua fitā he fakamatafakatufono kua mahuiga ke tui e tau pa gutu mo e tau pa ihu he tau peleōafi o fenoga he tau tagata auloa, tuga e tau tuleni, pasi, ferry poke tau vakalele. Kua mamafa lahi e tau hatakiaga ke tui e tau pa gutu mo e tau pa ihu he tau matakavi kaeke kua uka ke fakavehā mamao mai he falu tagata, tuga e tau fale koloa.

Peehi e naē ke moua e tau fakailoaaga hagaao ia ke he tau pa gutu mo e tau pa ihu

Mahuiga lahi ke tumau ke mahani fakameā, tuga ia ke holoholo fakamitaki e tau lima, koho poke tihe ke he tuli ao lima haau mo e fakameā tumau e tau koloa ne fae fakaaoga tumau he tau aho takiataha.

Kua hataki atu fakalahi ke tumau ke fakamau hifo oti e tau matakavi ne fano a koe ki ai mo e ko hai e tau tagata ne fakafetui mo koe. Mukamuka he puhala nai ke kumi atu a koe kaeke kua iloa kua fai tagata kua fakamooli kua moua he gagao he tau matakavi ne kua fano a koe ki ai.

Ko e Fakapapahiaga Fakaofo 3, kua hataki atu mo e kua fakamatafakatufono ke nofo a koe he haau a puipuiaga fufua kaeke kua nakai fano a koe ke gahua poke finatu he aoga. Ato kehe mai kaeke:

  • ko e haau a magafaoa kua tata kia koe
  • ko e tau tagata leveki he tau fanau, tau mamatua motua poke tau tagata ne nakai katoatoa e tau alaga tino mo e tau loto manamanatu.
  • poke fano a koe ke puhala e tau lagomatai ke lata mo lautolu ne kua nonofo fakamamao mai mo e tau tagata (isolate).

Mahuiga lahi ke nofo a koe he haau a puipuiaga fufua. Leveki fakamitaki haau a puipuiaga fufua ke ua fakaatā ha tagata ke he ke finatu ke he haau a kaina.

Kaeke kua fai tagata he haau a puipuiaga fufua kua nakai malolō e tino, kua fakamatafakatufono mo e hataki atu ke fano ke nofo fakamamao mai mo e falu tagata he haau a puipuiaga fufua (self-isolate). Ua uiina atu e falu a tagata, tau kapitiga poke tau magafaoa laulahi ke oatu ke he haau a puipuiaga fufua.

Maeke a koe ke fano fenoga he haau ni a maaga ne nofo ai,tuga e fano ke gahua, fano he aoga, fano ke fakatau poke fano ke faofao e tino. Matutaki agaia e tau puhala o fenoga tuga e tau pasi, tuleni, ferry mo e tau vakalele, kae kua malolō lahi e tau peehiaga ke he tau hatakiaga.

Tau Pa Mata mo e Tau Pa ihu/gutu (masks)

Mahuiga ke tui e tau pa gutu mo e tau pa ihu kaeke kua fakaaoga e koe e tau puhala ō fenoga tuga e pasi, vakalele, ferry poke tuleni. Kua fakagahua e hatakiaga nai ke he tau Fakapapahiaga Fakaofo oti he COVID-19 he motu nai ko Niu Silani.

Hataki atu ke fakatumau ke tui e tau pa gutu mo e tau pa ihu kaeke kua uka ke fakavehā mamao mai mo e taha tagata, tuga ki loto he tau fale koloa.

Peehi e mena e ke moua e tau fakailoaaga hagaao ke he tau pa gutu mo e tau pa ihu

Tau Fakaakoaga he Fakapapahiaga Fakaofo 3

Tau aoga fakamahani, tau aoga he tau fanau ikiiki, tau aoga vahāloto mo e tau aoga tokoluga kua hafagi ni ke lata mae tau fanau he tau mamatua (essential workers). Kua lata tonu e tau fanau nai ke oatu ke he tau aoga.

Tau fenoga ke he tau maaga ne toe

Ko e Fakapapahiaga Fakaofo 3, nakai maeke a koe ke finatu ke he taha maaga i fafo he haau a maaga. Ha hā i ai e tau peehiaga hatakiaga mamafa.

Ko e tau fenoga faka tagata ki fafo poke ki loto he tau maaga he Fakapapahiaga Fakaofo 3 kua nakai mukamuka ke moua e fakaatāaga. Ko e kakano ha ko e tau levekiaga mo e tau puipuiaga ke taofi e gagao neke totolo. Maeke ia koe ke moua e fakaaatāaga kaeke kua mahuiga lahi haau a fenoga ki fafo he haau a maaga nofo mau he tau Fakapapahiaga Fakaofo he tau maaga.

Ko e tau kaina he tau toloaga tagata

Ko e tau kaina toloaga tagata kua tohia he matafakatufono kua nakai maeke ke hafagi. Putoia ai foki e tau fale tohi pepa totou, tau fale kifaga, tau fale kai (food courts), tau fale faofao tino, tau fale koukou, tau fonua fefeua he tau fanau mo e tau makete.

Ko e magaaho nai, nakai ko e magaaho ke kamata foou e tau gahua fakatagata, poke hafagi e kaina haau ke he tau tagata poke fakatupetupe e haau a puipuiaga fufua. Maeke ia koe ke taute e tau matagahua ikiiki tuga e tau faofao tino he haau ni a maaga ne nofo ai.

Tau Fale Gahu mo e Tau Pisinisi

Ko e Fakapapahiaga Fakaofo 3 kua mamafa e tau hatakiaga ke lata mae tau fale gahua ke puipui aki e tau momoui he tau tagata gahua. Tuga ia, ke nakai fai feleveiaga fakatagata mo e tau customers ha ko e lali ke taofi he gagao COVID-19 neke totolo mo e tupu. Hataki atu a mautolu ke gahua i kaina kaeke kua maeke ia koe.

Tau puhala lagomatai tupe

Kaeke kua pehia e haau a moui ke he tau matematekelea ha ko e tupe, ha hā i ai e tau puhala ke lagomatai a koe.

Peehi e mena e ke moua e tau fakalaulahiaga ke lata mae tau kai, tupe moe nonofoaga ke tumau e puipui mo e leveki he tau momoui

Last updated: