Vagahau Niue | Niuean

Tau fakailoaaga ha Niu Silani ke lata ia ma e puipuiaga he gagao COVID-19 he vagahau Niue.

Ko e vai huki COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Tau vai-huki COVID-19
Vaccine overview

Fakaholoaga he palana vai huki ha Niu Silani
New Zealand's vaccine rollout plan

Mouaaga he huki COVID-19 haau: Ko e heigoa kua lata ke iloa mo e mailoga
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Ka oti e moua he huki haau
After your immunisation
 

Tau fakailoaaga ke lata mo e COVID-19 | Information about COVID-19

Puipui e maaga haau | Protecting your community

Tau Fakapapahiaga Fakaofo | The Alert Levels

Tau lagomatai haha iai | Available support

Tau tupe lagomatai ma e tau pisinisi
Financial support for businesses
 

Fenoga mai ki Niu Silani mo e hake | Travel to and from New Zealand

Tau fakatātāaga mo e tau koloa | Posters and resources

Last updated: