Tutuo imwain te mwananga ibukia tan nako Nutiran | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Totokoan rinin manin te aoraki aio ngaia te moanibwai ae e rang kakawaki ibukin tararuara ao katanara. 

Man 11:59pm n 25 bongin Tianuare 2021, a na bane n riai n tia ni karaoi aia tutuo ibukin te COVID-19 , tan mwananga nako Nutiran, ma e aki kaineti aio nakoia tan mwananga mai Aotiteria, Antarctica, Cook Islands, Federated State of Micronesia, Biti, Kiribati, Matiare, Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Samoa, Toromon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ao Wallis ao Furtuna itibui ma uoua (72) te aoa imwain mwanangaia are e na kaota akean manin te aoraki aio irouia ao ana iai naba aia bebwa ni kakoaua man te tabo are e karaoa aia tutuo ke te boom ni kakoaua are e butimaeaki.

Aikai aekaki n tutuo aika a butimwaeaki imwain te mwanaga: PCR, LAMP ao Viral Antigen.

A na riai ni bane ni karaoaki tutuo aikai n te tabo n tuo rara (laboratory).

A butimwaeaki medical certificates n taetaen aba nako.

Ataei ake a tuai koro uoua aia ririki (24 te namakaina) a aki reke ian ae a na karaoa te tutuo imwain te mwanaga.

A aki kantaningaki bwa a na karaoa te tutuo imwain te mananga tan mwanaga ake a kona ni kaota aia medical certificate are e kakoauaki iai bwa a tia n marurung man te COVID-19 ao aikoa kona ni kaewea manin te aoraki.

Nake a aki kona ni karaoa te tutuo ibukin tuan mauria , a riai n nora te taokita itibui ma uoua (72) te aoa imwain mwanangaia. A na riai n karaoa am beba ni kakoaua are e na kaotia bwa ko aki kona nI karaoa te tutuo ibukin tuan maurim ao akea naba iroum kanikinaean te COVID-19.

Tan mwananga ake a roko i Nutiran ibukin reitan mwanangaia nakon aia tabo are ana toki iai ao man aki otinako aki kantaningaki bwa a na karaoa te tutuo imwain te mwananga.

A kaumakaki tani mwamwananga bwa a na ongora man aobitin mwamwananga ngkana iai rakan bwaai aika a tangiraki ibukin tutuo imwain te mwananga. A kaumakaki naba bwa a na karekei rongorongon bwaai aika a tangiraki n aba ake a na tikutiku iai iaon kawaia nakon aia tabo.

Man 8 bongin Beberuare, ao ni kabane tan mwanaga ake a roko iaon Nutiran (ma ti aki nakoia tan mwananga man aba ake aki kabaeaki) a ana kona ni katuaeaki n te mwaiti ae e nakon $1,000 ngkana akea kakoauan aia tutuo are akea manin te COVID-19 irouia ke akea aia medical certificate.

N Day 0 tutuo aika a riai ni karaoi nake a na mwananga nako Nutiran

A na bane tan roko ni karaoi baikai n te tai are a roko iai i Nutiran:

  • a na kabanea 14 te bong n rinanon te tua ni kaokoroaki ibukin kaitiakaia bwa akea te aoraki irouia
  • ana karaoa aia tutuo ibukin COVID-19 n day 0, are nanona bwa a na tuoaki ngkana a moan roko n rin n tabo n kaokoroaki ake a tararuaki
  • a riai n tiku n aia ruu ni karokoa ae e oki muin aia tutuo
  • ngkana a roko ma iai kanikinaean te COVID-19 irouia ao a na kaineti nakon te tabo n quarantine.

Te tutuo aio bon te PCR nasal swab.

Angin tutuo a otinako muia 24-48 te aoa imuin karaoakia.

Ngkana akea manin te aoraki ni muin te tutuo ao aomata aikai ana bon kabanea naba nikiran aia bong ake 14 te bong n te tabo ni kaokoroaki are e tararuaki. A na manga karaoi riki aia tutuo n aia katenibong (3) ao manga n aia katebui ma uoua (12) ni bong inanon aia tai n tiku. Angia aomata ake akea manin te COVID-19 n aia tutuo, ana ti kona n otinako ngkana e a tia ni kamatoaki ao ni kakoauaki mairoun ara tiim n tararua ibukin te mauri bwa e uarereke angan reken ke kaewean manin te COVID-19 irouia.

E na moantaai ni kamwaingaki ngkai te aomata are e reke manin te aoraki n ana tutuo nakon te tabo ni quarantine, nakon are ngke akea te tutuo n day 0.

Baninin rongorongo

Ibukin rongorongon te COVID-19 aika a boou, taiaoka nakon https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/

Ibukin riki rongorongo i aon tabo ni kaokoroaki aika a tararuaki ao quarantine, taiaoka nakon https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: