Te maeka inanon te karinan 3 | Living at Level 3

N taian Kauring ni Karinan ni kabane, taabo ni mwakuri aika kakawaki man kainanoaki (essential) n ikotaki ma taabo ni kuakua (health services), taabo ni mwakuri ibukin kainnano aika tawe ao tararuan te rau (emergency services), kainnano n te mwenga n aron te iti ma te ran (utilities) ao bao ibukin amarake ma bwaai (goods transport) a na bon teimatoa ni mwakuri ao n tauraoi ibukia te botanaomata. Taan kamwakuri n taabo aikai a kabaeaki i an te tua bwa a na teimatoa n tararuai mauria ao manoia.

Ngkana arona bwa iai kabuanibwai aika karina n riki (emergency) n taian Kauring ni Karinan ni kabane, iri nanon kaetieti ibukin te kabuanibwai. Taian kaetieti i aon te kamwaing n tain te kabuanibwai e na kona n ekanako te kaetieti i aon ana Kauring COVID-19 are te tiku n te mwenga.

Tera ae ko na karaoia n tain kabuanibwai aika aki kantaningaki (emergency)

Te maeka inanon te karinan 3

Ngkana ko aoraki, tiku ni mwengam. Tai nakon te mwakuri ke te reirei. Ko na aki reitaki ma aomata.

Ngkana iai aorakin te mwaitoro iroum, te bekobeko n irianaki ma te kabuebue (flu) ke kanikinaean te COVID-19, tarebonia am taokita ke te Healthline i aon 0800 611 116 ao karekea te kaetieti ibukin am tutuo.

Ngkana ko a tia n tuangaki bwa ko na kaokoroko ao i an te tua ko riai ni karaoia n te tai ae waekoa.

Ngkana ko karaoa am tutuo ibukin te COVID-19, i an te tua ko riai n tiku ni mwengam ni kaokoroko ni karokoa e reke mwin am tutuo iroum.

N te Karinan ni Kauring 3 ko riai:

  • Kawakina 2 te miita marangaia ma aomata i tinanikun mwengaia, ao 1 te miita n aia tabo ni mwakuri.
  • Kabongana nangoan ke kamanoan te ubu i aon ana bao ni mwamwananga te botanaomata, n te wanikiba ao ngkana e angabuaka tauan marangam ma aomata n aron te mena n taabo ni bobwai aika bubura ke titoa.
  • Teimatoa n teboka baim ao ni kamwaua.
  • Taua mwin taabo aika ko nako iai ao antai aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te Covid-19 tracer booklet, ke ko bon korea mwin mwanagam.

Nora ikai te rongorongo i aon te virus ao ana kanikina te COVID-19

Nora ikai te rongorongo i aon te Tutuo

Nora ikai te rongorongo i aon te Bluetooth tracing

Te botaki irouia aomata e kona ni karaoaki ma ti 10 kaina aika kariaiakaki, aio bon ti ibukin botaki n aron te mare, te mate ao te taunimate. Ma i an te tua ao e na riai n teimatoa tauan te maranga n tainako.

N te tua ao e na riai ni kabonganaki kamanoan ke nangoan te ubu i aon ana bao ni mwamwananga te botanaomata ao i aon te wanikiba. E rang korakora kaungakin kamanoan ke nangoan te ubu n taabo ake e kanganga iai tauan te maranga n aron taian titoa. 

Nora ikai te rongorongo ibukin kamanoan ke nangoan te ubu

E rang kakawaki kateimatoan te kakaitiaki, n ikotaki ma te teboki bai ao kamwauana, te bekobeko ao te mwatie nakon mwanokun baim ao kateimatoa kaoan taian mataniwi (surfaces).

A bane ni kaungaki aomata bwa a na taui mwin taabo aika nako iai ke a kawari ao antai aika kaitibo ma ngaiia. Aio e na rang buoka aron rimwiaia aomata ngkana e na kainanoaki.

N te Kauring ni Karinan 3 ao i an te tua ko riai n tiku ni mwengam n am mronron (bubble) ngkana arona bwa ko aki mwakuri ke n reirei. Ko kona ni karababa aio nakon aei:

  • reitaki ma am utu ni kaan
  • karekea am tia ibuobuoki
  • buokia aomata ake a kaokoroia ibukin te aoraki.

E rang kakawaki ae ko na kawakina raoi am mronron (bubble). Kaokoroa am mronron ao ti karinia aomata ake a na kona ni buokiko ao ni kamanoko ao ni kamanoia naba ni kateimatoa te marurung.

Ngkana iai ae namakina te aoraki man ami mronron, i an te tua ao a riai ni waekoa ni kaokoroia ma kain te mronron. Tai kaoia aomata nakon mwengami ke ni butimwaeia taan kakakibotu ke raoraomi ma ami koraki nako.

Kam kona ni mwananga i nanon ami kawa, n aron te nako ni mwakuri ke n reirei, te bobwai ke te kamarurung. A na bon teimatoa ni buti baao ni mwamwananga ibukia te botanaomata ma e na riai n teimatoa irakin taian kaetieti ibukin te mauri ao te mano.

Nangaoan te ubu ma Kamanoana

E na riai ni kabonganaki kamanoan ke nangoan te ubu i aon ana bao ni mwamwananga te botanaomata i aon Nutiran n ana Kauring ni Karinan COVID-19 ni kabane. E rang kaungaki naba kabonganan kamanoan ke nangoan te ubu ngkana e na kanganga tauan raroam ma aomata riki n taabo ni bobwai aika bubura ke titoa.

Nora aio ibukin rongorongo riki i aon kamanoan ke nangoan te ubu

Te reirei n te Kauring ni Karinan 3

A uki taabo n reirei ibukia ataei n roroia nako ti nakoia natiia taan mwakuri n taabo aika kakawaki man kainanoaki. Taabo n reirei aikai a rangi ni mano ibukia ataei.

Te mwananga i marenan kawa

N te Kauring ni Karinan 3 ao te mwamwananga i marenan kawa e rang taburoroko.

E a rang tararuaki ao ni kauarerekeaki mwanangaia aomata n otinako ao n rinnako n taabo aika mena i nanon te Kauring ni Karinan 3. Aio are e na buoka katokan butinakon te virus ke te man n aoraki. Ko kona ni karekea buokan kariaiakam ni mwananga rinanon taabo ake a mena i nanon taian Kauring ni Karinan. 

Ana tabo te botanaomata

I an te tua ao ana tabo te botanaomata a riai n in. Aio n ikotaki ma taabo n tangoboki (libraries), te museum, taabo n tamnei (cinema), taabo n amwarake (food court), taabo ni kamarurung (gym), taabo n tebotebo (pool), te playground ao te mwakete.

Tiaki naba aio te tai ni karaoaki mwakuri aika boou (new activities), ke ni karekeko n te kanganga ma am mronron (bubble). Ma ko bon kona ni karaoi mwakuri ni kakakibotu n am tabo aika e na akea iai te kanganga.

Taabo ni mwakuri ao bitineti

N te Kauring ni Karinan 3, ao iai kainibaire ibukin kamanoaia taan mwakuri, kauarerekea te reitaki ni waaki ma taan bobwai (customers) ao buoka totokoan butinakon te COVID-19. E rang kaungaki riki te mwakuri man te mwenga.

Te buoka n te mwane

Ngkana iai am kanganga ma te mwane, iai te buoka ae kona n reke nakoim.

Nora ikai te rongorongo ibukin te buoka n te amwarake, te mwane, te maiu, ao te mano ma te marurung

Last updated: