Te maeka inanon te karinan 2 | Living at Level 2

N taian Kauring ni Karinan ni kabane, taabo ni mwakuri aika kakawaki man kainanoaki (essential) n ikotaki ma taabo ni kuakua (health services), taabo ni mwakuri ibukin kainnano aika tawe ao tararuan te rau (emergency services), kainnano n te mwenga n aron te iti ma te ran (utilities) ao bao ibukin amarake ma bwaai (goods transport) a na bon teimatoa ni mwakuri ao n tauraoi ibukia te botanaomata. Taan kamwakuri n taabo aikai a kabaeaki i an te tua bwa a na teimatoa n tararuai mauria ao manoia.

Ngkana arona bwa iai kabuanibwai aika karina n riki (emergency) n taian Kauring ni Karinan ni kabane, iri nanon kaetieti ibukin te kabuanibwai. Taian kaetieti i aon te kamwaing n tain te kabuanibwai e na kona n ekanako te kaetieti i aon ana Kauring COVID-19 are te tiku n te mwenga.

Tera ae ko na karaoia n tain kabuanibwai aika aki kantaningaki (emergency) (external link)

Te maeka inanon te karinan 2

N te Karinan ni Kauring 2 ko riai:

 • Kateimatoa te tau raroa ae 2 te miita marangam ma aomata i tinanikun mwengam, ao 1 te miita n taabo ni mwakuri
 • Kabongana nangoan te ubu iaon baao ni mwamwananga ibukia te botannaomata, wanikiba, ke ngkana e kanganga tauan marangam ma aomata ngkana tao ko mena n te Supermarket ke n taabo ni bobwai
 • Teboka ao kamwaua baim n tainako
 • Ngkana iai kanikinaean te aoraki iroum ae te kabuebue ke aorakin te mwaitoro ao ko riai n tiku ni mwengam.Tarebonia am taokita ke Healthline bwa ko na tuoaki. Tai mwananga, tai nakon te reirei ke te mwakuri
 • Taua mwin taabo ake ko nako iai ao aomata aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te boki ibukin COVID-19 tracer, ke koroi mwia ni kabane.

Ti 100 aomata ae a katauaki ibukin botaki n aron te taromauri, taian takakaro ao botaki ni kakukurei

Kaean te mate ao te taunimate e katauaki nakon te mwaiti ae ti 100 aomata ma iai kaetieti aika a na riai n iraki nanoia.

Nora ikai te rongorongo i aon te virus ao ana kanikina te COVID-19 (external link)

Nora ikai te rongorongo i aon te Tutuo (external link)

Nora ikai te rongorongo i aon te Bluetooth tracing (external link)

Nangaoan te ubu ma Kamanoana

E na riai ni kabonganaki kamanoan ke nangoan te ubu i aon ana bao ni mwamwananga te botanaomata i aon Nutiran n ana Kauring ni Karinan COVID-19 ni kabane. E rang kaungaki naba kabonganan kamanoan ke nangoan te ubu ngkana e na kanganga tauan raroam ma aomata riki n taabo ni bobwai aika bubura ke titoa.

Nora aio ibukin rongorongo riki i aon kamanoan ke nangoan te ubu (external link)

Tera ae na karaoaki ngkana iai ae mate

Ngkana iai ae mate:

 1. Reitaki nakon te tabo ni kuakua ke ana taokita te aomata are mate
 2. Reitaki nakoia taan mwakuri ibukia mate ngkana kam kan kabonganaia

Ngkana e mate te aomata ao:

 • e aki ataki bukina, e na karaoaki te kakae bwa tera ae riki irouna. Te tabo ni kuakua e na ibuobuoki ao e na kaongoaki naba te tabo ni bureitiman
 • e bon ataki aorakina ke bukin matena, e na reitaki aia tabo ni kuakua ma taan mwakuri ibukia mate ngkana e a bon tia n rineaki teuana - taan mwakuri ibukia mate a na manga reitaki nakoimi ibukin kaetieti.
 • COVID-19, ami tabo ni kuakua e na ibuobuoki ibukin rongorongo ma baika a na karaoaki imwina.

Ibukin taian mate ao kaean taian mate ni kabane

Ibukin buokan katokan butinakon te COVID-19 a butiaki aomata aika iai aorakin te mwaitoro ma te kabuebue irouia bwa kam riai n tiku ni mwengaia.

Tauan mwiin te nakonako ke te mwamwananga bon te bwai ae rang kakawaki ibukin totokoan COVID-19. Ibukin taian taunimate ma kaean taian mate ni kabane, e na bon riai n iai tauan mwia aomata ae tauraoi ibukia.

Kawakina maurim – kateimatoa te kakaitiaki, teboka raoi baim ao kateimatoa tauan raroam ke marangam ngkana ko kona.

Ngkana ko aki kona n taua raroam ke marangam ma aomata aika ko aki kinaia, ti kaunga kabonganan nangoan ke rabunan te ubu.

Te Taunimate ma kaean te mate n te Kauring Karinan 2

Inanon te Kauring Karinan 2 ao e katauaki te mwaiti ae na aki riaon te bubua (100) te aomata aika kona ni kaea te mate ke te taunimate.

Ko aki bae n reitaki ma te Botaki ni Kuakua ibukin karaoan te taunimate ke te botaki ni mate.

Kam kabaeaki ian te Tua bwa e na iraki raoi nanon te kaetieti iaon tauan mwiia aomata.

Te tua ke kaetieti ibukin te bobotaki titebo ma te tua ibukin te taunimate ao kaean te mate ae karaoaki n taabo aikai:

 • taabo ni mate ke auti ni mate
 • umwantabu, taabo n taromauri ao taabo ni botaki ibukin taian aro
 • taian tabo aika tangoaki ke kabonganaki
 • n oin ana tabo te utu

Bwanin te rongorongo ibukin tuan ke kaetieti iaon te bobotaki e na kona n reke iaon https://covid19.govt.nz/everyday-life/gatherings-and-events/#social-gatherings-at-alert-level-2

Ti kaunga totokoan te reitaki ma aomata n aron te taubai ke te iobai, arokan te taba, ao te irabwati ma ko ti kona ni karaoi aikai ngkana arona bwa:

 • ko bon maeka ma aomata aikai
 • bon kain am utu
 • bon raraom ni kaan

Katauan te mwaiti

Te mwaiti ae katauaki (are tengaun, nimangaun ke tebubua) e aki warekaki iai te tia wewete iaon te marae, te tia taetae man te marae, ao ana aomata te mitinare ke raon te mitinare n roko.

Kurubu aika bati

A kona kurubu aika bati ni kaea te taunimate ke te botaki ni mate. E na aki riai n raka mwaitia aomata n aron are baireaki (are tengaun, nimangaun ke tebubua) n teuana te tai. Te kurubu e na riai ni mwawa imwain are manga roko are imwina. Aki kona n ikotaki ke n itamwaomwao kurubu aika uoua ke mwaiti riki.

Te tabo ae katauaki

Te tabo ae katauaki bon te tabo ae katannakoaki ke ni kaokoroaki ae kona ni mena inanon te auti ke i tinaniku.

Te tabo inanon te auti bon te tabo ae oaki ae katannakoaki ke ni kaokoroaki man taabo ake a ukinako. E kona ni kateaki te o ao ni kona naba ni kanakoaki ke ni bon tiku n arona.

Te tabo ae katauaki i tinaniku bon te tabo ae katannakoaki ke ni kaokoroaki ngkana:

 • iai ona aika e kaokoroaki iai man taabo ake tabeua ke taabo ake a ukinako – te o e kona ni kanakoaki ke ni bon tiku n arona
 • 2 te miita marangaia aomata imarenania inanon te tabo ao imarenaia naba aomata (i tinanikun te tabo anne).

Ngkana e riaon teuana te tabo ae katauaki, a riai aomata n aki irengan imarenan taabo akanne. Aio naba ngkana a rin, a otinako, ke a kabongana te roki.

Taabo aika ko kona n nako iai ibukin rongorongona riki

Karoaon te bitineti inanon te mano

Taan bitineti aika iri nanon kaetieti mairoun te tabo ni mwakuri ibukin kuakua a kona n uki nakoia aia taan mwakuri ao bon nakoia naba aomata.

Ana kaetieti te tabo ni mwakuri ibukin kuakua e rekereke ma aikai:

 • e na teretere ke ni kona n noraki rongorongon te NZ COVID Tracer app QR code ao e na iai naba tabeua riki anga ae na kona n tauaki iai mwia aomata; ao
 • e na teimatoa te kakaitiaki ae korakora n aron te tebo bai ao kateimatoan kaoan mataniwin taabo, ao
 • e na iraki nanon te tau raroa ke tauan marangam ma aomata.

Mwakuri aika karaoaki n aia tabo aomata – te katoto n aron mwengaia, ao mwakuri aika a rekereke ma kanian te aomata, a kona ni bane ni karaoaki ngkana e iraki nanon ana kaetieti te tabo ni mwakuri ibukin kuakua.

Aki kona taabo ni mwakuri ni karaoi aia mwakuri ngkana e aki iraki nanon kaetieti aikai.

A kaungaki bitineti nako bwa a na riai n rabakau ni kabonganai aanga ni mwakuri tabeua ngkana e angaraoi ao a na reitaki ma aia taan mwakuri bwa a na kona n atai ke n nori kanganga ao ni kona naba n tararuai ke n totokoi rikiia.

Taian bitineti a riai naba ni kona ni kaitarai aanga ni kateimatoa te marurunga ao te mauri, ao a na kawakinia aia taan mwakuri bwa a na mano ao ni marurung ao e iraki nanon tuan te kamwakuri.

Te reirei inanon karinan 2

Te reirei ibukia ataei aika a uarereke, aia reirei ataei, ao reirei ake a rietata a na bane n uki ibukia te roro ni kabane.

Akea te kanganga bwa mano ataei inanon aia tabo n reirei.

A riai ataei ke roro n rikirake n tiku ni mwengaia ngkana:

 • aoraki
 • iai irouia ana kanikina COVID-19
 • a tiku ni kaokoroaki ibukin te aoraki
 • tataninga okin mwin aia tutuo n te COVID-19.

Te mwamwananga ao te mwainging n te Kauring Karinan 2

Ngkana ko bon aoraki, tiku ni mwengam.

Ngkana ko marurung, ko kona ni mwananga. Ma uringa karaoia n te aro ae ko na mano iai.

Kabongana nangoan te ubu iaon baao ni mwamwananga ibukia te botannaomata ke ngkana ko aki kona n taua marangam ke raroam. Taua mwin mwaingingim.

Te kamarurung ao taabo n takakaro n te Kauring Karinan 2

N te Kauring Karinan 2, ko kona n karaoa am takakaro ae ko taneiai iai ao am mwakuri ni kamarurung ngkana ko bon kona n karaoi n te aro are kona mano iai. Ma ngkana ko aoraki, tiku ni mwengam.

Ngkana ko karaoa am kamarurung n ana tabo te botannaomata, kataia kawakina tauan marangam ae 2 te miita mairouia aomata aika ko aki kinaia ke n taneiai ma ngaiia.

 • Ko kona n karaoi mwakuri n aekan:
 • te rianna, te bwatika ao te tiriman n taabo ake akea kaina
 • te nako n uaua n te tabo n uaua ibukia aomata, ma iai naba taian tua aika a na iraki nanoia
 • te nakon te tabo ni kamarurung, ma iai naba taian tua aika a na iraki nanoia
 • te buti n te booti ao takakaro i tari.

Taan takakaro n te community e na aki naba raka mwaitia iaon 100 n aia kurubu.

Aki ikotaki taan kaira te takakaro, taani mwakuri ao raoia riki tabeman ake a karaoi mwakuri ibukin te takakaro n te mwaiti are 100.

E aki katauaki mwaitia bwakuakun te takakaro, taan rabakau ma raoia n rabakau n te takakaro ngkana a ikotaki. Ibukina bwa a taraki kanga taan mwakuri naba ngaiia. Taani mataku ake a roko ni mataku n te takakaro, e katauaki te mwaiti ae 100 ngkana a ikotaki.

Te marae n takakaro e kona ni bati aron kabonganana ma e riai ni kawakinaki:

 • kain te kurubu ae na aki raka iaon 100
 • katannakoan taian kurubu inanon kawakinan 2 te miita imarenaia i tinaniku ke imarenan tiaia.

A riai ni kawakinanki kurubu bwa a na aki irengan imarenaia ke ni kabonganai ao n ibuobuoki aia bwai n te tai ae ti teuana.

Taan kaira te takakaro ao nake a tabeakina te tabo a kabaeaki bwa a na taui mwia aomata ake a roko n te takakaro.

Kainibaire man Sport New Zealand (external link)

Taian botaki irouia aomata

Te botaki irouia aomata e na riai n aki raka ke n riaon 100 te aomata n te tabo ae katauaki n te tai teuana ma teuana.

Aio n ikotaki ma:

 • kawaran am auti irouia am iruwa
 • te botaki n te utu
 • te botaki ni mare
 • te botaki inanon te aro
 • taian kirabu n aekaia nako ao taabo n takakaro
 • botaki aika onoti n aron te bong ni bung ke aia botaki mmwaane ibon irouia.

Babaire ao kaetieti aika kakawaki ibukin te taunimate ao kaean te mate 

E aki ikotaki mwaitia koraki ke aomata ake iai tabeia ibukin te botaki ma te mwaiti are katauaki ae 100.

Kateimatoa itiakin mataniwiin am tabo, teboka baim n tainako ao kateimatoa te tau raroa ma aomata ngkana e angaraoi. Ngkana ko aki kona n taua raoram ke marangam mairouia aomata aika ko aki kinaia, iangoa kabonganan te nangoa n ubu.

Ian te tua ao e kantaningaki te aomata are tabeakina te botaki bwa e na riai n taui mwia aomata ake a roko n te aro are ngkana e na riai n karaoaki te ruamwi ao e na bebete. E aki kainanoaki aio ngkana a bon kinaia ibon irouia kain te botaki, ma bon te iango ae rang raoiroi karaoana.

Ngkan iai am tabo ni botaki ae ko tangoia, e riai n iraki nakon te babaire ke te kairiri iaon tauan mwia aomata.

Last updated: