Tauturu no te kai, moni, oraʻanga e te noʻoʻanga pōnuiāʻau e te meitaki | Support with food, money, living and staying safe and well

Me kare koe e tuatua Papaʻā ana, patiʻia atu no tetai uri-reo me tāniuniu atu koe i te maʻataʻanga o te au tipatimani o te kavamani.

Tiki kai

Me kare e rauka ia koe i te akaruke i toʻou ngutuare no te tiki kai. ʻĀkara me ka rauka ia koe i te maʻani:

 • ʻōta atu na runga i te ʻātuitui roro uira ma te teateamamao atu ki te toa ʻoko kai o te oire e to ratou turanga tauturu puʻapinga kia na mua ia
 • teateamamaoʻia ki te kopu tangata e te au taeake kia tiki i taʻau kai.

Moni tauturu no te tiki i taʻau kai

Ka rauka mai paʻa te tauturu no ko i te Work and Income. Kare e manatā me kare koe i roto i te puka a te Work and Income.

Kai e anoano vivikiʻia nei

Me te inangaro viviki ra koe i te kai i roto ake i te 24 ki te 48 ora, komakoma atu ki tetai pangaka kai o te oire.

Kimiʻia te au pangaka kai e tetai atu au turanga tauturu no te kai i roto ia Aotearoa katoatoa (external link)

Moni tauturu

Moni tauturu no te au mea anoanoʻia

Me kua rūti koe i taʻau ʻangaʻanga, me kore ra, kua ʻakatopaʻia toʻou ora ʻangaʻanga, ka rauka i te Work and Income i te tauturu i te tutaki i te au mea inangaro vivikiʻia mei te:

 • kai
 • tutaki i toʻou ngāʻi ka noʻo, teia te ʻākaraʻanga, te tāraʻu are, me kore ra te kaioʻu are, tāraʻu piʻa moe, ngutuare inangaro poʻitirere ia, nekeʻanga ngutuare
 • maʻani kia meitaki ʻakaʻōu, me kore ra, te mono matīni ngutuare mei te umu
 • maʻaniʻanga nio poʻitirere ua
 • rapakauʻanga maki poʻitirere ua
 • ʻakakīʻanga tangaka-vai.

Moni turu, toʻou tikaʻanga e, ka ʻakapēʻea me pati atu ki runga i te kupenga uira a te Work at Income (external link)

Me kore ra, komakoma atu ki te Work and Income i runga i te numero;

Te aronga turi, mānga turi rāi, e te ngatā i te tuatua, ʻākaraʻia te Deaf Link tutaki-kore.

Me kare koe i te permanent resident no Aotearoa

Ka rauka te tauturu no te aronga no tai mai tei ō ki roto i te manamanatā moni no te turanga COVID-19.

Me tei Aotearoa nei koe i runga i te temporary visa mei te

 • visa manuʻiri
 • visa tauira
 • visa ʻangaʻanga.

Ka tano paʻ a koe no te pati tauturu atu ki te Foreign Nationals Support Programme.

ʻĀkaraʻ ia ki konei no tetai atu ʻakakitekiteʻ anga

https://foreignnationals.services.govt.nz/ (external link)

Ka rauka katoa ia koe me tei runga koe i te visa Recognised Seasonal Employer (RSE).

Me tei runga koe i te visa RSE, komakoma atu ki toʻou pu-ʻangaʻanga kia pati atu no teia tauturu. Kia tāniuniu atu toʻou pu-ʻangaʻanga i te Red Cross i runga i te numero 0800 733 276 (ʻikiʻia te ʻikiʻanga 1).

Tetai atu tauturu

E maʻata te au tu turanga te ka rauka i te tauturu kia noʻo pōnuiāʻau koe e te meitaki.

No te ʻakakitekiteʻanga no runga i te ʻangaʻangaʻanga pōnuiāʻau

Aratakiʻanga e te turuʻanga no te aronga ʻangaʻanga

www.employment.govt.nz (external link) me kore ra, tāniuniu i te numero 0800 20 90 20 me kore ra +64 9 969 2950

Ngutuare e te Aronga ka noʻo ki roto

Aratakiʻanga e te tauturuʻanga i te aronga tāraʻu are 0800 646 483 www.hud.govt.nz (external link) me kore ra, mēre uira info@hud.govt.nz

Turanga ngutuʻare no te tuātau poto, no te aronga kare e ngutuʻare no te rāʻui i te teretereʻanga, a te COVID-19 i raro ake i te Turanga 3, me kore ra, 4, e kare i rauka i te ʻoki atu ki to ratou kainga. 0508 754 163 https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz (external link)

Me te anoano viviki ra koe i te ngutuʻare i roto i nga ra e 7 e tu mai nei, e kare atu e ngāʻi no te noʻo, tāniuniuʻia te Work and Income i runga i te numero 0800 559 006: Mōnitē ki te Varaire, ora 7 i te popongi ki te ora 6 i te aʻiaʻi, Maʻanākai, ora 8 i te popongi ki te ora 1 i te avatea.

Tomoʻanga mai ki roto ia Aotearoa

ʻĀkaraʻia te www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 (external link) me kore ra, tāniuniuʻia te Immigration Contact Centre (ora 6 i te popongi – ora 10 i te po, Monitē – Varaire (NZST)) na runga i te terepōni enua 0508 558 855, me kore ra, Tāmaki Makaurau 09 914 4100, Te-Whanganui-a-Tara 04 910 9915, me kore ra, no tai mai +64 9 914 4100

Noʻoʻanga pōnuiāʻau e te meitaki

Tāniuniu atu i te numero 111 te no te manamanatā tupu poʻitirere, me tei rotopu koe, me kore ra, tetai atu, i tetai manamanatā te ka tupu, me kore ra, e manamanatā ka tupu kia ratou uāʻorāi.

Me kare koe i roto i tetai manamanatā kino e tupu ana i teia ʻatiʻanga, māri ra, te anoanao tauturu nei no te tā i roto i te kopu tangata, tāniuniuʻia:

 • Shakti International i runga i te numero 0800 742 584 24 ora i te ra, 7 ra i te epetoma
 • 2Shine i runga i te numero 0508 744 633, ora 9 i te popongi ki te ora 11 i te pō, 7 ra i te epetoma

No te social support services i roto i toʻou oire, tāniuniu atu i te Family Services 211 helpline 0800 211 211 me kore ra, ʻākara atu i te www.familyservices.govt.nz/directory/ (external link)

Ka rauka i te ʻAkapuʻanga no te Vaine i te ʻōronga atu i te aratakiʻanga, turuʻanga e tetai ngāʻi no te noʻoʻanga pōnuiāʻau me te noʻo ra koe ki roto i te manamanatā tā, i roto i toʻou oraʻanga 0800 733 843.

E turanga tutaki-kore te Terepōni-tauturu o te Tākinokino i te Pakari ei komakomaʻanga atu na te aronga pakari me te tākinokinoʻia ra ratou, me kore ra, tetai atu kua kite ratou e te tākinokinoʻia ra no to ratou turanga pakari 0800 32 668 65.

Ei turu no te taitaiā, tumatetenga, me kore ra, maki manako, tāniuniu atu, me kore ra, patapata atu 1737 no te komakoma tutaki-kore atu ki tetai kua terēniʻia, 24 ora i te ra, 7 ra i te epetoma.

Komakoma katoa atu ki te Depression Helpline 0800 111 757 me kore ra, te Alcohol Drug Helpline 0800 787 797.