Te oraʻanga i raro ake i te turanga 2 | Living at Level 2

Ka angaʻanga ua atu rāi te au turanga turu i te oraʻanga meitaki, pērā katoa te turanga rapakau, te turanga inangaro poitirereʻia, te turanga mei te uira e te taritariʻanga, noātu te turanga akamatakiteʻanga. I raro ake i te ture, ka anoanoʻia te au ʻona o teia au pītiniti kia āru i te akaueʻanga no runga i te oraʻanga meitaki e te pōnuiāʻau.

I raro ake i te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga pouroa, me e manatā poʻitirere ke atu tetai, āruʻia te au ʻakateretereʻanga tei mātauʻia no te au tuātau manatā poʻitirere. Ka na rungaʻo te ʻakarukeʻanga i te ngutuʻare i roto i te tuātau manatā poʻitirere, i te au anoano a te COVID-19 Alert System, no te noʻo ki te kainga.

Ka ʻakapeʻea i roto i te tuātau manatā poʻitirere (external link)

Te oraʻanga i raro ake i te turanga 2

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2 kia koe:

 • ʻAkamamao e 2-mita mei tetai atu i vaʻo ake i te ngutuare, e te 1-mita i te au ngāʻi ʻangaʻanga
 • ʻAʻaoʻia tetai tāpoki mata i runga i te pereʻō o te oire, te au paʻīrere, me kore ra, me te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga i roto i te au toa ʻoko kai, me kore ra, i ko i te au toa
 • ʻOrei ma te tāmarō putuputu i toʻou rima
 • Noʻo ki te kainga, me e ʻūpe, me kore ra, e ʻakairo-maki flu to ratou tāniuniuʻia to ratou taote, me kore ra, te Healthline, ma te aere atu kia vāitoʻia. ʻAuraka e teretere aere, aere ki te ʻāpiʻi, me kore ra, aere ki te ʻangaʻanga
 • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetai mānga puka COVID-19 no te āruʻanga me kore ra, te au tātāʻanga.

Ka kotingaʻia te au putuputuʻanga mei te pure, te au tārekareka tipōti e te au putuputuʻanga tāmataora ki te 100 tangata

Ka ʻakatikaʻia te au tangihanga e te au tanumanga kia taeria ki te 100 tangata, i raro ake ra i tetai au ʻakaueʻanga.

Pata ki konei no te ʻakakitekiteʻanga no runga i te manumanu COVID-19, e te au ʻakairo-maki (external link)

Pata ki konei, no te ʻakakitekiteʻanga no runga i te Vāitoʻanga (external link)

Pata ki konei, no te ʻakakitekiteʻanga no runga i te Bluetooth tracing (external link)

Au Tāpoki-mata e te au Matatāpoki

Kia ʻaʻaonaʻia te au mata-tāpoki e te au tāpoki mata, i runga i te au pereʻō o te ʻoire, i roto i te tiroa e te tipoto o Aotearoa, i raro ake i te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga COVID-19 pouroa. Te aruaru katoa ia nei te ʻaʻaoʻanga i te au mata-tāpoki, e te au tāpoki mata, me te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga, mei te au toa oko-kai, me kore ra, au toa.

Pata ki konei no te ʻakakitekiteʻanga, no runga i te au mata-tāpoki, e te au tāpoki mata (external link)

Te au mate, tanumanga e te tangihanga i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2

Ka ʻakapēʻea me mate tetai

Me mate tetai tangata:

 1. Komakoma atu ki te aronga rapakau maki, me kore ra, ki te taote o te tangata tei mate
 2. Komakoma atu ki te tangata ʻākono i te mate o te ʻoire, me te anoanao ra koe i te tāʻangaʻanga i tetai

Me kua mate te tangata no runga i:

 • tetai turanga kitea-koreʻia, ka anoanoʻia kia kimiʻia te tumu i mate ei. Ka tauturu atu tōna tangata rapakau ia koe i te ʻakamataʻanga, e ka tāniuniuʻia paʻa te ʻAkavā
 • tetai maki kite takere ia, ka komakoma atu tōna tangata rapakau ki te tangata ʻākono i te mate me rauka mai ia koe tetai – na te tangata ʻākono i te mate e pāti atu i teia ʻakakiteʻanga
 • COVID-19, ka turu tōna tangata rapakau ia koe no runga i taʻau ka rave atu.

No te au tanumanga e te tangihanga pouroa

Ei tauturu i te tāpū i te totoʻaʻanga i te COVID-19, kia noʻo te aronga tei makiʻia e te ūpe/mare, me kore ra, te au ʻakairo-maki flu, ki te kainga.

E tuʻanga puʻapinga to te ʻaruʻanga tangata i roto i ta tatou kimikimiʻanga ravenga no te COVID-19. Ka anoanoʻia te turanga āruʻanga tangata e te ʻakaʻaereʻanga no te au tanumanga e te tangihanga pouroa.

ʻAkapōnuiāʻauʻia — kia mā te au papa, ʻōreiʻia toʻou rima ma te ʻakamamao atu me ka rauka.

Me kare e rauka ia koe i te ʻakamamaoʻanga mei te aronga kare koe i kite, te karanga atu nei matou kia tāmanako koe i te ʻaʻaoʻanga i tetai tāpoki mata.

Te au tanumanga e te tangihanga i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2

Ka taeria ki te 100 tangata ka aere atu ki te tanumanga, me kore ra, tangihanga i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2.

Kare te au ʻakaʻaere e anoanoʻia kia rētita ki ko i te Marae Ora no tetai tanumanga, me kore ra tangihanga.

I raro ake i te ture, kia ʻakapāpū te ʻakaʻaere, kia tāʻangaʻangaʻia te au mea e anoanoʻia ra no te āruʻanga tangata.

ʻĀiteite ua te au ʻakaueʻanga no te putuputuʻanga tāmataora ki te au tanumanga e te tangihanga ka raveʻia i ko i te:

 • au kainga tanumanga
 • au ʻare-pure, mosques e tetai atu turanga ʻākonoʻanga pure
 • au ngāʻi no te ʻakakoroʻanga mamaʻata ka tāraʻuʻia, me kore ra, au ngāʻi tāmataoraʻanga ka tāraʻuʻia
 • au ngutuare kua ʻokoʻia 

No tetai atu au ʻakakitekiteʻanga no runga i te au ʻakaueʻanga no te putuputuʻanga tangata
https://covid19.govt.nz/everyday-life/gatherings-and-events/#social-gatherings-at-alert-level-2 (external link)

Te karanga atu nei matou kia ʻakapaeʻia te ʻāraveiʻanga piri atu ki te kopapa, mei te harirū, hongi, ʻongiʻanga, e te tākaveʻanga, māri ra me:

 • e noʻo ana koe ki roto i to ratou ngutuʻare
 • e kopu tangata
 • e au taeake piri mou.Te au kotingaʻanga no te aronga ka aere atu

Kare te kaikaranga, kaikōrero, au ʻorometua e te aronga ʻangaʻanga, e tārēʻia ki roto i te kotingaʻanga no te aronga ka aere atu (e taingaʻuru, rima ngaʻuru, me kore ra, tai ʻānere).

Raʻiraʻiʻanga o te au pupu

Ka ʻakatikaʻia te raʻiraʻiʻanga o te au pupu ka aere atu ki te tanumanga e te tangihanga. ʻAuraka kia tere atu te tangata i tei ʻakaueʻia (me kore ra taingaʻuru, rima ngaʻuru, me kore ra, tai ʻānere) i te tuātau okotai. Kia ʻakaruke e tai pupu i mua ake ka tae mai ei tetai. Kare nga pupu e rua e ʻakatikaʻia kia kāʻiro, me kore ra, kia ʻāravei.

Te ngāʻi tei ʻakapaeʻia

Te ngāʻi okotai tei roto, me kore ra, tei vaʻo, kua ʻakatakakēʻia mei tetai atu au ngāʻi, te ʻāiteʻanga i te ngāʻi tei ʻakapaeʻia.

E ngāʻi okotai kua pāruruʻia ki te au pāruru mei tetai atu ngaʻi i roto, te ʻāiteʻanga i te ngāʻi okotai no roto. Te meitaki ua ra me e au pāruru tinamou, me kore ra, e au pāruru tatuātauʻia.

E ngāʻi okotai to vaʻo me e:

 • au pāruru te ʻakakena ra i te reira ngāʻi mei tetai atu au ngāʻi — te meitaki ua ra me e au pāpruru tinamou, me kore ra, e au pāruru tatuātauʻia, me kore ra
 • mei te 2 mita e tere atu te mamao i te aronga katoatoa i roto i taua ngāʻi mei tetai atu tangata (i vaʻo ake i taua ngāʻi).

Me kua tere atu i te tai, te au ngāʻi tei ʻakapaeʻia, ʻauraka te tangata mei tetai ngāʻi tei ʻakapaeʻia kia kāʻiro ki tetai atu. Tei roto katoa i teia, te tomoʻanga atu ki roto, te ʻakarukeʻanga, me kore ra, te aereʻanga ki ko i te ʻaremeangiti.

Te ngāʻi no tetai atu au ʻakakitekiteʻanga

ʻTe ʻangaʻanga pītiniti pōnuiāʻau

Ka tuʻera te au ngāʻi pītiniti tei tau ki te au ʻakaueʻanga a te rapakauʻanga ʻoire ki te aronga ʻangaʻanga e te aronga ʻokoʻoko.

Tei roto i te au ʻakaueʻanga a te rapakauʻanga ʻoire te:

 • ʻakaāriʻanga i tetai tūtū NZ COVID Tracer app QR code e tetai atu ravenga no te āruʻanga; e te
 • ʻakatinamouʻanga i te au ravenga mā, mei te ʻōreiʻanga rima e te tāmāʻanga putuputu i te au papa, e te
 • āruʻanga i te au aratakiʻanga no te ʻakamamaoʻanga.

Ka tuʻera te au tu ʻangaʻanga/tauturu tei roto i te ngāʻi o te tangata ʻokoʻoko — teia te ʻākaraʻanga, tōna ngutuʻare e te au ʻangaʻanga/tauturu te ka piri vaitata atu, kia tau ki te au ʻakaueʻanga a te rapakauʻanga ʻoire.

Me kare tetai ngāʻi ʻangaʻanga e tau ki teia au ʻakaueʻanga, kare e ʻakatikaʻia kia ʻangaʻanga.

Te aruaruʻia nei te au pītiniti katoatoa kia rave i tetai atu au ravenga ʻangaʻangaʻanga me ka rauka ma te komakoma atu ki te aronga ʻangaʻanga kia kimi i te tāmanakoʻanga ka kino e ka ʻakapēʻea te ʻakaʻaereʻanga.

Kia rave katoa te au pītiniti i te katoaʻanga o te au ʻakaueʻanga no te oraʻanga e te pōnuiāʻau, te ʻākono i te aronga ʻangaʻanga kia pōnuiāʻau e te meitaki e kia rauka te kotingaʻanga no te turanga ʻangaʻanga.

Te Turanga ʻĀpiʻi

Ka tuʻera te au Turanga ʻĀpiʻi Punanga, te au punanga, te au ʻāpiʻi e te au turanga ʻāpiʻi tuatoru no te au pupu mataʻiti katoatoa.

E turanga pōnuiāʻau to te tamariki i te ʻāpiʻi.

ʻAkanoʻoʻia te tamariki, me kore ra, te māpū tamariki ki te kainga me:

 • kare ratou e meitaki ana
 • e ʻakairo-maki COVID-19 to ratou
 • te ʻakamamao ra ia ia ʻuāʻorāi
 • te tiaki ra i te vāitoʻanga no te COVID-19.

Te teretereʻanga e te nekenekeʻanga

Me e maki koe noʻo ki te kainga.

Ka ʻakatikaʻia koe i te teretere me te meitaki ra koe. Māri ra, ʻakapāpū kia rave pōnuāʻauʻia.

ʻAʻaoʻia te tāpoki mata i runga i te pereʻō o te ʻoire, me kore ra, me te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga. Tāmouʻia taʻau au nekenekeʻanga.

ʻAkamātutuʻanga kopapa e te tārekarekaʻanga

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2, ka ʻakatikaʻia taʻau tārekarekaʻanga tipōti e te tāmataoraʻanga tei mātauʻia e koe, me ka rauka ia koe i te rave i raro ake i te turanga pōnuiāʻau. Māri ra me e maki koe, noʻo ki te kainga. 

Me ʻakamātūtū kopapa i te au ngāʻi e aereʻia ana e te tangata, me ka rauka, ʻakamamao atu e 2 mita, mei te aronga kare koe i kite.

Ka rauka ia koe i te rave i te au tāmataoraʻanga mei te:

 • ʻāʻaere, ʻakaʻoroʻoro pātikara e te kimi kai i runga i te au enua tei tāporoporoʻia
 • pāʻi-vai i ko i te ngāʻi pāʻīʻanga-vai o te ʻoire, māri ra, i raro ake i tetai au ʻakaueʻanga
 • aere ki te ngāʻi ʻakamātūtūʻanga kopapa o te ʻoire, māri ra, i raro ake i tetai au ʻakaueʻanga
 • ʻakaʻoroʻoro poti e te tipōti matīni i runga i te vai.

Kia ʻakanoʻoʻia te au pupu tārekareka tipōti o te ʻoire ki te 100.

Kare te au rēperī, aronga ʻakaʻaere e tetai atu aronga ʻangaʻanga no te tārekareka tipōti e tārēʻia ki roto i te 100 tangata.

Kare e tākotingaʻia te putuputuʻanga o te aronga tipōti ngāteitei, tukatau e te mānga tukatau rāi. No te mea ko te tāmanakoʻanga, e aronga ʻangaʻanga ratou i ko i ta ratou ngāʻi ʻangaʻanga. E tāmanakoʻia ana te aronga mātakitaki e, e putuputuʻanga, e ka kotingaʻia ratou ki te pupu e 100.

Raʻiraʻi ua atu te au ngāʻi ka ʻakakenaʻia i runga i te papa-tipōti na roto i te ʻakamouʻanga:

 • i te au pupu tangata ki te 100
 • i te au pupu kia ʻakatakakē na roto i te ʻakamamaoʻanga e 2 mita i te tuātau i vaʻo, me kore ra, te au ārai.

Auraka te au pupu kia kāʻiro atu tetai ki tetai, me kore ra, kia tomo atu ki roto i te au ngāʻi no te katoatoa i te tuātau okotai.

Na te aronga ʻakaʻaere e te tangata tiaki i te ngāʻi tuʻepōro e koʻi i te au ingoa no te āruʻanga tangata.

Au Aratakiʻanga a te Sport New Zealand (external link)

Au putuputuʻanga

Kia kore te au putuputuʻanga e tere atu i te 100 tangata i roto i tetai ngāʻi tei ʻakapaeʻia i te tuātau okotai. 

Tei roto i teia:

 • te au manuʻiri ki roto i toʻou ngutuʻare
 • te au putuputuʻanga kopu tangata
 • te au ʻakaipoipoʻanga
 • te au ʻākonoʻanga pure
 • te au karapu o te ʻoire e te au tārekarekaʻanga tipōti
 • te au putuputuʻanga takotingaʻia mei te ra ʻānauʻanga, me kore ra, te
 • tāmataoraʻanga a te tane ka ʻakaipoipo.

Te au ʻakaueʻanga e te aratakiʻanga no te tanumanga e te tangihanga

Kare te aronga ʻangaʻanga no tetai putuputuʻanga e tārēʻia ki roto i te 100 tangata te ka ʻakatikaʻia. 

Tāmāʻia te au papa kia mā, ʻōreiʻia toʻou rima ma te ʻakamamao atu kia pōnuiāʻau me ka rauka. Me kare e rauka ia koe i te ʻakamamaoʻanga mei te aronga kare koe i kite, te karanga atu nei matou kia tāmanako koe i te ʻaʻaoʻanga i tetai tāpoki mata.

I raro ake i te ture kia tātā te tangata e ʻakaʻaere ra i te putuputuʻanga i te ingoa o te aronga tei tae atu ma te ʻakapāpū kia rauka te āruʻanga me anoanoʻia. Kare teia e anoanoʻia me kua kite te katoatoa i ko i te putuputuʻanga ia ratou ʻuāʻorāi, māri ra, e manako meitaki rāi.

Me kua tāraʻu koe i tetai ngāʻi no tetai putuputuʻanga ka tāʻangaʻangaʻia te au ʻakaueʻanga.

Last updated: