Au vai-rakau COVID-19 | COVID-19 vaccines

Na roto i te au vairākau-pāruru, pōnuiāʻau e te puʻapinga, tetai tuʻanga anoanoʻia no runga i te pāruruʻanga ia Aotearoa e to tatou au tangata tupu i roto i te Moana-nui-o-Kiva mei te COVID-19. Ka puʻapinga katoa te au vairākau no te ʻakaoraʻanga ʻakaʻāou i to tatou kimiʻanga ravenga, e te ʻakatuʻeraʻanga ʻakaʻōu i to tatou au kena.

Kare e tutaki no te au vairākau-pāruru COVID-19. Kare teia i te ture no te iti tangata o Aotearoa.

Ka ʻōronga atu te vairākau-pāruru COVID-19 i te pāruruʻanga mei te manumanu no te tuātau ki mua. I teia ʻatiʻanga, kia rave ua atu rāi tatou, i ta tatou tuʻanga, i te pāruruʻanga i te COVID-19 ki vaʻo, i to tatou au ʻoire tangata, na roto i te mataʻiti 2021. Āruʻia te au ʻakaueʻanga ʻĀuro e ʻā; ʻōreiʻanga rima, iʻoʻanga QR codes, pataʻanga kia ʻangaʻanga te Bluetooth, ma te noʻoʻanga ki te kainga me ʻāpikepike maki.

Ia tatou e tomo nei ki roto i teia turanga ʻōu i te tamakiʻanga i te COVID-19, e mea puʻapinga rava atu, kia rauka te au ʻakakitekiteʻanga mei ko i te au ngāʻi tei ʻakamanaʻia. Te tamaki mai nei te ʻakakitekiteʻanga tarevake ia tatou i te tuātau e anoanoʻia nei kia ʻangaʻanga kapiti tatou kia mate te manumanu. Ka rauka iā koe te ʻakakitekiteʻanga ʻirinakiʻia, mei ko i; toʻou Taote, Healthline, toʻou District Health Board, te Marae Ora, e te kupenga uira a te Unite Against Covid-19, www.covid19.govt.nz

ʻAkapāpūʻanga e, e pōnuiāʻau te au vairākau-pāruru COVID-19 o Aotearoa

Kua rauka mai i te Kavamani te au vairākau-pāruru no te basileia ravarāi, e te turu i to tatou au tangata tupu i roto i te Moana-nui-o-Kiva. Eaʻa ta te Kavamani Advance Purchase Agreements no te au vairākau-pāruru COVID-19. Tei raro ake teia au ʻakatikaʻanga i te puʻapinga o te clinical trials o te au vairākau-pāruru, e te tikaʻanga openga a te Medsafe.

Ko te Medsafe te medical regulator (koia ʻuāʻorāi tōna pu) no Aotearoa. Ka vāito aia i te puʻapinga o te au patiʻanga no te au vairākau ʻōu, perā katoa te au vairākau-pāruru. Kia tau te au vairākau-pāruru, ki te ʻakateretereʻanga a to te ao katoa, e te au ʻakaueʻanga o te ʻoire no runga i te tū, te pōnuiāʻau, e te puʻapinga, i mua ake ka ʻakatikaʻia ai, e ka tāʻangaʻangaʻia ai ki roto ia Aotearoa.

Te ʻakatanotano nei te Medsafe i ta ratou au ravenga vāitoʻanga, e te tukuʻanga i te vāitoʻanga puʻapinga i te vairākau-pāruru COVID-19, na mua ake i tetai atu au vairākau, kia rauka viviki mai kia tatou te vairākau-pāruru. Ka tukuʻia rāi te au vairākau-pāruru, na roto i te au vāitoʻanga pakari, āiteite rāi ki te au vairākau pouroa.

E toru au vairākau-pāruru, ka pātiaʻia e rua taime:

 • Pfizer e te BioNTech – 1.5 mirioni pātia vairākau-pāruru (ka rava no tetai 750,000 tangata).
 • Oxford e te AstraZeneca – 7.6 mirioni pātia vairākau-pāruru (ka rava no tetai 3.8 mirioni tangata).
 • Novavax – 10.72 mirioni pātia vairākau-pāruru (ka rava no tetai 5.36 mirioni tangata).

E tai vairākau-pāruru, e tai rāi ōna pātiaʻanga: ko te Janssen Pharmaceutica – ka taeria ki te 5 mirioni vairākau-pāruru COVID-19.

Porokarāmu no te vairākau-pāruru COVID-19

Te maʻani nei te Marae Ora i tetai parāni i te ʻakapāpū, kia tau te tuʻaʻiaʻanga te au vairākau-pāruru. Ka na mua ia te aronga e tāmanakoʻia ana e, ka piriʻia e te COVID-19, mei te aronga e ʻangaʻanga ana ki ko i te au kena, te aronga ʻangaʻanga o te rapakauʻanga maki, te Māori, te aronga no te Moana-nui-o-Kiva, te Pakari, e te Pakipakitai.

Ko te aronga e ʻangaʻanga ana ki ko i te au kena, e te aronga e ʻangaʻanga ana ki te ngāʻi tei ʻakakoroʻia no te noʻoʻanga ʻakatakake, e te noʻo ʻakapaeʻanga (MIQ) no te mea, ko ratou te pāruru nei i te COVID-19 ki vaʻo ake ia Aotearoa. Tei roto katoa i teia, te aronga tāmā i te MIQ, te au nēti e vāito ana i te maki i roto i te MIQ, te aronga tiaki, te aronga ʻangaʻanga o te Kauono Tutara e te Mana Tiaki, te aronga ʻangaʻanga o te paʻīrere, e te aronga ʻangaʻanga o te ʻōtēra, e perā ua atu. Ka na mua katoa ia te aronga e noʻo ana ki roto i to ratou ngutuʻare.

Kua ʻakatika mai te Medsafe i te vairākau-pāruru Pfizer/BioNTech, kia pātiaʻia i raro ake i te au aratakiʻanga i raro ake nei:

 • kua ʻakatikaʻia te vairākau-pāruru, kia pātiaʻia te aronga e 16 mataʻiti e runga atu.
 • ka ʻakatikaʻia paʻa te aronga i raro ake i te 16 mataʻiti, me rauka mai tetai atu clinical data.
 • te aruaruʻia nei te au vaine nui, kia komakoma atu ki to ratou taote, no runga i te au manatā, e te au puʻapinga, i te pātiaʻiaʻanga ki te vairākau-pāruru.
 • ka meitaki ua te vairākau-pāruru no te au vaine e ʻāngai pēpe ra ki to ratou ū.
 • komakoma atu ki toʻou taote me, e rapakauʻanga tūkē ua atu toʻou, mei te Keytruda, Opdivo, Yervoy e te Tecentriq, i mua ake, ka pātiaʻia ei koe ki te vairākau-pāruru, te Pfizer mRNA COVID-19.
 • ka ʻorongaʻia atu te ʻakakitekiteʻanga no runga i te manatā putuputu ka kiteʻia, mei te pīva, te mamae uaua, e te roʻiroʻi, ki te aronga ka pātiaʻia ki te vairākau-pāruru.
 • ka ʻinangaroʻia tetai 30-miniti, no te ʻākaraʻanga, i muri ake i te pātiaʻiaʻanga ki te vairākau-pāruru.

Te ʻirinakiʻia nei e, ka rauka mai te au vairākau-pāruru COVID-19, no te ʻiti tangata i te ʻāpa ʻopenga o te mataiti 2021.

Ka ʻakapeʻea to tatou au kena, no runga i te vairākau-pāruru

Poto roa te tuātau, no te māramaʻanga atu i te raukaʻanga mai te au vairākau-pāruru, ki roto ia Aotearoa e te pa enua i tai, no runga i te ka tupu i te tauīʻanga i te ʻakaʻaereʻanga i to tatou au kena.

Te ʻangaʻanga nei te aronga kimikimi kite, i te ʻakapāpū, me ka ʻapai rāi te tangata tei pātiaʻia ki te vairākau-pāruru, e te ʻoronga atu i te maki COVID-19 ki tetai atu. Kia pāpū roa tera ʻakakitekiteʻanga, ka anoanoʻia tatou kia kore e tauī i te ʻakaʻaereʻanga i to tatou au kena.

Ta matou kaveinga vai-rakau COVID-19

E parāni ʻoʻonu ta te Kavamani no te kimi atu i te au vai-rakau COVID-19 pōnuiāʻau e te puʻapinga no te iti tangata o Aotearoa.

Te timata nei matou i te ʻakapāpū i te tauīuīʻanga e te ʻikiʻanga, e rauka mai ei te vai-rakau tano no Aotearoa, e, i te turu i to tatou au tangata-tupu i roto i te Moana-nui-o-Kiva.

Te neke meitaki nei ki mua.

Kua:

 • tomo atu matou ki roto i te COVAX Facility o teia nei ao
 • ʻakatanotano atu matou i te au ravenga no te ʻokoʻanga mai, ki roto i te au kamupani ʻoko vai-rakau
 • ʻākara meitaki atu matou i te turanga maʻani vai-rakau i roto i to tatou basileia
 • turu atu matou i te Vaccine Alliance Aotearoa New Zealand i te ʻanga i tetai porokarāmu ʻakatupuʻanga e te iʻoʻanga no te au vai-rakau COVID-19 te ka tano. 

Kimiʻia tetai atu no runga i ta matou kaveinga vai-rakau COVID-19 (external link)

Last updated: