Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp | Financial support for businesses

Hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát COVID-19

Một loạt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp có sẵn tại cơ quan Phúc lợi Xã hội (Work and Income).

Các hỗ trợ khác từ cơ quan Phúc lợi Xã hội

  • Trợ giúp có sẵn thông qua trang web của cơ quan Phúc lợi Xã hội, tổng đài số 0800 559 009MyMSD (tài khoản MSD của bạn).
  • Các trung tâm tiếp dân của cơ quan Phúc lợi Xã hội mở cửa ở Cảnh báo Cấp độ 1 và 2, và đóng cửa ở Cảnh báo Cấp độ 3 và 4.
  • Các cuộc hẹn ở Cảnh báo Cấp độ 3 và 4 sẽ được tiến hành qua điện thoại theo thời gian đặt hẹn.
  • Các khoản tiền trợ cấp định kỳ sẽ tiếp tục được cơ quan Phúc lợi Xã hội chi trả như bình thường.
  • Trang web của cơ quan Phúc lợi Xã hội (external link) có nêu rõ những khoản tiền có thể xin được. Những khoản hỗ trợ này cũng áp dụng với những người tự kinh doanh.

Last updated: