Mea puipui mata mo ufimata | Face coverings and masks

Mea puipui mata e mafai o fesoasoani o fakafoliki te 'pisi o te COVID-19. E fesoasoani o fakagata te salalau o motigāvai manafai te tino e faipati, katakata, taletale io me mafatua. Te mea nei e aofia i ei te tino tela e pokotia i te COVID-19 kae pela me 'lei io me seai ne fakaasiga e matea.

Mea puipui mata i Levolo 1 o Fakatokaga

Kafai koe e tiakina tou fale

Matou e fakamalosi atu kia koe ke pei i mea puipui mata manafai e se mafai ne koe o tu vaasia mo nisi tino, pela i koga tokouke a tino iloto i te fale.

Faka-te-tulafono e 'tau o pei koe ki mea puipui mata manafai:

 • i oloolo malaga mo so se tino (public transport)
 • i vakalele.

Kafai koe e nofo i te galuega

Faka-te-tulafaono e 'tau koe o pei ki mea puipui mata manafai koe se tino fakatele o:

 • takisi io me sopo fakatasi i mokokā
 • oloolo malaga mo so se tino.

Mea puipui mata i Levolo 2 o Fakatokaga

Kafai koe e tiakina tou fale

Faka-te-tulafono e 'tau o pei koe ki mea puipui mata manafai:

 • e fakaaogā a oloolo malaga, vakalele (aofia i ei koga taunu malaga mo koga foki pela mo koga tuleini mo koga fakatu pasi) pena foki mo i loto i te takisi io me sopo fakatasi i mokokā
 • asiasiga ki koga i tausiga o te ola'lei (healthcare) io me ko koga tausi tino mātua
 • I loto i pisinisi fakatau, pela mo sitoa lasi, fale vailakau, koga lasi i sitoa (shopping mall), maketi i loto i fale, sitoa meakai'tunu, pena foki mo koga e oloolo a tino, pela mo koga tausi mea taumua fakatasi mo faletusi.
 • asiasiga ki koga e oloolo a tino i loto i fono famasino mo fono famasino foliki (tribunal), sui o Malo i loto i fakai pena foki mo te atufenua, mo matagaluega o te atiakega te ola malosi o tino kola e fai sevesi mo tino i koga fakatau.

Kafai koe e nofo i te galuega

Faka-te-tulafono e 'tau koe o pei ki mea puipui mata manafai koe:

 • e galue i koga e fakafesagai mo tino i fono famasino, fono famasino foliki, io me ko sui o malo i loto i fakai pena foki mo te atufenua io me se matagaluega o te atiakega te ola malosi o tino
 • se tino fakatele i kope aveave ki fale o tino — tino fakatele e manakogina ke pei i mea pei mata manafai e nofo i tua o te motokā
 • e galue i te falekofe, falekai, faleinu, faletuisi, falekai se 'togi (soup kitchen) io me ko nisi pisinisi meakai mo meainu kola e fakafesagai mo tino fakatau
 • e galue i sevesi kola e fesokotaki pili mo tino — pela mo, tino 'kati fakagaligali ulu io me ko tino poto i tausiga o mata mo te foitino (beauty therapists).
 • e galue i sitoa fakatau — e aofia i ei latou kola ne galue loa i Levolo o Fakatokaga 3 mo te 4
 • e galue i loto i fale i koga oloolo a tino - pela, faletusi, fale tausi mea taumua, io me ko koga fakamalosilosi foitino  — tino galue i koga koukou e se manakogina o pei ki mea puipui mata.
 • se tino fakatele i takisi, tele tasi i motokā, vaka tali pasese, pasi mo tuleini e fakaaogā i oloolo malaga mo so se tino — te mea nei e se aofia i ei pasi akoga mo vaka tali pasese i va o te Matū o te Motu (North Island) mo Saute o te Motu (South Island).

Mea puipui mata i Levolo 3 o Fakatokaga

Kafai koe e tiakina tou fale

Matou e fakamalosi  koe ke  pei ki mea puipui mata kae tumau te 2 mita te tu vaasia mai nisi tino manafai e tiakina ne koe tou fale. Maise i ei manafai e faigata o tumau te tu vaasia mai nisi tino. Pela, manafai e 'togi meakai'tunu (takeaways).

Faka-te-tulafono e 'tau o pei koe ki mea puipui mata manafai:

 • i koga oloolo malaga mo so se tino pena foki mo koga taunu malaga mo koga fakamavaega, pela mo malaevakalele, koga tuleini mo koga fakatu pasi
 • i luga i vakalele
 • i takisi io me tele fakatasi i motokā
 • asiasiga ki koga tausi te ola'lei
 • asiasiga ki koga tausi tino mātua
 • koe se tino fakatau io me se tino fakaaogā sevesi io me ko sevesi kola e galue i levolo, pela mo sitoa lasi, fale vailakau mo koga penitini
 • asiasiga ki koga oloolo o tino i fono famasino mo fono famasino foliki, sui o malo i loto i fakai pena foki mo te atufenua, mo matagaluega te atiakega te ola malosi o tino kae fakafesagai mo tino fakatau.

Kafai koe e nofo i te galuega

Faka-te-tulafono e 'tau koe o pei ki mea puipui mata manafai koe e galue i se pisinisi tela e fakafesagai mo tino fakatau io me ko sevesi e galue i Levolo 3 o Fakatokaga. E 'tau koe o pei ki mea puipui mata manafai koe e galue:

 • i sitoa lasi, sitoa foliki (dairy), koga penitini, kamupane laisene o fakatau (licensing trust), fale vailakau, pagike meakai (food bank), koga mululava, sitoa mea faigaluega (hardware store), sitoa meafasi moa, sitoa ika, sitoa fuagalakau (greengrocer), pagike io me ko te Falemeli Niu Sila (NZ Post)
 • koga fakafesagai mo tino i fono famasino, fono famasino foliki io me ko matagaluega te atiakega te ola malosi o tino
 • se tino fakatele i kope aveave ki fale o tino — e manakogina koe ke pei i mea puipui mata manafai koe e tu i tua o te motokā
 • se tino fakatele takisi, tele tasi i motokā, vaka tali pasese, pasi io me ko tuleini e fakaaogā i oloolo malaga mo so se tino — e se manakogina koe o pei ki mea puipui mata i pasi akoga mo vaka tali pasese i va o te Matū o te Motu (North Island) mo Saute.o te Motu (South Island).

Mea puipui mata i Levolo 4 o Fakatokaga

Kafai koe e tiakina tou fale

Matou e fakamalosi  koe ke  pei ki mea puipui mata kae tausi te tu vaasia mai nisi tino manafai e tiakina ne koe tou fale. Maise i ei manafai e faigata o tumau te tu vaasia mai nisi tino. Pela, manafai e puke meakai'tunu.

Faka-te-tulafono e 'tau o pei koe ki mea puipui mata manafai:

 • i koga oloolo malaga mo so se tino pena foki mo koga taunu malaga mo koga fakamavaega, pela mo malaevakalele, koga tuleini mo koga fakatu pasi
 • i luga i vakalele
 • i takisi io me tele fakatasi i motokā
 • asiasiga ki koga tausi te ola'lei
 • asiasiga ki koga tausi tino mātua
 • koe se tino fakatau io me se tino fakaaogā sevesi io me ko sevesi kola e galue i levolo, pela mo sitoa lasi, fale vailakau mo koga penitini
 • asiasiga ki koga oloolo o tino i fono famasino mo fono famasino foliki, sui o malo i loto i fakai pena foki mo te atufenua, mo matagaluega te atiakega te ola malosi o tino kae fakafesagai mo tino fakatau.

Kafai koe e nofo i te galuega

Faka-te-tulafono e 'tau koe o pei ki mea puipui mata manafai koe e galue i se pisinisi tela e fakafesagai mo tino fakatau io me ko sevesi e galue i Fakatokaga o Levolo 4. E 'tau koe o pei ki mea puipui mata manafai koe e galue:

 • i te sitoa lasi, sitoa foliki, koga penitini, kamupane laisene o fakatau, fale vailakau, pagike meakai, koga mululava io me se sitoa mea faigaluega
 • koga fakafesagai mo tino i fono famasino, fono famasino foliki io me ko matagaluega te atiakega te ola malosi o tino
 • se tino fakatele takisi, tele tasi i motokā, vaka tali pasese, pasi mo tuleini e fakaaogā i oloolo malaga mo so se tino — e se manakogina koe ke pei ki mea puipui mata i vaka tali pasese i te va o te Matū o te Motu (North Island) mo Saute o te Motu (South Island).

Koi e se 'tau o pei ki se mea puipui mata?

E iloa ne matou me i nisi tino kola e fakatapulā te malosi o te tino (disability) io mo masaki tumau o te ola'lei (health condition) e se mafai o pei ki mea puipui mata faka'lei.io me faigofie. Fakamolemole ke mafaufau alofa tatou kia latou. E isi loa se saolotoga o latou ki meakai, fale vailakau mo nisi sevesi.

Kafai e mafai, e fakamalosi koe ke pei ki mea puipui mata.

Mea puipui mata e se manakogina ke pei: 

 • ne tamaliki mai lalo i te 12 tausaga
 • tamaliki i luga i pasi akoga
 • i sevesi o vaka tali pasese e tali i ei a pasese i te vaasia o te Matū o te Motu (North Island) mo Saute o te Motu (South Island).
 • i te pōti io me se vakamutu tela e seai ne avanoaga o gasue, pela mo pōti makini o malaga (jet boat tours)
 • malaga 'togi (charter) io me ko malaga i potukau
 • i vakalele totino (private flights)
 • tino fakatele, pailate, tino galue io me ko kauvaka o sevesi manafai e nofo i se koga tela e mao mo pasese, pela te koga o pailate io me ko te koga o tino e fakatele i te tuleini

E se manakogina foki koe o pei ki mea puipui mata manafai:

 • e se 'lei, pela manafai e pei ki ei te tino fakatele kae ko se fakatele faka'lei te motokā
 • e isi se fakalavelave tupu fakavave (emergency)
 • e isi sou masaki o te foitino me ko te mafaufau io me se masaki tumau o te ola'lei io me fakatapulā te malosi o tino (disability) tela e fakafaigata o pei ki mea puipui mata me se 'lei
 • e manakogina o fakamaoni me koi koe (identity)
 • e manakogina koe o fesokotaki mo se tino 'tuli io me se lagona faka'lei (hard of hearing)
 • e manakogina ke puke au vailakau
 • e manakogina ke kai io me inu, manafai e 'talia loa o kai io me inu
 • e se manakogina faka-te-tulafono 

Pukepuke tau kāti fakasaoloto (exception card) i mea puipui mata

E iloa ne matou me i nisi tino kola e fakatapulā te malosi o te tino (disability) io mo masaki tumau o te ola'lei (health condition) e se mafai o pei ki mea puipui mata faka'lei.io me faigofie. Kafai se mafai ne koe o pei ki ei, e mafai ne koe o maua sau kāti fakasaoloto. E mafai ne koe o fakaasi tau kāti fakasaoloto manafai e manakogina.

E mafai ne koe o akai ki se kāti fakasaoloto mai te Fakapotopotoga i Fakatapulāga te Malosi te Tino i Niu Sila (Disabled Persons Assembly NZ) mafai e fesokotaki kia latou i te 04 801 9100 io me i te info@dpa.org.nz.

E pei pefea a puipuiga o mata

 1. Iloilo ki tou puipuiga o mata. Fakamautinoa me:
  • malō
  • se pakia.
 2. ʻFuli fakaʻlei ou lima. Mai mua o pei ne koe a tou puipuiga o mata, ʻfulu kae fakamalō ou lima. Fakaaogā se:
  • sopū mo vai
  • vailakau fulu lima (pela me 60 pasene (alakoholo)).
 3. Pei tou puipuiga o mata. Pei a te puipuiga o mata mai luga i tou isu mo ou gutu, oti ko sai fakaʻlei io me fakapiki a mea sai taliga ki ou taliga (ear loops). A te puipuiga o mata e ʻtau o
  • ufi katoa ou isu, gutu mo tou kauvae
  • ofi ʻlei, kae mau, i feitu ou mata
  • kae e mafai ne koe o manava fakaʻlei.
 4. Toe ʻfulu ou lima. Fakaaogā te:
  • sopū mo vai
  • vailakau fulu lima (pela me 60 pasene (alakoholo)).

I te taimi e pei a puipuiga o mata

Kafai e pei a puipuiga o mata e ʻtau koe o:

 • sa fakapateletele ki puipuiga o mata
 • sa fakapateletele ki ou mata
 • sa fakagasue tou puipuiga o mata, e aofia i ei o tata ki lalo i ou kauvae
 • sui te puipuiga o mata mafai ko siu, masei io me ko lailai.

E tapale pefea a puipuiga o mata

 1. ʻFulu fakaʻlei ou lima. ʻFulu fakaʻlei kae fakamalō ou lima. Fakaaogā te:
  • sopū mo vai
  • vailakau fulu lima (pela me 60 pasene (alakoholo)).
 2. Tapale tou puipuiga o mata. Tapale tou puipuiga o mata mai tua kae futi keatea mai ou mata. Fakaaogā a mea sai taliga io me tapale. Sa fakapateletele ki puipuiga o mata, kae faeeteete sa fakapateletele ki ou mata, isu io gutu.
 3. ʻFulu fakaʻlei io me pei keatea a puipuiga o mata.
  • ʻFulu fakaʻlei a te laugatu puipuiga o mata o ta ki te mesini ta gatu mo sopū ta gatu i te vela e 60 (degrees Celsius) o te masini ta gatu. Fakamalō te puipuiga o mata fakaʻlei mai mua o toe pei ne koe. Sa fakaaogā a te puipuiga o mata mafai koi siu.
  • Pei keatea mafai te puipuiga o mata e fakaaogā fua fakatasi (single-use). Pei ki te lapisi tela e isi se pono,io me se taga e ʻsai kae pei kitua. Sa toe fakaaogā io me fakaaogā vailaku ʻfulu fale o ʻfulu ki ei a puipuiga o mata kola e pei fakatasi.
 4. Toe ʻfulu ou lima. Fakaaogā te:
  • sopū mo vai
  • vailakau ʻfulu lima (pela me 60 pasene (alakoholo)).

Last updated: