Fakamaoniga o fesokotakiga | Contact tracing

Onoono atu e uiga ki te fakamaoniga o fesokotakiga pela foki mo koga ko iloilogina