Mga panakip sa mukha at mga mask | Face coverings and masks

Ang mga panakip sa mukha ay makakatulong upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Tumutulong ito na mapigilan ang pagkalat ng mga maliliit na patak (droplets) kapag ang isang tao ay nagsasalita, tumatawa, umuubo o bumabahing. Kabilang dito ang mga tao na may COVID-19 ngunit mabuti ang kanilang pakiramdam o walang mahahalatang mga sintomas.

Mga panakip sa mukha sa Alert Level 1

Kapag aalis ka sa iyong bahay

Hinihikayat ka namin na magsuot ng panakip sa mukha kapag hindi ka makapagpanatili ng pisikal na distansya sa iba, halimbawa, sa mataong mga lugar na nasa loob.

Ligal na dapat kang magsuot ng panakip sa mukha kapag:

 • nasa pampublikong sasakyan
 • nasa mga eroplano.

Kapag ikaw ay nasa trabaho

Ligal kang dapat magsuot ng panakip sa mukha kung ikaw ay nagmamaneho ng:

 • taksi o ride-share na sasakyan
 • pampublikong sasakyan.

Mga panakip sa mukha sa Alert Level 2

Kapag aalis ka sa iyong bahay

Ligal na dapat kang magsuot ng panakip sa mukha kapag:

 • sumasakay sa pampublikong sasakyan, mga eroplano, (kabilang ang mga lugar ng pagdating at pag-alis gaya ng mga istasyon ng tren at hintuan ng bus) at sa taksi o ride-share na sasakyan
 • bumibisita sa isang pasilidad ng kalusugang pangangalaga o aged care (pangangalaga sa matatanda)
 • sa loob ng mga negosyong tingian (retail), gaya ng mga supermarket, botika, pamilihang mall, nasa loobang mga palengke, mga tindahan ng takeaway na pagkain, at mga pampublikong dausan, gaya ng mga museo at mga aklatan.
 • bumibisita sa pampublikong mga lugar sa loob ng mga korte at tribunal, mga ahensya ng lokal at sentrong pamahalaan, at mga tagapagbigay ng mga serbisyong panlipunan na may mga pang-serbisyong counter para sa kostumer.

Kapag ikaw ay nasa trabaho

Ligal kang dapat magsuot ng panakip sa mukha kung ikaw ay:

 • nagtatrabaho sa nakaharap sa publikong bahagi ng korte, tribunal, ahensya ng lokal o sentrong pamahalaan, o tagapagbigay ng serbisyong panlipunan.
 • isang delivery driver na naghahatid sa mga residensyal na tirahan — ang mga delivery driver ay kailangan lamang magsuot ng panakip sa mukha kapag sila ay nasa labas ng kanilang sasakyan
 • nagtatrabaho sa isang cafe, restoran, bar, nightclub, soup kitchen o sa anumang mga negosyo sa pagkain o inumin na ang tungkulin ay humarap sa mga kostumer
 • nagtatrabaho sa isang serbisyo na malapitang kontak — halimbawa, mga tagapagkulot o mga terapista sa pagpapaganda
 • nagtatrabaho sa isang tindahang tingian (retail) — kabilang ang mga tumatakbo sa Alert Level 3 at 4
 • nagtatrabaho sa isang panloob na pampublikong pasilidad — halimbawa, sa isang aklatan, museo o gym — ang mga empleyadong nagtatrabaho sa isang swimming pool ay hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha.
 • nagmamaneho ng taksi, ride-share na sasakyan, ferry, bus o tren na ginagamit bilang pampublikong sasakyan — hindi kabilang dito ang mga bus na pampaaralan at mga ferry na nagbibiyahe sa pagitan ng North Island at South Island.

Mga panakip sa mukha sa Alert Level 3

Kapag aalis ka sa iyong bahay

Hinihikayat ka namin na magsuot ng panakip sa mukha at lumayo nang 2 metro sa iba kapag lumalabas ng iyong bahay. Lalo na kung mahirap magpanatili ng pisikal na distansya sa iba. Halimbawa, kapag kumukuha ng mga takeaway.

Ligal na dapat kang magsuot ng panakip sa mukha kapag:

 • nasa mga pampublikong sasakyan at sa mga lugar ng pagdating at pag-alis, halimbawa, sa mga airport, istasyon ng tren at hintuan ng bus
 • nasa mga eroplano
 • nasa mga taksi o ride-share na sasakyan
 • bumibisita sa isang pasilidad ng kalusugang pangangalaga
 • bumibisita sa isang pasilidad ng aged care
 • ikaw ay kostumer o kliyente ng isang negosyo o serbisyong tumatakbo sa ganitong mga level, halimbawa, mga supermarket, botika at gasolinahan
 • bumibisita sa mga pampublikong bahagi sa loob ng mga korte at tribunal, mga ahensya ng lokal at sentrong pamahalaan, at mga tagapagbigay ng serbisyong panlipunan na may pang-kostumer na mga counter.

Kapag ikaw ay nasa trabaho

Ligal na dapat kang magsuot ng panakip sa mukha kung ikaw ay empleyado na may kontak sa kostumer sa isang negosyo o serbisyo na tumatakbo sa Alert Level 3. Dapat kang magsuot ng panakip sa mukha kung ikaw ay nagtatrabaho:

 • sa isang supermarket, dairy, gasolinahan, lisensyahan, botika, food bank, self-service na labadahan, tindahan ng hardware, butcher, tindahan ng isda, tindahan ng mga gulay, pamilihang mall, bangko o sa New Zealand Post
 • sa mga nakaharap sa publikong bahagi ng korte, tribunal o tagapagbigay ng serbisyong panlipunan
 • bilang isang delivery driver na naghahatid sa mga tirahang residensyal — kailangan mo lamang magsuot ng panakip sa mukha kapag ikaw ay nasa labas ng iyong sasakyan
 • bilang isang nagmamaneho ng taksi, ride-share na sasakyan, ferry, bus o tren na ginagamit bilang pampublikong sasakyan — hindi mo kailangang magsuot ng panakip sa mukha sa mga bus na pampaaralan at mga ferry na nagbibiyahe sa pagitan ng North Island at South Island.

Mga panakip sa mukha sa Alert Level 4

Kapag aalis ka sa iyong bahay

Hinihikayat ka namin na magsuot ng panakip sa mukha at lumayo nang 2 metro sa iba kapag lumalabas ng iyong bahay. Lalo na kung mahirap magpanatili ng pisikal na distansya sa iba. Halimbawa, kapag kumukuha ng mga takeaway.

Ligal na dapat kang magsuot ng panakip sa mukha kapag:

 • nasa mga pampublikong sasakyan at sa mga lugar ng pagdating at pag-alis, halimbawa, sa mga airport, istasyon ng tren at hintuan ng bus
 • nasa mga eroplano
 • nasa mga taksi o ride-share na sasakyan
 • bumibisita sa isang pasilidad ng kalusugang pangangalaga
 • bumibisita sa isang pasilidad ng aged care
 • ikaw ay kostumer o kliyente ng isang negosyo o serbisyong tumatakbo sa ganitong mga level, halimbawa, mga supermarket, botika at gasolinahan
 • bumibisita sa mga pampublikong bahagi sa loob ng mga korte at tribunal, mga ahensya ng lokal at sentrong pamahalaan, at mga tagapagbigay ng serbisyong panlipunan na may pang-kostumer na mga counter.

Kapag ikaw ay nasa trabaho

Ligal na dapat kang magsuot ng panakip sa mukha kung ikaw ay empleyado na may kontak sa kostumer sa isang negosyo o serbisyo na tumatakbo sa Alert Level 4. Dapat kang magsuot ng panakip sa mukha kung ikaw ay nagtatrabaho:

 • sa isang supermarket, dairy, gasolinahan, lisensyahan, botika, food bank, self-service na labadahan o tindahan ng hardware
 • sa mga nakaharap sa publikong bahagi ng korte, tribunal o tagapagbigay ng serbisyong panlipunan
 • bilang isang tsuper ng taksi, ride-share na sasakyan, ferry, bus o tren na ginagamit bilang pampublikong sasakyan — hindi mo kailangang magsuot ng panakip sa mukha sa mga ferry na nagbibiyahe sa pagitan ng North Island at South Island.

Sino ang hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha?

Alam namin na ilang mga tao na may kapansanan o kondisyong medikal ay hindi makakapagsuot ng panakip sa mukha nang ligtas o komportable. Mangyaring tandaan ito. Sila ay may karapatan pa rin sa pagkain, mga botika at iba pang mga serbisyo.

Hangga't maaari, ikaw ay hihikayating magsuot ng panakip sa mukha.

Hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha: 

 • ang mga batang wala pang 12 taong gulang
 • ang mga estudyanteng nakasakay sa mga bus na pampaaralan
 • sa mga serbisyo ng ferry na may sakay na mga pasahero na nagbibiyahe sa pagitan ng North at South island
 • sa isang bangka o barko na walang espasyong kulob para sa mga pasahero, halimbawa, sa mga jet boat tour
 • sa mga charter or panggrupong tour
 • sa mga pribadong eroplano
 • ng mga nagmamaneho, piloto, kawani o tripulante ng serbisyo kung sila ay nasa espasyong lubos na nakahiwalay sa mga pasahero, halimbawa, mga piloto na nasa cockpit o mga tsuper ng tren na nasa train cab.

Hindi mo rin kailangang magsuot ng mga panakip sa mukha kung:

 • ito ay hindi ligtas, halimbawa, kung ang pagsusuot nito ay mangangahulugan na hindi ligtas na mapapatakbo ng tsuper ang sasakyan
 • mayroong emerhensya
 • ikaw ay may karamdamang pisikal o pangkaisipan, o kondisyon o kapansanan na ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay hindi naaangkop
 • kailangan mong patunayan ang iyong identidad
 • kailangan mong makipagkomunikasyon sa isang tao na bingi o hirap makarinig
 • kailangan mong uminom ng gamot
 • kailangan mong uminom o kumain, kung ang pagkain at pag-inom ay karaniwang pinapahintulutan
 • ito ay hindi ipinag-uutos ng batas. 

Exemption card para sa mga panakip sa mukha 

Alam namin na ang ilang mga tao na may kapansanan o kondisyong medikal ay hindi makakapagsuot ng panakip sa mukha nang ligtas o komportable. Kung hindi ka maaaring magsuot nito, maaari kang kumuha ng exemption card (pang-iksemsyon na card) Maaari mong ipakita ang iyong exemption card kung kailangan.

Maaari kang humiling ng card mula sa Disabled Persons Assembly NZ sa pamamagitan ng pagkontak sa kanila sa 04 801 9100 o sa info@dpa.org.nz.

Paano isusuot ang panakip sa mukha

 1. Suriin ang iyong panakip sa mukha. Tiyaking ito ay:
  • malinis
  • tuyo
  • walang sira.
 2. Maghugas ng iyong mga kamay. Bago mo isuot ang iyong panakip sa mukha, maghugas at patuyuin ang iyong mga kamay. Gumamit ng:
  • sabon at tubig
  • o hand sanitiser (mga 60% na alkohol).
 3. Isuot ang iyong panakip sa mukha. Ilagay ang panakip sa mukha na natatakpan ang iyong ilong at bibig, pagkatapos ay siguruhin ito ng mga tali o mga loop para sa tainga. Ang panakip sa mukha ay dapat:
  • lubos na natatakpan ang iyong ilong, bibig at baba
  • nakalapat nang komportable at maayos, sa gilid ng iyong mukha
  • nakakahinga ka nang mabuti.
 4. Muling maghugas ng iyong mga kamay. Gumamit ng:
  • sabon at tubig
  • o hand sanitiser (mga 60% na alkohol).

Habang suot ang panakip sa mukha

Kapag may suot na panakip sa mukha, dapat mong:

 • iwasang hawakan ang harapan ng iyong panakip sa mukha
 • iwasang hawakan ang iyong mukha
 • iwasang galawin ang iyong panakip sa mukha, kabilang ang paghila nito sa ilalim ng iyong baba
 • palitan ang panakip sa mukha kung ito ay mamasa-masa, sira, o marumi na.

Paano aalisin ang panakip sa mukha

 1. Maglinis ng iyong mga kamay. Maghugas at patuyuin ang iyong mga kamay. Gumamit ng:
  • sabon at tubig
  • o hand sanitiser (mga 60% na alkohol).
 2. Alisin ang iyong panakip sa mukha. Alisin ang iyong panakip sa mukha mula sa likuran at hilahin itong palayo sa iyong mukha. Gamitin ang mga loop o kalasin ang tali. Huwag hipuin ang harapan ng panakip sa mukha, at ingatang huwag hipuin ang iyong mga mata, ilong o bibig.
 3. Labhan o itapon ang iyong panakip sa mukha.
  • Labhan ang mga panakip sa mukha na yari sa tela sa washing machine gamit ang detergent sa init na 60 degrees Celsius. Lubos na patuyuin ang panakip sa mukha bago mo ito muling gamitin. Huwag gagamit nang mamasa-masang panakip sa mukha.
  • Itapon ang isahang-gamit na mga panakip sa mukha. Ilagay ito sa basurahang may takip, o sa isang selyadong bag at itapon ito. Huwag muling gagamitin o tangkaing disimpektahin ang isahang-gamit na mga panakip sa mukha.
 4. Muling maghugas ng iyong mga kamay. Gumamit ng:
  • sabon at tubig
  • o hand sanitiser (mga 60% na alkohol).

Last updated: