کسب اطلاعات درست مهم است | Getting the right information matters

گاهی اوقات اطلاعاتی به عمد منتشر می‌شود تا اطلاعات نادرست به مردم داده یا آنها را فریب دهد. اطلاعات منتشرشده به این طریق، گاهی با عنوان اخبارِ جعلی، اطلاعات نادرست یا تئوری توطئه شناخته می‌شود.

در زمانی که ما باید برای از بین بردن ویروس با هم همکاری کنیم، اطلاعات نادرست بر ضد ما کار می‌کند. اطلاعات نادرست می تواند ترس یا سردرگمی ایجاد کند و یا مردم را از انجام کار درست باز دارد.

ما نمی توانیم از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کنیم، اما می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم تا اطلاعات نادرست را تشخیص دهیم. این نوع اطلاعات اغلب:

  • از طرف شخصی بدون نام می‌آید.
  • ادعا می‌کند که از درون سازمان‌های دولتی اطلاعات دارد اما منبعش را مشخص نمی‌کند.
  • ادعا می‌کند اطلاعاتی که از عموم مردم پنهان شده یا مقامات نمی‌خواهند شما بدانید را به اشتراک گذارده است.
  • تقریباً همیشه ادعا می کند که 'واقعیت' از اطلاعات رسمی بدتراست.

در چنین زمان‌هایی:

  • مراقب باشید که به چه اطلاعاتی توجه می‌کنید.
  • کیفیت اطلاعات را قبل از انتقال آن به دیگران بررسی کنید.

شما می‌توانید اطلاعات موثق را از نشست‌های رسانه‌ای دولت، وب سایت‌ها یا کانال های رسانه‌های اجتماعی دولت دریافت کنید.

کمک برای درک و شناسایی اخبار جعلی در اینجا در دسترس است. (external link)